Vurdering av organisasjoner som utfører havnestatskontroll på vegne av en flaggstat

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/491/EF av 16. juni 2009 om de kriterier som skal legges til grunnn for å avgjøre om arbeidsinnsatsen hos en organisasjon som handler på vegne av en flaggstat, kan anses for at være en uakseptabel trussel mot sikkerheten og miljøet

Commission Decision 2009/491/EC of 16 June 2009 on criteria to be followed in order to decide when the performance of an organisation acting on behalf of a flag State can be considered an unacceptable threat to safety and the environment

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.10.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert september 2010 )

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2009/491/EF bestemmer kriterier som skal legges til grunn for å vurdere om et klasseselskaps arbeidsinnsats på tilsynsområder hvor flaggstatene har delegert tilsynskompetanse, er av en slik karakter at det skapes en uakseptabel trussel for sjø- og miljøsikkerheten.

I vedtakets artikkel 2 vises det til vedlegg I som inntar målekriterier utarbeidet av EMSA. Kriteriene får anvendelse for å avgjøre om et klasseselskaps arbeidsinnsats på tilsynsområder som er delegert av en flaggstat, utgjør en trussel mot sjø- og miljøsikkerheten.

I vedtakets artikkel 3 første ledd gis Kommisjonen kompetanse til også å ta hensyn til resultatet av domstolsbehandling hvor et klasseselskaps forsettlige handling eller unnlatelse (forsett/grov uaktsomhet) er vurdert som den sannsynlige årsaken til en sjøulykke og hvor handlingen/unnlatelsen skyldes systemsvikt.

I artikkel 3 andre ledd skal Kommisjonen se hen til sakens alvorlighet og om det foreligger gjentakelse eller andre forhold som avdekker klasseselskapets forsømmelse av å reparere systemsvik angitt i første ledd.

Artikkel 4 gir Kommisjonen kompetanse til å vurdere kriteriene som fremgår av vedlegg I. Artikkel 5 bestemmer at medlemsstatene skal benytte en rapporteringsmal inntatt i vedlegg II.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige vil være begrenset til selve gjennomføringen av vedtaket i norsk rett, samt nødvendige endringer i avtaler som Nærings- og handelsdepartementet har inngått med anerkjente klassifiseringsselskaper. Artikkel 14 første ledd bokstavene a) og b) i forordning 391/2009 (klasseforordningen) hjemler kommisjonsvedtak 2009/491/EF.

Vedtaket utfyller bestemmelser tatt inn i direktiv 94/57/EF (klassedirektivet) artiklene 4 og 12. Direktiv 94/57/EF oppheves ved direktiv 2009/15/EF artikkel 14 som sammen med klasseforordningen viderefører gjeldende rett vedrørende klasseselskaper som er delegert tilsynskompetanse og medlemsstatenes tilhørende forpliktelser.

Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av havforurensning (COSS) har vurdert og anbefalt kriteriene som inntas i vedlegg I til vedtaket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.06.2009
Anvendelsesdato i EU
15.07.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 25.6.2015, p. 102-111
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.10.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0491
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro