Europalov - uke 13/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 132011 - Europalov - uke 13/2011

UKE 13/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.3-3.4.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Direktiv om utvidet foreldrepermisjon - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren - EØS-komitevedtak 1.4.2011

ENERGI
° Tilgang til utenlandske transmisjonslinjer for elektrisk kraft: bestemmelser om kompensasjoner og avgifter - EØS-komitevedtak 1.4.2011

FORBRUKERVERN
Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom - Forslag lagt fram av Kommisjonen 31.3.2011.
Europakommisjonen la 31. mars 2011 fram et forslag til et direktiv som skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark ønsker Kommisjonen å gi forbrukerne bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Det foreslåtte direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere.

° Metoder til kvantitativ analyse av binære tekstilfiberblandinger - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Produktsikkerhet for snorer på barnetøy - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 30.3.2011
EU-programmet for forbrukerpolitikk (2007-2013) - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 25.3.2011

FORSKNING OG UTDANNING
° Grønnbok om EUs kommende forsknings- og innovasjonsprogram - Navnekonkurranse igangsatt av Kommisjonen og dansk departementsvurdering offentliggjort 28.3.2011.
I forbindelse med høringen om Europakommisjonens grønnbok om et helhetlig EU-program for forskning og innovasjon fra 2014, inviterte Kommisjonen 28. mars 2011 til konkurranse om navnet på det nye programmet. Resultatet av høringen og navnet på programmet vil bli lagt fram på en konferanse 10. juni. Kommisjonen planlegger å legge fram et formelt programforslag mot slutten av 2011. En dansk departementsvurdering av grønnboken ble også offentliggjort 28. mars 2011.

° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norsk forskrift om yrkesutøvelse for vaktvirksomhet kunngjort 1.4.2011
° Statistikk over etter- og videreudtdanning i virksomheter: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Statistikk over deltakelse av voksne i livslang læring: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Sikkerhetskrav for adgang til satellittnavigasjonssystemet Galileo - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 31.3.2011
° Gjennomføringen av satellittnavigasjons-programmene Galileo og Egnos - Rådskonklusjoner om midveisevalueringen av Galileo- og Egnos-programmene
EU-indiktatorer for ungdomssektoren - Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 25.3.2011

HELSE
Prisfastsettelse og refusjon av utgifter for legemidler (konsultasjon) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 28.3.2011.
Kommisjonen igangsatte 28. mars 2011 en åpen høring om et mulig behovet for revisjon av gjennomsiktighetsdirektivet fra 1989 om prisfastsettelse og refusjon av utgifter for legemidler. Direktivet skal sikre like konkurranseforhold for farmasøytiske produkter og fjerne hindringer for salg av legemidlerover landegrensene. Høringsfrist er satt til 25. mai 2011.

° Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren - EØS-komitevedtak 1.4.2011
Inflasjonsjustering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2011

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer - EØS-komitevedtak 1.4.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon - Stortingets komiteinnstilling lagt fram 31.3.2011.
Stortingets utenriks- og forsvarskomite la 31. mars 2011 fram sin innstilling om datalagringsdirektivet. Et flertall med representanter fra Arbeiderpartier og Høyre anbefaler at Stortinget godkjenner at direktivet innlemmes i EØS-avtalen. Beslutning i EØS-komiteen er ennå ikke fattet. I og med at gjennomføring av direktivet nødvendiggjør lovendringer, er det nødvendig å innhente Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning. For ikke å forsinke ikrafttredelsen, legges det opp til at Stortinget gir sitt samtykke på forhånd til deltakelse i EØS-komiteens beslutning. Fristen for gjennomføring av direktivet for EUs medlemsstater var 15. september 2007.

Beskyttelse av kritisk IKT-infrastruktur - Meddelelse offentliggjort av Kommisjonen 1.4.2011
° Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° EU-statistikker om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.4.2011

MATTRYGGHET
Veterinære saker
° Unntak fra uttransporteringsforbudet for visse dyr mottakelig for blåtunge - EØS-notat (nytt) offentliggjort 31.3.2011
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke i Bulgaria: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 31.3.2011
° Import av sperm fra svin fra tredjeland - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
Mattrygghet: veterinære forhold (EØS-avtalens vedlegg 1.1)
° Godkjenning av et russisk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
° EUs referanselaboratorium for biers helse - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
° Tiltak mot overføring av afrikansk svinepestvirus fra Russland - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
° Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for vilt og viltkjøtt - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
° Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for oppdrettet vilt - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
Godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea for testing av rabiesvaksiner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
° Identifikasjon og registrering av sauer og gjeiter - Sak om mangelfull norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 23.3.2011
° Identifikasjon og registrering av sauer og geiter (endringsvedtak) - Sak om mangelfull norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 23.3.2011

