Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Prisfastsettelse og refusjon av utgifter for legemidler (konsultasjon)
Helse i Europa 2012
EU-høring om statistikk for virksomheter og foretak
EU-høring om ferdigheter og yrkeskvalifikasjoner
EU-høring om balanse mellom arbeid og familieliv
Offentlige innkjøp: evalueringsrapport
EU-konsultasjon om grønne kriterier for offentlig innkjøp av infrastruktur for avløpsvann
EU-konsultasjon om bankkontoer
EUs 2011-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling
Høring om neste fase av EU-programmet Media
Fremme av innovasjon for ren energi
EU-høring om lover og regler knyttet til turistnæringen
Hvordan EU-rett blir EØS-rett
EU-høring om metodologi for identifisering av sektorer utsatt for karbonlekkasje 2015-2019
EU-rapport om skrive- og leseferdigheter
EU-konsultasjon om turisme langs kysten og i maritime områder
Bologna-prosessens innvirkning på høyere utdanning
EU-retningslinjer for skyløsninger
EU-høring om retningslinjer for evaluering av offentlige støtteordninger
Miljøvennlig utforming og energimerking av støvsugere: revisjonsstudie
EU-konsultasjon om avgifter for bruk av veginfrastruktur
Revisjon av direktiv om finanskonsern
EU-høring om det europeiske forskningsområdet - høsten 2011
Høring om EUs IT-systemer for grensekontroll og sikkerhet
EUs rolle i utvikling av internasjonale regnskapsstandarder
Kunst- og kulturopplæring i skolen
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2010
Harmonisert rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskaper
EU-konsultasjon om restrukturering og avvikling av andre finansinstitusjoner enn banker
EU-høring om nanomaterialer
EU-høring om forbrukervern ved private pensjonsforsikringer
Klima- og miljødepartemenets EØS-strategi 2017
Innvandrerbarn og undervisningsstøtte
Halvårlig redegjørelse til Stortinget om EU/EØS-saker - mai 2015
Indikatorrapport 2008 om Europas utdanningsssystem
EU-konsultasjon om felles infrastrukturprosjekter på energiområdet
Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet i 2019
Konsultasjon om gjennomføringsbestemmelser for Solvens II-direktivet om forsikringsvirksomhet
EU-høring om felleseuropeisk metrologiforskning
Konsultasjon om EUs industripolitikk
EU-høring om tilsyn med finansielle konglomerater
Prioriteringer for det indre marked etter 2019
EU-høring om godkjenning av screening-utstyr for flyplasser
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for ECMAScript-basert teknologi til bruk ved offentlige anbud
EU-strategi for unge 2010-2018: rapport 2015
EU-konsultasjon om beskyttelse av immaterielle rettigheter i næringsliv og forskning
EU-høring om bedriftsfusjoner over landegrensene
EU-konsultasjon om statsstøtte til miljøvern
Avfallssortering i EUs medlemsland
Felles programmering på forskningsområdet - rapport 2011-2012

Sider