Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Klima- og miljødepartemenets EØS-strategi 2017
Økologisk landbruk: resultater fra EU-høring 2013
EU-konsultasjon om reform av banksektoren
Offentlige innkjøp: evalueringsrapport
EU-konsultasjon om bankkontoer
Forbrukerrettigheter og salg av flybilletter på internett
EU-høring om europeisk turisme for fremtiden
Avtale om ordninger i en overgangsperiode dersom Storbritannia og EU blir enige om en utmeldingsavtale
EUs 2011-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling
EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass i 2015 og videre
Internasjonalisering av europeiske små og mellomstore bedrifter
Kulturelle og kreative sektorer i Europa: fremtidig utvikling, utfordringer og muligheter
Hindringer for gjennomføring av det indre marked i EFTA/EØS-landene og Sveits
EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass
EU-høring om felleseuropeisk metrologiforskning
Rammeverk for online-plattformer, nettmellomledd og cloud computing
EU-konsultasjon om små og mellomstore bedrifter og handlingsplanen for entreprenørskap 2020
Bruk av sikkerhetsscannere på flyplasser
EU-høring om opplevelsesindustrier
Det internasjonale energibyråets vurdering av EUs energipolitikk 2008
Revisjon av direktiv om finanskonsern
EU-høring om marin bioteknologi
EU-høring om tildeling av gratis utslippskvoter
EU-høring om det europeiske forskningsområdet - høsten 2011
EU-høring om tilsyn med finansielle konglomerater
Samferdselsdepartementets EØS-strategi 2015
EU-konsultasjon om turisme langs kysten og i maritime områder
EU-høring om statsstøtte til flyplasser og flyselskaper
Selskapsrett: EU-høring om bedrifters rapporteringsplikt
Juridisk sikkerhet for verdipapirporteføljer og -disposisjoner (høringsdokument)
Statistisk årbok for europeisk forskning, teknologi og innovasjon 2009
EØS-rådets konklusjoner november 2018
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2010
EU-høring om de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester
EU-høring om energimarkedet
EU-konsultasjon om mulig avskaffelse av maritime antitrust-retningslinjer
EU-høring om nytt fornybar energidirektiv etter 2020
Rådskonklusjoner om det indre marked og forholdet til ikke-EU-medlemsland
Åpen høring om konsesjonskontrakter
EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU
Grønnbok og EU-høring om forsikring mot naturlige og menneskeskapte katastrofer
EUs 2010-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling
EU-høring om arbeids- og hviletid for sjåfører
EU-konsultasjon om retningslinjene for statstøtte til små og mellomstore bedrifters adgang til risikokapital
EU-høring om patenter og standarder
Innovasjon i Europa: statusrapport 2015
EU-høring om sertifisering av avfallsbehandlingsanlegg
Hvordan EU-rett blir EØS-rett
EU-høring om adgang til trafikkdata
Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2016

Sider