Europalov - uke 1/2014 - tillegg

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 12014 Tillegg - Europalov - uke 1/2014 - tillegg

UKE 1/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.12.2013


ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020 - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013.
EU-tidende publiserte 20. desember 2013 EU-programmet for sosial endring og innovasjon (EaSI) for perioden 2014-20. Programmet samler og viderefører de tre eksisterende programmene Progress (EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet), EURES (European Employment Services) og støtteordningen European Progress Microfinance Facility. Programmet vil støtte koordinering av landenes politikkutvikling, deling av beste praksis, kapasitetsbygging og testing av innovative politikker og har til disposisjon et totalbudsjett på 919,5 millioner euro for perioden 2014-2020. Likestillings- og ikke-diskriminerings­delene av Progress-programmet vil ikke inngå i det nye programmet, men i stedet bli videreført av programinitiativ på justisområdet.

FORSKNING OG UTDANNING
- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013.
EU-tidende publiserte 20. desember 2013 forordningen som etablerer EUs forskningsprogram Horisont 2020. Programmet har en budsjettramme på 77 milliarder euro for perioden 2014-2020. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen markerte 6. desember 2013 den norske lanseringen av programmet. I en omtale 16. desember 2013 redegjorde Norges EU-delegasjon for beslutningsprosessen, inkludert arbeidet som gjenstår med å innlemme programmet i EØS-avtalen. Kommisjonen publiserte i begynnelsen av desember 2013 en rekke utlysninger av forskningsmidler fra det nye programmet. De første av disse har søknadsfrist i mars 2014.

- EU-programmet Erasmus+ (2014-2020) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013.
EU-tidende publiserte 20. desember 2013 forordningen som etablerer EUs nye ungdoms- og utdanningsprogram Erasmus+. Programmet har til disposisjon et budsjett på 14.8 millioner euro for perioden 2014-2020. EU-delegasjonen publiserte 20. desember 2013 en omtale av programmet. Søknadsfrist for de første stipendene i Erasmus+ er 17. mars 2014.

- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont 2020: særprogrammet - Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 20.12.2013
- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (Horisont 2020): regler for deltakelse og resultatspredning - Europaparlaments- og rådsforordning publisert 20.12.2013
- Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) - endringer og forlengelse 2014-2020 - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013
- Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): strategiplan 2014-2020 - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 20.12.2013
- Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013

KATASTROFEBEREDSKAP
- Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap 2014-2020 - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 20.12.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Hasteprosedyre for innføring av visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013

MILJØ
- EUs program for miljø og klima 2014-2020 (LIFE) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013

NÆRINGSPOLITIKK
- EUs konkurranseevneprogram for foretak og små og mellomstore bedrifter - COSME (2014-2020) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013