Plantesanitære forhold
° Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Unntaksbestemmelser for Estland angående omsetning av såvare av korn - EØS-komitevedtak 1.4.2011
Handel med visse såvarer av sorten Avena strigosa Schreb. - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
Unntaksbestemmelser for visse arter av såvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011

Dyrefôr
° Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima - Norsk forskrift kunngjort 1.4.2011
° Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Markedsføring og anvendelse av dyrefôr: utarbeiding av liste over fôrvarer - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Bruk av 3-fytase som fôrtilsetning til mindre fuglearter - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Godkjenning av L-isoleucin som tilsetningsstoff til dyrefôr - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Godkjenning av kobberchelat som tilsetningsstoff til dyrefôr - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Godkjenning av manganchelat som tilsetningsstoff til dyrefôr - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Godkjenning av ny bruk av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til smågriser - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Rød karotenrik bakterie som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelse om sammensetning - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Godkjenning av zinkchelat som tilsetningsstoff til dyrefôr - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Overgangsordning for merking av dyrefôr - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
° Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
° Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetningsstoff til perlehøns - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
° Godkjenning av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
° Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og griser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
° Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til høner, kalkuner og andre fuglearter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
° Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
° Godkjenning av P. acidilactici som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
° Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til laksefisk - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011

Næringsmidler
° Nye prosedyrer for godkjenning av ny mat (novel food) - Forliksforhandlinger mellom Rådet og Europaparlamentet førte ikke fram: saken avsluttet uten resultat 29.3.2011.
Forslaget til en såkalt ny mat-forordning, som etter to runder i Europaparlamentet og Rådet gikk til forliksbehandling mellom de to institusjonene, ble natt til 29. mars 2011 avsluttet uten at det kom til enighet. Forslaget er derfor henlagt. Kommisjonen må nå vurdere om den vil utarbeide et helt nytt forslag og starte prosessen på ny. Ny mat-forordningen var ment å fastsette bestemmelser om godkjenning, merking, bruk og overvåking av både nylig utviklet innovativ mat ("designmat") og matvarer som tradisjonelt brukes i tredjeland.

Begrensninger i bruk av bisfenol A i tåteflasker til spebarn - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.4.2011
° Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima - Norsk forskrift kunngjort 1.4.2011
° Endringer i listen over helsepåstander på matvarer - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringer - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringer - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (endringer) - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner i næringsmidler av visse plantevernmidler - EØS-komitevedtak 1.4.2011
Restmengder av visse plantevernmidler i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.4.2011
° Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011

MILJØ
° Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser - EØS-komitevedtak 1.4.2011.
EØS-komiteen vedtok 1. april 2011 å innlemme luftfartskvotedirektivet i EØS-avtalen. Direktivet utvider EUs klimakvotesystem til også å omfatte luftfart. Stortinget ga 29. mars 2011 forhåndssamtykke til EØS-komitebeslutningen. Departementet sendte høsten 2010 på høring forslag til gjennomføring av luftfartskvotedirektivet i norsk rett.

° Luftfartsaktiviteter som omfattes av direktivet om utvidelse av EUs kvotehandelssystem - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Reviderte kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater - EØS-komitevedtak 1.4.2011
Kriterier for når metallskrot opphører å anses som avfall - Rådets vedtak 31.3.2011
° Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy - EØS-komitevedtak 1.4.2011
Utrangerte kjøretøy: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.3.2011
° Oppføring av acrolein som et aktivt stoff (biocid) - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Oppføring av warfarinnatrium som et aktivt stoff (biocid) - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Bruk av aluminiumfosfid som frigjør fosfin (biocid) - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Bruk av det aktive stoffet brodifacoum (biocid) - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Bruk av det aktive stoffet warfarin (biocid) - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Bruk av kadmium i elektrisk og elektronisk utstyr - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Forbud mot biocidholdige produkter: forlengelse av unntaksbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Ny vurdering vedrørende restriksjoner for korte klorparafiner - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Krav til bruk av det aktive stoffet (biocidet) dazomet - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Krav til bruk av et biciocid som frastøtende middel eller lokkestoff - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Biociddirektivet: bruk av metoflutrin som insektsmiddel - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Biociddirektivet: bruk av spinosad som insektsmiddel - EØS-komitevedtak 1.4.2011
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.3.2011

