Visumlettelse for Georgia

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/372 av 1. mars 2017 om endring av rådsforordning (EF) nr. 539/2001 om etablering av listen over tredjeland fra hvilke statsborgere skal være i besittelse av visum ved passering av yttergrensene, og listen over tredjeland fra hvilke statsborgere er fritatt fra dette kravet (Georgia)

Regulation (EU) 2017/372 of the European Parliament and of the Council of 1 March 2017 amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Georgia)

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2017

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål
Dialogen om visumliberalisering mellem EU og Georgien blev indledt i juni 2012. I februar 2013 forelagde Europa-Kommissionen den georgiske regering en handlingsplan for visumliberalisering. Kommissionen forpligtede sig til at fremsætte forslag til indførelsen af visumfri indrejse til kortvarige ophold i Den Europæiske Union for georgiske statsborgere, der er i besiddelse af et biometrisk pas, så snart den georgiske regering har opfyldt alle benchmarks i handlingsplanen for visumliberalisering.

Inden dialogen om visumliberalisering blev indledt, havde EU og Georgien parallelt hermed indgået en aftale om lempelse af visumreglerne og en tilbagetagelsesaftale, som trådte i kraft den 1. marts 2011. En fuldstændig og effektiv gennemførelse af disse aftaler er en forudsætning for at indlede dialogen om visumliberalisering og en betingelse for at fortsætte denne dialog.

Handlingsplanen bygger på fire hovedområder, nemlig dokumentsikkerhed, herunder biometri (hovedområde I), migration og integreret grænseforvaltning, herunder asyl (hovedområde II), offentlig orden og sikkerhed (hovedområde III) og forbindelser udadtil og grundlæggende rettigheder (hovedområde IV). I handlingsplanen fastsættes en række præcise benchmarks for hvert af disse fire hovedområder, hvad angår teknisk relevante spørgsmål med henblik på at vedtage en lovgivningsmæssig, politisk og institutionel ramme (fase 1) og sikre en effektiv og bæredygtig gennemførelse heraf (fase 2).

Siden indledningen af dialogen om visumliberalisering mellem EU og Georgien har Kommissionen rapporteret til Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, Georgien har gjort med hensyn til at opfylde de benchmarks, der er fastsat på de fire hovedområder i første og anden fase af handlingsplanen. Fremskridtene er blevet vurderet på grundlag af evalueringer på stedet, der involverede eksperter fra EU-medlemsstaterne, og detaljerede oplysninger fra Georgien.

Den 15. november 2013 vedtog Kommissionen sin første statusrapport om Georgiens gennemførelse af handlingsplanen og fremsatte flere henstillinger med henblik på at afslutte første fase (lovgivnings- og planlægningsfasen).

I Kommissionens anden statusrapport af 29. oktober 2014 blev det konkluderet, at Georgien havde opfyldt benchmarkene i første fase af handlingsplanen og var parat til at blive vurderet på grundlag af benchmarkene i anden fase. I sine konklusioner af 17. november 2014 erklærede Rådet sig enig i Kommissionens vurdering. Rapporten blev ledsaget af en vurdering af de potentielle migrations og sikkerhedsmæssige virkninger af en fremtidig visumliberalisering for georgiske statsborgere ved indrejse i EU.

Kommissionen vedtog den tredje statusrapport om Georgiens gennemførelse af handlingsplanen den 8. maj 2015. Rapporten bekræftede, at Georgien stort set havde opfyldt alle benchmarks på handlingsplanens fire hovedområder, og der blev indkredset en række foranstaltninger, som, hvis de blev truffet, ville sikre, at Georgien opfylder alle benchmarks i anden fase af handlingsplanen.

I den fjerde og sidste statusrapport , der blev vedtaget den 18. december 2015, fandt Kommissionen, at Georgien havde gjort de nødvendige fremskridt og iværksat alle de nødvendige reformer for på en effektiv og bæredygtig måde at sikre, at alle de resterende benchmarks opfyldes. På grundlag af denne vurdering og i lyset af resultatet af den løbende overvågning og rapportering, der er sket siden indledningen af dialogen om visumliberalisering mellem EU og Georgien, bekræftede Kommissionen, at Georgien havde opfyldt alle de benchmarks, der var fastsat på hvert af de fire hovedområder i anden fase af handlingsplanen, og at den i begyndelsen af 2016 ville fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 med henblik på overførsel af Georgien til listen over lande, hvis statsborgere er fritaget for visumpligt (bilag II).

Ud over at rapportere om handlingsplanen fortsatte Kommissionen med at overvåge gennemførelsen af aftalen om lempelse af visumreglerne og tilbagetagelsesaftalen, navnlig via de blandede udvalg, der blev nedsat i medfør af disse aftaler. Det seneste møde i begge udvalg blev afholdt i Bruxelles den 13. oktober 2015. I den forbindelse bemærkede Kommissionen, at gennemførelsen af de to aftaler overordnet set var meget tilfredsstillende.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.03.2017
Anvendelsesdato i EU
28.03.2017
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet