Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål

Tittel

Rådsdirektiv av 13. februar 1978 om ytelse i varmeproduserende enheter som benyttes til romoppvarming og produksjon av varmtvann i nye eller allerede eksisterende bygninger som ikke benyttes til industriformål, og om isolering av røropplegg for varme og varmtvann til husholdningsbruk i nybygg som ikke benyttes til industriformål

Council Directive of 13 February 1978 on the performance of heat generators for space heating and the production of hot water in new or existing non-industrial buildings and on the insulation of heat and domestic hot-water distribution in new non-industrial buildings

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Direktivet er opphevet 10.8.2007 av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF (se lenke over).

BAKGRUNN (fra direktivet, dansk utgave)

I sin resolution af 17 . september 1974 om ny strategi for Faellesskabets energipolitik godkendte Raadet som maalsaetning en " nedsaettelse af vaekstraten for forbruget i de enkelte stater ved foranstaltninger , der tilsigter rational anvendelse af og besparelser for energi , uden at maalsaetningerne for den oekonomiske og samfundsmaessige udvikling herved saettes paa spil " ;

i sin resolution af 17 . december 1974 om et handlingsprogram for Faellesskabet vedroerende den rationelle udnyttelse af energi tog Raadet til efterretning , at Kommissionen i sin meddelelse til Raadet om " rationel udnyttelse af energi " havde opstillet et handlingsprogram for Faellesskabet paa dette omraade ;

enhver forbedring af den rationelle udnyttelse af energi gavner som regel miljoeet ;

varmeanlaeg i byggeri er en af de sektorer , hvor saadanne foranstaltninger isaer vil kunne gennemfoeres ;

henstilling 76/493/EOEF omhandlede varmeanlaeg i eksisterende bygninger ;

der boer hurtigst muligt for nye varmeanlaeg opnaas energibesparelser , der vil faa indflydelse paa det samlede energiforbrug , efterhaanden som anlaeggene installeres ;

der boer til dette formaal vedtages et direktiv , der skal vaere en generel ramme , inden for hvilken medlemsstaterne i faellesskab skal soege at finde frem til energibesparelser for at afhjaelpe de i traktatens artikel 103 , stk . 4 , omhandlede forsyningsvanskeligheder ;

varmeproducerende anlaeg , der anvendes til rumopvarmning og produktion af varmt brugsvand i nye eller allerede eksisterende ikke-industrielle bygninger , boer kontrolleres paa fabrikationsstadiet eller ved installationen ;

i ikke-industrielt nybyggeri boer det goeres obligatorisk at varmeisolere dels naevnte anlaeg , dels systemet til fordeling af det varmebaerende medium paa oekonomisk forsvarlige vilkaar ;

Kommissionen boer regelmaessigt have meddelelse om de gennemfoerelsesforanstaltninger , der traeffes , samt om de opnaaede eller forventede resultater af disse foranstaltninger ;

i de foranstaltninger , der er truffet til gennemfoerelse af dette direktiv , boer indgaa saadanne foranstaltninger , som er vedtaget i forbindelse med den indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning paa de omraader , der beroeres af dette direktiv ; ved gennemfoerelsesforanstaltningerne boer de harmoniserings - eller standardiseringsbestraebelser , der er eller vil blive indledt paa de naevnte omraader , soeges lettet , paa faellesskabsplan eller paa internationalt plan.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.02.1978
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.1980
Anvendelsesdato i EU
01.07.1980

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Anvendes fra i Norge
01.01.1994