Europalov - uke 11/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 112012 - Europalov - uke 11/2012

UKE 11/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 12.03-18.03.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.3.2012

ENERGI
Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 30.1.2012
EUs energieffektivitetsprogram for kontorutstyr - Forslag lagt fram av Kommisjonen 15.3.2012
Intelligente målesystemer for elektrisk kraft - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 13.3.2012

FORBRUKERVERN
° Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.3.2012
° Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.3.2012

HELSE
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet triclabendazol i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.3.2012
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet closantel i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.3.2012

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 15.3.2012
° Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdommer avsagt i EU-domstolen 15.3.2012
° Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.3.2012

MATTRYGGHET
° Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : endringstemmelser angående nasjonalt kontrollprogram for skrapesyke i Danmark - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2012
° Forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 13.3.2012
° Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 9.2.2012
° Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om vilkår for bruk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.3.2012
Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.3.2012
Godkjenning av fremstilling av S. cerevisiae CNCM I-4407 som fôrtilsetning til kaniner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 9.3.2012
Overvåking av meldrøjealkaloider i fôr og næringsmidler - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 16.3.2012
° Lavere grenseverdier for fargestoffene kinolingult (E104), paraorange (E 110) og nykockin (E 124) i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2012
Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina - Norsk forskrift kunngjort 16.3.2012
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av E 432-436 i kokosnøttmelk - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 13.3.2012

MILJØ
° Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser - Norsk forskrift kunngjort 16.3.2012
° Standardiserte regler for klimakvoteregisteret: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 16.3.2012
° Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) - Norsk forskrift kunngjort 16.3.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.3.2012

VARER
° Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.3.2012