Europalov - uke 16/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 16/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.4.-21.4.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Europaparlamentet ferdigbehandlet et stort antall saker i påskeuken under den siste plenumssesjonen før valget til nytt parlament i mai. De fleste av sakene er allerede klarert med Rådet og trenger kun en formell rådsbehandling før de kan publiseres i EU-tidende. Behandlingen av de planlagte endringene til trygdeforordningen ble imidlertid utsatt ettersom det er oppstått uenighet blant medlemslandene i etterkant av kompromisset mellom de to EU-institusjonene. Av andre saker nevnes:

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsvedtak 18.4.2019 (utsettelse).
Europaparlamentet har vedtatt å utsette til høsten 2019 behandlingen av revisjonen av EU-reglene for velferdsytelser. Nylig avviste Rådet overraskende en foreløpig enighet med Parlamentet om revisjonen. Enigheten ville blant annet innebære at man kunne ta med ledighetstrygden til et annet EØS-land i seks måneder. I dag er grensen tre måneder. Dersom man har opptjent trygderettigheter i et annet EØS-land, ville kompromisset gi rett på dagpenger etter å ha arbeidet en måned. I dag gjelder denne retten etter én dag. Grensearbeidere ville etter å ha jobbet i seks måneder, kunne ta med seg ledighetstrygden til hjemlandet i opp til femten måneder. Det er svært sjelden at en foreløpig avtale fremforhandlet av representanter for de to EU-institusjonene avvises av en av partene ved den formelle behandlingen. Revisjonsforslaget som ble lagt fram av Kommisjonen i 2016, skal fortsatt garantere velferdsytelser ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk.

Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet).
EU-institusjonene er blitt enige om opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene.

Beslutningsprosessen for EUs sosial- og arbeidsmarkedspolitikk - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.4.2019*
EØS-avtalen artikkel 69 (arbeidsrett: likelønn mellom kjønn) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 15.4.2019
Inkludering av langtidsledige i arbeidslivet - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2019
Vern av varslere - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
EU-programmet for rettigheter og verdier (2021-2027) - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
EU-programmet for rettslige spørsmål (2021-2027) - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)

ENERGI
Gassdirektivet: endringsbestemmelser - Rådsbehandling 15.4.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

FINANSIELLE TJENESTER
Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet).
Europaparlamentet har formelt bekreftet kompromisset som ble fremforhandlet med Rådet i februar 2019 om endringer av sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Endringsforslagene i bankreformpakken gjelder i hovedsak kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).

Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til MiFID II- og Solvens II-direktivene - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB) - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)
Soliditetskrav til verdipapirforetak - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2019
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2019
Tilsyn med verdipapirforetak - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
OMF-direktivet: Utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet (EMIR): endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP) - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner - Europaparlamentets plenumsvedtak 16.4.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit - Norsk forskrift kunngjort 15.4.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 15.4.2019
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 15.4.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 15.4.2019

FORBRUKERVERN
Direktiv om modernisering og bedre håndheving av EUs forbrukervernlovgivning - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet)
Kontraktsregler for levering av digitale ytelser - Rådsbehandling 15.4.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Kontraktsforhold ved salg av varer - Rådsbehandling 15.4.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Forbrukerkredittdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 15.4.2019

FORSKNING OG UTDANNING
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027) - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett).
I 2021 vil Horisont Europa ta over for dagens rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Kommisjonens forslag lyder på 97.6 milliarder euro, en økning på 40 prosent, uten bidrag fra Storbritannia. Det er imidlertid ventet at Storbritannia, i likhet med Norge og en rekke andre land utenfor EU, vil knytte seg til programmet. Dette vil øke budsjettet ytterligere. Et europeisk innovasjonsråd (EIC) er et av flere nye elementer i det kommende rammeprogrammet. Forslaget til hovedlinjene for programmet inneholder denne gangen også deltakerreglene. Særprogrammet for Horisont Europa inneholdfer detaljer om struktureringen av rammeprogrammet.

Særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027) - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.4.2019

HANDELSFORENKLINGER
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet)

HELSE
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 15.4.2019
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019) - EØS-notat offentliggjort 18.4.2019

IMMATERIALRETT
Opphavsrett i det digitale indre marked - Rådsbehandling 15.4.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak.
EUs ministerråd la 15. april 2019 siste hånd på behandlingen av nye EU-regler om digital opphavsrett. Det nye direktivet kan medføre at store selskaper som Google og Facebook må øke betalingen til opphavere. Korte sitater fra nyhetspppslag i aviser og lenker til disse skal fortsattt kunne publiseres på internett uten vederlag. Wikipedia og mindre nettsteder vil ikke omfattes av de nye reglene. Det samme gjelder undervisnings- og forskningssektoren og museer.

Opphavsrett for online- og gjenutsendelser og radio og tv-programmer - Rådsbehandling 15.4.2019 (enighet med Europaparlamentet 15.4.2019; endelig vedtak).
Et nytt EU-regelverket som nå er vedtatt vil gjøre det enklere for europeiske radio- og TV-selskaper å gjøre sine produksjoner tilgjengelig på nettet ikke bare innenfor nasjonale grenser, men for hele EU/EØS-området, samtidig som kunstnere, forfattere og rettighetshavere sikres betaling for bruk av inneholdet.

Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet)

INDRE MARKED OG EØS
Bedre EU-regelverk: statusrapport (2019) - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.4.2019*
InvestEU-programmet (2021-2027) - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027) - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet - Europaparlamentets plenumsvedtak 17.4.2019
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet)
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2021-2027) - Europaparlamentets plenumsbehandling (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming) - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.12.2018 og 23.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 15.4.2019
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet)
Visumforordningen: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet)
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet for humant konsum (revisjon) - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 15.4.2019.
Biproduktforordningen gjelder bruk og behandling av deler av dyr og fisk som ikke benyttes til mat, men for eksempel til produksjon av lim. For en del virksomheter medfører forordningen lettelser, for andre innskjerpinger. Regelverket tar sikte på bedre og tryggere utnyttelse av biproduktene. Biproduktforordningen har vært i kraft i EU siden 2011, men ble først innlemmet i EØS-avtalen i 2015. Forsinkelsen skyldtes blant annet at Norge ønsket en tilpasningstekst om eksport til tredjeland, som EU sa nei til.

Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.4.2019*
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.4.2019*
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.4.2019*
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina og Russland - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.4.2019*
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.4.2019*
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om sykdomstest, forsendelser av svin og beslutningens anvendelsesperiode - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.4.2019
BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.4.2019. EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.4.2019*
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.4.2019*

Fôrvarer
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.4.2019*

Næringsmidler
Matvaresikkerhet: forbedring av åpenheten og bærekraftigheten til EUs risikovurdering - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet).
I etterkant av den forlengede godkjenningen av glyfosat, som resulterte i store protester og underskriftskampanjer, skal det i fremtiden bli mer åpenhet omkring arbeidet til EUs matsikkerhets­byrå (EFSA). Den nye forordningen er en konkret oppfølging av fire såkalte borgerinitiativer, og vil gi publikum adgang til de vitenskapelige undersøkelsene som følger søknader om godkjenning av for eksempel nye plantevernmidler og tilsetningsstoffer. Kommisjonen vil også kunne be om ytterligere undersøkelser, samtidig som medlemslandenes rolle i godkjenningsarbeidet skal styrkes.

MILJØ
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 15.4.2019
EU-programmet LIFE (2021-2027) - Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)
CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon) - Rådsbehandling 15.4.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)
Persistente organiske forbindelser (POPs) (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffet (alfa-cypermetrin m.fl.) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.4.2019*
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.4.2019*

SELSKAPSRETT
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om grenseoverskridende omdanninger, fusjon og spaltning av selskaper - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)

STATISTIKK
Europeisk sosialstatistikk - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Europeisk næringslivsstatistikk - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019

TRANSPORT
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om generell sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter - Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet).
Nye EU-typegodkjenningsregler vil introdusere nesten 30 nye sikkerhetselementer for biler, busser og lastebiler. Blant disse er såkalt intelligent fartstilpasning, automatisk nødbremsing, blindsonevarsling og atferdsregistrator. Det siste er en ”sort boks” som registrerer en rekke data rett før, under og etter en ulykke. De nye bestemmelsene skal innføres gradvis fra 2022 til 2024.

Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Single Window-forordningen: meldepliktsystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)
Framtiden til European Single Sky - Uavhengig rapport levert til Kommisjonen 15.4.2019*
Sikkerhet i sivil luftfart - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.4.2019
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.4.2019*