Europalov - uke 1/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 1/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 4.-10.1.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

FINANSIELLE TJENESTER
- Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Høring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 22.12.2015

FORBRUKERVERN
- Tilgjengelighet av varer og tjenester for funksjonshemmede - Dansk departementsnotat offentliggjort 8.1.2016.
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

- Salg av varer og tjenester over landegrensene: kontraktsforhold angående on-line- og fjernsalg - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 6.1.2016

HANDELSFORENKLINGER
- EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.12.2015. Omtale av dommen i Stortingets EU/EØS-nytt 6.1.2016.
Innhold av etylkarbamat i alkoholholdige drikker - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 9.1.2016

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Quaternium-15 - EØS-notat offentliggjort 5.1.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for trimetylbenzoyldifenyl-fosfinoksid - EØS-notat offentliggjort 5.1.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om dietylenglykol-monoetyleter (DEGEE) - EØS-notat offentliggjort 5.1.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Personvernforordningen om behandling av persondata - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 6.1.2016.
Representanter fra Rådet og Europa­parla­mentet er kommet frem til en engighet om EUs nye forordning for person­sikkerhet. Kompromisset omfatter også et forslag til direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EU-høring om forenklet prosedyre for notisifering av visse typer statsstøtte - Åpen konsultasjon igangsatt 6.1.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.1.2016
Makedonias program for bekjempelse av salmonella hos eggleggende høns - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.1.2016
- Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland - EØS-notat offentliggjort 5.1.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av visse fôrtilsetninger til verpehøns - EØS-notat offentliggjort 5.1.2016
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til kalkuner - EØS-notat offentliggjort 5.1.2016
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, mindre fjærfearter til slakt og avvent smågris - EØS-notat offentliggjort 5.1.2016
- Godkjenning av L-cystein hydroklorid-monohydrat som fôrtilsetningsstoff til hunder og katter - EØS-notat offentliggjort 5.1.2016
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.12.2015

Plantesanitære forhold
Handel med frø fra olje- og fiberplanter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 6.1.2016

Næringsmidler
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.1.2016
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av gamma-glutamyl-valyl-glycin i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 5.1.2016
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for fem aromastoffer til bruk i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 5.1.2016
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i smørbare fettstoffer - EØS-notat offentliggjort 8.1.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for tropane alkaloider i kornbasert mat til spedbarn og småbarn - EØS-notat offentliggjort 5.1.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 8.1.2016

MILJØ
- EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi - Svensk departementsnotat offentliggjort 30.12.2015.
Kommisjonen har lagt fram serie forslag til effektivisering av ressursbruken ved produksjon, forbruk og avfalls­behandling. Tiltakspakken for en sirkulær økonomi skal dessuten legge til rette for utvikling av nye markeder og forretningsmodeller. Pakken inneholder i tillegg fire direktivforslag om endringer til avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og elektrisk og elektronisk utstyr. Tiltak for en sirkulær økonomi ble også lagt fram av den forrige Kommisjonen i juli 2014, men Junker-kommisjonen trakk disse forslagene og varslet en ny tiltakspakke før utgangen av 2015.

- Krav til tildeling av EUS miljømerke for dyrkingsmedier, jordforbedringsmidler og jorddekke - EØS-notat offentliggjort 6.1.2016
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 8.1.2016
- Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 7.1.2016
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 6.1.2016
Biocider: forlengelse av godkjenningen av flocoumafen, brodifacoum og warfarin - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.12.2015
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.12.2015
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.12.2015
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2,3 og 11 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.12.2015
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9 - Utkast til kommisjonsfbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.12.2015
Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.12.2015
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.12.2015
- Felles innsending av data og satadeling i henhold til kjemikalieforordningen (REACH) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.1.2016
Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanonperoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.12.2015
Biocider: avslag på godkjenning av triclosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.12.2015

Plantevernmidler
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet 2,4-D i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 7.1.2016
- Godkjenning av flupyradifuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 5.1.2016
- Godkjenning av det aktive stoffet flumetrain som erstatningskandidat i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 5.1.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Elektronisk egenerklæringsskjema for offentlige anskaffelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.1.2016.
Europakommmisjonen har etablert et elektronisk egenerklæringsskjema for bedrifter som vil delta i offentlige anbudsrunder i Europa. Bare bedriften som vinner kontrakten må levere full dokumentasjon. Skjemaet kan brukes straks EUs reviderte innkjøpsdirektiv fra 2014 er gjennomført i nasjonal rett.

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 1 og IAS 19 - Erfaringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.1.2016
- Generelt selskapsrettsdirektiv - Svensk departementsnotat offentliggjort 30.12.2015

STATISTIKK
- Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien - Dansk departementsnotat offentliggjort 7.1.2016
- Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2017: ad hoc-modul om selvstendig næringsdrivende - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.1.2016

TRANSPORT
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om ferdsskrivere og lokaliseringsutstyr - EØS-notat offentliggjort 5.1.2016
- Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til miljøvern - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.1.2016
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til miljøvern - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.1.2016