SELSKAPSRETT
° Endring av visse regnskapsstandarder - IFRS 1 - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1 og IFRS 7 - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 24 og IFRS 8 - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRIC-fortolkningsbidrag 14 - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Endring av visse regnskapsstandarder: IFRIC-fortolkningsbidrag 1 og IFRS 1 - EØS-komitevedtak 1.4.2011

STATISTIKK
° Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.4.2011.
EØS-komiteen vedtok 1. april 2011 å innlemme i EØS-avtalen en forordning som gjør innsamling av statistiske data etter frakttype obligatorisk for maritim transport. Forordningen ble publisert i EU-tidende 9. desember 2010. Tilsvarende forpliktelse fins allerede for transport på vei, jernbane og kanaler. Formålet med å innføre ensartede regler om rapportering om frakt for alle transporttyper, er å legge grunnlag for en optimal utnyttelse av transportlogistikken for godstransport.

° Statistikk om godstrafikk på vei (endringsbestemmelser) - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Statistikker om inntekter og levevilkår: undersøkelser om overføringer mellom generasjoner - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Statistiske data og metadata for folke- og boligtellinger - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2011 - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen (2010) - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Adgang til fortrolige statistiske data til vitenskapelige formål - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (endringsbestemmelser) - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Europeiske arbeidskraftundersøkelser: sysselsetting av funksjonshemmede - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° EU-statistikker om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Statistikk over etter- og videreudtdanning i virksomheter: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Statistikk over deltakelse av voksne i livslang læring: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen for 2010 - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Minstestandarder for kvaliteten av konsumprisindeksene - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Revisjon av statistisk nomenklatur for nasjonalregnskapet - EØS-komitevedtak 1.4.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Transport 2050: Hvitbok om miljøvennlig transportpolitikk - Hvitbok lagt fram 28.3.2011.
Kommisjonen presenterte 28. mars 2011 hvitboken Transport 2050 med forslag til en serie tiltak for å redusere EUs avhengighet av oljeimport og minske CO2-utslippene fra transportsektoren med 60 prosent fram til 2050. For å oppnå dette bør det blant annet innføres forbud mot konvensjonelle bensin- og dieselbiler i byer, samtidig som halvparten av godstrafikken på vei og personbiltrafikken mellom byer flyttes over til tog og båt. Også fly og skip bør ifølge Kommisjonen forberede seg på langt strengere utslippskrav.

° CO2-utslipp fra varebiler - Rådets 1. gangsbehandling 31.3.2011. (kompromiss med Europaparlamentet, endelig vedtak)
EUs samferdselsministre bekreftet 31. mars 2011 et kompromiss med Europaparlamentet om et nytt EU-regelverk for utslipp av CO2 fra nye varebiler. Den nye forordningen har som målsetting at 70 prosent av varebiler under 3.5 tonn (inkludert last) skal komme ned på et gjennomsnitlig utslipp på 175 gram CO2 per km. I 2017 skal gjennomsnittet for alle nye varebiler ha kommet ned på dette nivået. Samtidig innføres et belønningssystem for bilprodusenter som ligger under disse grensene i 2014-17. Fra 2019 vil det derimot påløpe avgifter for produsenter som ikke overholder utslippsgrensene, som i 2020 skal ned på 147g CO2/km.

° Prøvemetode for avgass og støy motorsykkel - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy - EØS-komitevedtak 1.4.2011
Utrangerte kjøretøy: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.3.2011
° Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: overføring av data fra kjøretøy og førerkort - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Veikontroll av nyttekjøretøyer: risikovurdering av feil og mangler - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Jernbanesikkerhetsdirektivet: felles sikkerhetsmål - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2011
Transport - sjøtransport (EØS-avtalens vedlegg 13.5)
° Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.9.2010 - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 22.11.2010 - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Felles europeisk luftrom: ytelses- og varslingskrav til luftfartstjenester - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.4.2011
° Underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.3.2011
° Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011
Transport - sivil luftfart (EØS-avtalens vedlegg 13.6)
° Luftfartsaktiviteter som omfattes av direktivet om utvidelse av EUs kvotehandelssystem - EØS-komitevedtak 1.4.2011
° Sikkerhetskrav for adgang til satellittnavigasjonssystemet Galileo - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 31.3.2011
° Gjennomføringen av satellittnavigasjons-programmene Galileo og Egnos - Rådskonklusjoner om midveisevalueringen av Galileo- og Egnos-programmene

VARER
° Gassapparatdirektivet - EØS-komitevedtak 1.4.2011
Produktsikkerhet for snorer på barnetøy - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 30.3.2011