Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Internasjonalisering av europeiske små og mellomstore bedrifter
EU-høring om 'Science 2.0' - forskning i endring
Rapport om åpning av markedet for veitransport
EU-konsultasjon om kloning og matproduksjon
Bruk av sikkerhetsscannere på flyplasser
EUs forbrukerundersøkelse 2014
EU-høring om regelverket for opphavsrett
EU-konsultasjon om investeringsfond
EU-høring om endringer av antitrust-retningslinjene når det gjelder omfanget av ordningen med terskelgrenser (de minimis)
Fremme av innovasjon for ren energi
Undervisning om medborgerskap i Europa
Ny praktisk veiledning om muligheter for EU-finansiering av forskning og innovasjon
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for DKIM-krypterte digitale signaturer til bruk ved offentlige anskaffelser
Hvordan EU-rett blir EØS-rett
EU-høring om strukturelle reformer i banksektoren
EU-konsultasjon om revisjon av prosedyreforordningen for statsstøtte
EUs 2010-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling
Høring om EUs IT-systemer for grensekontroll og sikkerhet
Miljøvennlig utforming og energimerking av støvsugere: revisjonsstudie
Åpen høring om konsesjonskontrakter
EU-høring om miljøovervåking og -rapportering
EUs innovasjonsundersøkelse 2010
Harmonisert rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskaper
EU-høring om innføring av europeisk profesjonskort for utvalgte yrker
EU-høring om folkefinansiering
Industriell innovasjon i Europa: statusrapport 2013
Indikatorrapport 2008 om Europas utdanningsssystem
EU-konsultasjon om produksjon og bruk av indekser i finansielle og andre kontrakter
EØS, Sveits og det indre marked: Europaparlamentets statusrapport 2015
EU-konsultasjon om europeisk selskapsrett
Klima- og miljødepartemenets EØS-strategi 2017
EU-konsultasjon om etterspørseldrevet innovasjon
EU-høring om produktinformasjon om møbler
Rapport fra Styret for det europeiske forskningsområdet (ERAB)
Matematikkundervisning i Europa
EU-høring om parfymeallergi
EU-høring om felleseuropeisk metrologiforskning
EUs utdanningsrapport for 2010: indikatorer og benkemål
Høring om EUs bioenergipolitikkk etter 2020
EUs konkurranseevnerapport 2012
EU-høring om europeisk legemiddelindustri
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for DNSSEC-basert teknologi til bruk ved offentlige anbud
Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet i 2019
EU-høring om tilsyn med finansielle konglomerater
Prioriteringer for det indre marked etter 2019
EU-strategi for digital sikkerhet
EU-konsultasjon om reform av banksektoren
Nye styringsformer i EU og forvaltningspoliske ufordringer i Norge
Innovasjon innen blå økonomi: utnyttelse av havområdene for sysselsetting og vekst
Statlig intervensjon i elektrisitetsmarkedet

Sider