Europalov - uke 1/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 12013 - Europalov - uke 1/2013

UKE 1/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 31.12.2012-6.1.2013


• nye saker
° endrede saker

FINANSIELLE TJENESTER
° Innskuddsgarantidirektivet - EFTA-domstolen kunngjorde 3.1.2013 at dom i Icesave-saken vil bli avsagt 28.1.2013.
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) tok i desember 2011 Island til EFTA-domstolen for å ikke ha overholdt regelverket i EUs innskudds­garantidirektiv etter kollapsen av den islandske Landsbanki og dens filiaer Icesave i Nederland og Storbritannia. Ifølge ESA plikter Island å utbetale garantibeløpet på 20 000 euro til alle kunder som ble rammet av konkursen. Ved utløpet av garantifristen hadde bare kunder i Island mottatt erstatning. EFTA-domstolen kunngjorde 3. januar 2013 at dom i saken vil bli avsagt 28. januar 2013. Striden står blant annet om staten i siste instans må utbetale garantibeløpene når bankenes egne sikringsfond ikke strekker til. Domstolens fortolkning av direktivet er avventet med stor spenning også i EU-landene. I et skriftlig innlegg til EFTA-domstolen sier norske myndigheter at de ikke tolker direktivet slik at det foreligger et krav om at staten skal garantere for innskuddsgarantiordningen. I 2005 vedtok EU en endring av innskuddsgarantidirektivet med resultat at garantibeløpet ble hevet til 100 000 euro pr. kunde innen utgangen av 2010. Endringsdirektivet er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen, blant annet fordi Norge forhandler om få adgang til å beholde sitt nåværende garantibeløp på 2 millioner kroner.

° Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser - Innstilling (rapport) av 27.9.2012 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling publisert 3.1.2013. Mulig plenumsbehandling 16.4.2013
° Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel - Innstilling (rapport) av 22.10.2012 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling publisert 3.1.2013. Mulig plenumsbehandling 21.5.2013

FORBRUKERVERN
° Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom - Komiteinnstilling (rapport) av 11.10.2012 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling publisert 3.1.2013. Mulig plenumsbehandling 21.5.2013.
Europakommisjonen la i mars 2011 fram et forslag til et direktiv som skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark ønsker Kommisjonen å gi forbrukerne bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Det foreslåtte direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Europaparlamentets finanskomites innstilling av 11. oktober 2012 ble publisert 3. januar 2013. Innstilling er planlagt behandlet av Parlamentets plenumsforsamling 21. mai 2013.

° Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Innstilling (rapport) av 18.12.2012 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort 3.1.2013. Behandling i Europaparlementet planlagt 12.3.2013 (kompromiss med Rådet).
Direktivforslaget er en del av en pakke med forslag til regelverk om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker som skal å sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister knyttet til forbrukeravtaler om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. Representanter fra Europaparlamentet og Rådet kom i desember 2012 fram til et kompromiss om direktivet. Komiteinnstillingen (kompromisset) til Europaparlamentets plenumsbehandling ble offentliggjort 3. januar 2012 og er planlagt behandlet av Parlamentet 12. mars 2013.

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
° Kjæledyrsforordningen: transport av kjæledyr (revidert) - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013
° Handel innen EU og import til EU av hunder, katter og ilder - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013
° Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer for Kroatia til listen over godkjente tredjeland - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013
° Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013
° Import av akvakulturprodukter til humant konsum fra India og Indonesia: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013
° Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013

Dyrefôr
° Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til avlskalkuner og andre fuglearter - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013
° Godkjenning av et preparat av P. acidipropionici som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013
° Maksimumsinnhold av visse mikroorganismer i fullfôr - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013
° Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2013
° Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013

Næringsmidler
° Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2013
° Enzymer i næringsmidler: endringsbestemmelser om overgangsordninger - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013
° Bruk av visse tilsetningsstoffer i gjærede druemost-baserte drikker - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013
° Bruk av ekstrakter av rosmarin i fyllinger av tørr pastafarse - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013
° Bruk av visse tilsetningsstoffer på frukt - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013
° Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013
° Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for svinekjøtt m.m. - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013
° Tiltak mot svinepest: forsendelser mellom landegrensene av visse typer kjøtt og kjøttprodukter - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013
° Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.1.2013

Veterinærmedisin
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet fenbendazol - EØS-notat offentliggjort 5.1.2013
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet foksim - EØS-notat offentliggjort 5.1.2013
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet natriumsalisylat - EØS-notat offentiggjort 5.1.2013

MILJØ
° EU-register for handel med CO2-kvoter fra 2013 - EØS-komitevedtak 31.12.2012.
Den femte registerforordningen endrer og vidererefører fra 1. januar 2013 EUs felleseuropeisk register for handel med CO2-kvoter. Forordningen ble sammen med andre, tilknyttede rettsakter innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre 31. desember 2012.

° Kontroll av rapporter om drivhusgassutslipp - EØS-komitevedtak 31.12.2012
° Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp - EØS-komitevedtak 31.12.2012
° Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Tyskland - EØS-komitevedtak 31.12.2012
° Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 31.12.2012
° Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger - kodifisering og ny beslutningsprosedyre - Innstilling (rapport) av 3.12.2012 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling. Plenumsbehandling planlagt 16.1.2012

SELSKAPSRETT
° Regnskapsdirektivet - Innstilling (rapport) av 25.9.2012 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort 3.1.2013. Mulig plenumsbehandling 16.4.2013.
Europakommisjonen la 25. oktober 2011 fram forslag til et felles regnskaps­direktiv til erstatning av årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv) og konsernregnskaps­direktivet (7. selskaps­direktiv). Innstillingen fra Europaparlamentets finanskomite av 25. september 2012 ble offentliggjort 3. januar 2013. Den er planlagt behandlet av Europaparlametets plenumsforsamling 16. april 2013.

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Førerkortdirektivet (fra 2013) - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2013.
EU vedtok i 2006 et revidert førerkortdirektiv som skal være gjennomført i nasjonal lovgivning innen 19. januar 2013. I den forbindelse ble en endring av veitrafikkloven kunngjort 25. februar 2011 og flere gjennomføringsforskrifter kunngjort 11. mars 2011. Ytterligere forskrifter ble kunngjort 18. desember 2012 og 4. januar 2013. Veitrafikkloven skiller mellom førerrett og førerkort på bakgrunn av at direktivet innfører såkalt administrativ gyldighet for førerkort, som innebærer at selve førerkortet (dokumentasjonen for føreretten) får en bestemt gyldighetsperiode (maksimalt ti, eventuelt femten år, for personbiler og fem år for tyngre kjøretøy).