Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Effektivisering av offentlig støtte til innovasjon: resultater fra en åpen høringsrunde
09.09.2009
Om implementeringen av direktivene om sikkerhet og interoperabilitet i jernbanenettet
08.09.2009
Anvendelsen av EU-direktivene om helse, miljø og sikkeret innen bore- og gruveindustrien
03.09.2009
En gjennomgang av EUs innovasjonspolitikk
02.09.2009
Priotiterte grupper for vaksinering mot A(H1N1)-influensa
25.08.2009
Sluttevaluering av eEurope 2005-handlingsplanen og EU-programmet Modinis (2003-2005)
21.08.2009
eCall: innebygd ulykkesvarsling i biler
21.08.2009
Brutto nasjonalprodukt (BNP) og måling av fremskritt
20.08.2009
Produksjonsmetoden for EU-statistikker
10.08.2009
Statsstøtte til garantiordninger og rekapitalisering under finanskrisen
07.08.2009
Resultater av EUs i2010-strategi for 2005-2009
04.08.2009
Rapport om gjennomføring av arbeidstidsreglerne innen veitransport
03.08.2009
Rapport om gjennomføring av avløpsdirektivet
03.08.2009
Rapport fra Kommissionen om gjennomføringen av sosiallovgivningen for veitransport i 2005-2006
03.08.2009
Erfaringene med direktivet om tilbakelevering av kulturgjenstander
30.07.2009
Erfaringene med direktivet om likebehandling
29.07.2009
Erfaringene med EU-forordningene om næringsmiddelhygiene
28.07.2009
Erfaringer med forordningen om lokal grensetrafikk ved Schengens yttergrenser
24.07.2009
Erfaringene med direktivet om private og offentlige prosjekters innvirkning på miljøet
23.07.2009
EUs konkurransepolitikk 2008
23.07.2009
Evaluering av Det europeiske forskningsråds strukturer og organisering
23.07.2009
Et europeisk initiativ om Alzheimers sykdom og annen demens
22.07.2009
Fremtidig rammeverk for EUs konkurranselovgivning for bilsektoren
22.07.2009
Konsultasjon om utnytting av det ledige digitale frekvensområdet (digitale dividende)
10.07.2009
Om gjennomføring av forordningen for offentlig kontroll med fôr og næringsmidler: rapport 2009
08.07.2009
Grønnbok om økt mobilitet blant ungdom
08.07.2009
Rapport om konkurransesituasjonen i legemiddelsektoren
08.07.2009
Klassifisering og rapportering av forbrukerklager og -forespørsler
07.07.2009
Effektive, sikre og sunne derivatmarkeder
03.07.2009
Hvitbok om standardisering i IKT-sektoren
03.07.2009
Rettledning for gjennomføring og andvendelse av unionsborgerdirektivet
02.07.2009
Om anvendelsen av forordningen om forbrukervernsamarbeid
02.07.2009
Rapport om gjennomføringen av GNSS-programmene og fremtidige utfordringer
26.06.2009
Erfaringene med toppnivådomenet .eu
26.06.2009
7. rapport om gjennomføringen av direktivet om fjernsyn uten grenser
26.06.2009
Europeisk partnerskap mot kreft
24.06.2009
EUs miljøpolitiske årsrapport for 2008
24.06.2009
Handlingsplan om bioberedskap innen det kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære området (CBRN)
24.06.2009
Om forvaltningen av IT-systemer for Schengen- og visum-informasjonssystemene (SIS II og VIS) og Eurdac
24.06.2009
Erfaringene med det europeiske år for like muligheter for alle 2007
19.06.2009
Handlingsplan for tingens internett
18.06.2009
Erfaringene med EUs forordning om foretakssammenslutninger (fusjonsforordningen)
18.06.2009
Forvaltning av Internett i fremtiden
18.06.2009
Utforming av fremtidens transportpolitikk
17.06.2009
God praksis ved behandling av statsstøttesager
16.06.2009
Forenklet prosedyre for visse typer statsstøtte
16.06.2009
Overvåking av gjennomføringen av den europeiske pakt om innvandring og asyl
10.06.2009
EUs videre arbeid på området frihet, sikkerhet og rettferdighet
10.06.2009
Evaluering av Haag-programmet for migrasjon
10.06.2009
EUs konsultasjon i 2008 om vindenergi til havs
08.06.2009

Sider