Europalov - uke 10/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 10/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 7.3-13.3.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EU-høring om sosiale rettigheter - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.3.2016
- Europeisk plattform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 11.3.2016
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 8.3.2016

ENERGI
- Krav til miljøvennlig utforming av anlegg med fast brensel for lokal romoppvarming - Norsk forskrift kunngjort 11.3.2016
- Forsyningssikkerhet for naturgass - Dansk departementsnotat offentliggjort 8.3.2016
- Energimerking av energirelaterte produkter på internett - Norsk forskrift kunngjort 11.3.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.3.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering i forbindelse med likviditetsdekningskravet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 9.3.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsidelister - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.3.2016
- Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utsatt anvendelsesdato - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.3.2016
- Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utsatt anvendelsesdato - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.3.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 8.3.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om inveteringsanbefalinger - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 9.3.2016

FORSKNING OG UTDANNING
EU-høring om en strategi for forskning, innovasjon og konkurranseevne for energiunionen - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 4.3.2016
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 15.2.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Taubaneforordningen - EØS-notat offentliggjort 11.3.2016
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 11.3.2016

HELSE
- Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr (endringsbestemmelser) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 10.3.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Bruk av frekvensbåndet 2010-2025 MHz for trådløs videooverføring ved programproduksjon eller spesielle arrangementer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.3.2016

KULTUR OG MEDIER
- Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander - Høring om norsk gjennomføring igangsatt 9.3.2016.
EU-tidende publiserte i mai 2014 en revidert utgave av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994. Det nye direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett i EUs medlemsland innen 18. desember 2015.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Dyrehelseforordningen - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 8.3.2016 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentet bekreftet 8. mars kompromisset med Rådet fra juni 2015 om en ny EU-forordning om dyrehelse. Forordningen, som nå kan publiseres i EU-tidende, inngår i en forslagspakke for styrking av regelverket om mattrygghet - den største reformen på området siden 2002. Over hundre direktiver, forordninger og beslutninger skal reduseres ned til fem forordninger. Ifølge matdepartementenes EØS-notat kan den dyrehelseforordningen bl.a. innebære at ansvaret til bønder og oppdrettere, veterinærer og andre som er i kontakt med dyr blir klarere; mer bruk av ny teknologi i dyrehelseaktiviteter som overvåking, elektronisk identifisering og registrering av dyr; bedre og tidligere påvisning og kontroll av dyresykdommer, inkludert nye sykdommer; at EØS-landene oppfyller internasjonale standarder på en bedre måte; og et mer fleksibelt regelverk tilpasset lokale forhold og nye utfordringer som klimatiske- og sosiale forandringer.

- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.3.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av karvacrol, cinnamaldehyd og capsium oleoresin som fôrtilsetning til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 8.3.2016
- Godkjenning av 6-phytase som et fôrtilsetningsstoff til alle fugle- og grisearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2016
- Godkjenning av et preparat som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.3.2016
- Godkjenning av preparaten av L. plantarum og P. pentosaceus som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 8.3.2016
- Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til visse kategorier av fjørfe, akvariefisk og prydfugler - Norsk forskrift kunngjort 8.3.2016
- Tilsetninger til dyrefôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier - Norsk forskrift kunngjort 8.3.2016
- Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff: rettelse - Norsk forskrift kunngjort 8.3.2016

Næringsmidler
- Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser for visse næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 8.3.2016
- Krav til gelatin, collagen og høyraffinerte produkter av animalsk opprinnelse til konsum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.3.2016
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 2.3.2016

Veterinærmedisin
- Veterinærlegemiddelforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 10.3.2016

MILJØ
- Avløpsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 4.3.2016
EU-høring om markedsbaserte tiltak for reduksjon av klimaendringer som følge av internasjonal luftfart - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 7.3.2016
- Reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 9.3.2016

STATISTIKK
Adferdskodeks for europeiske statistikker: gjennomføringsrapport - Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.3.2016

TRANSPORT
- Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner - Europaparlamentsvedtak 8.3.2016 om fornyet komitebehandling.
Europaparlamentest plenumsforsamling sendte 8. mars 2016 Kommisjonens forslag til havneforordning til fornyet komitebehandling. Forordningen gjelder havner som er angitt i EUs retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) fra 2011. Retningslinjene er innlemmet i EØS-avtalen, men spesifiserer ikke havner i EFTA EØS-landene.

- Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer - Dansk departementsnotat offentliggjort 8.3.2016.
I kjølvannet av Volkswagen-avsløringene har Kommisjonen lagt fram forslag til nye regler for typegodkjenning av kjøretøyer. Dagens direktiv fra 2007 foreslås erstattes av en forordning. Stikkprøver av biler i bruk kan bli innført, både nasjonalt og på EU-nivå, for å kontrollere at regelverket overholdes.
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 7.3.2016
Reviderte prosedyrer for inspeksjoner knyttet til maritim sikkerhet - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 1.3.2016
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 15.2.2016
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser - Lovproposisjon fremmet av Samferdselsdepartementet 11.3.2016