Europalov - uke 14/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 142014 - Europalov - uke 14/2014

UKE 14/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 31.03-06.04.2014


EØS-komitebeslutninger
EØS-komiteen vedtok 4. april 2014 å innlemme 53 rettsakter i EØS-avtalen ad referendum med vedtaksdato 8. april 2014 og ikrafttredelse påfølgende dag. Europalov vil derfor oppdatere de aktuelle faktaarkene 8. april, når også vedtakstekstene vil bli tilgjengelige. En oversikt over rettsaktene fins på Europaportalen.

EUR-LEX: endrede lenker til EU-forslag og -rettsakter
EUs lovdatabase EUR-LEX har "arkivert" sin tidligere versjon. Dette har medført at visse lenker til forslag (KOM-dokumenter) og vedtatte rettsakter (EU-tidende og CELEX-sider) ikke lenger fungerer, spesielt lenker til dokumenter fra 2007 og eldre. Europalov, som totalt har over 40 000 lenker, har i løpet av uken oppdatert over 800 lenker til EUR-Lex for å sikre at alle lenker fungrerer som de skal, men er takknemlig for tilbakemeldinger om eventuelle lenkebrudd som fortsatt måtte eksistere.

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 31.03.2014

ENERGI
- Energimerking av fjernsyn - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 03.04.2014

ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 01.04.2014
- EØS-avtalen artikkel 34 (etableringsrett: likestilling av selskaper med fysiske personer) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 01.04.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Forsikringsformidlingsdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 01.04.2014
- Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 03.04.2014
- Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 03.04.2014
Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater - Kommisjonforordning publisert i EU-tidende 03.04.2014
- Informasjon om investeringsprodukter - Kompromiss fremforhandlet mellom Rådet og Europaparlamentet 01.04.2014

FORBRUKERVERN
- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 03.04.2014

FORSKNING OG UTDANNING
- EU-program for overvåking og sporing i rommet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 02.04.2014 (kompromiss med Rådet)

HELSE
- Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 02.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Medisinsk utstyrsforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 02.04.2014
- Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 02.04.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.03.2014. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 03.04.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Tiltak for det europeiske indre marked for elektronisk kommunikasjon - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 03.04.2014.
Europaparlamentet ferdigstilte 3. april 2014 sin 1. gangsbehandling av Kommisjonens forslag til reform av det europeiske indre marked for elektronisk kommunikasjon. Blant konkrete tiltak som foreslås er fjerning av roaminggebyrer og gebyrer for internasjonale oppkall innenfor Europa, sikring av nettnøytralitet, forenkling av regelverket for telekommunikasjonsoperatører og samordnet frekvenstildeling. Forordningen er en del av en pakke som i tillegg består av en meddelelse med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre marked for telekommunikasjon og en anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd. En EFTA/EØS-kommentar om forslaget ble oversendt EU-institusjonene 4. november 2013.

- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 03.04.2014 (kompromiss med Rådet)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter - Norsk forskrift kunngjort 04.04.2014.
Justis- og politidepartementet kunngjorde 4. april 2014 en forskrift som gjennomfører EU-forordningen fra november 2013 om etablering av en EU-beslutningsprosedyre for gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter. En ekstraordinær grensekontroll skal normalt vare i 30 dager, med mulighet for forlengelse. Den nye beslutningsprosedyren er nært knyttet til Schengen-evalueringsmekanismen som ble også ble vedtatt høsten 2013.

Schengen-rundreisevisum - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 01.04.2014. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 03.04.2014.
Europakommisjonen la 1. april 2014 fram forslag til et rundreisevisum. Formålet er å gi besøkende fra land utenfor EU en mulighet til å reise rundt i Schengenområdet i opp til et år (uten å oppholde seg i et medlemsland mer enn 90 dager innenfor en periode på 180 dager), med mulighet for en forlengelse på opp til to år. Visumet vil f.eks. gjelde for kunstnere på turne i Schengenområdet, men også for individuelle reisende som turister, forskere og studenter som ønsker å oppholde sig i lengere tid i Europa. Kommisjonen la samtidig fram forslag til revisjon av visumforordningen fra 2009 og en meddelelse om en smartere visumpolitikk.

EUs returpolitikk - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.03.2014
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 01.04.2014. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 03.04.2014
Smartere visumpolitikk for økonomisk vekst - Rapport lagt fram av Kommisjonen 01.04.2014. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 03.04.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Merkeforordningen for storfe: endringsbestemmelser for elektronisk identifikasjon - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 02.04.2014 (kompromiss med Rådet).
EUs merkeforordning fra 2000 innførte en mer effektiv ordning for identifikasjon og registrering av storfe på produksjons­stadiet og en ordning for merking av storfekjøtt basert på objektive kriterier. Kommisjonen la 30. august 2011 fram forslag til endringer av merkeforordningen og endring av et direktiv fra 1964 for å innføre en ordning med frivillig elektronisk identifikasjon av storfe og samtidig forenkle rapporteringsrutinene. Europaparlamentet ferdigstilte 2. april 2014 sin behandling av forslaget etter at det i september 2013 ble inngått et kompromiss med Rådet.

- Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 05.04.2014
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Malaysia - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 03.04.2014
- Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: etablering av en database for elektronisk identifikasjon av storfe - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 02.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater: endringer til listen over stater - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 04.03.2014
- Import av storefesæd: endringsbestemmelser om blåtunge og epizootic haemorrhagic disease - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 04.03.2014
Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer) - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 04.03.2014
Gjennomføring av hygienepakken: bestemmelser om standarddokumenter for opplysninger om matkjeden og godkjente næringsmiddelsforetak - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 31.03.2014

Plantesanitære forhold
- Såvare av grønnsaker: endringsbestemmelser om botanisk navn på tomater - Norsk forskrift kunngjort 01.04.2014

Næringsmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 25.02.2014 (representanter for medlemslandene) og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 04.03.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 25.02.2014 (representanter for medlemslandene) og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 04.03.2014
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse:endringsbestemmelser - Omtale publisert av Mattilsynet 02.04.2014. Norsk forskrift kunngjort 04.04.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 03.04.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 03.04.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 03.04.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Høring om norsk gjennomføring 03.04.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 03.04.2014
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Mattilsynet 02.04.2014
Håndtering av innmat fra dyr beregnet på konsum - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 31.03.2014

MILJØ
- Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 31.03.2014.
Olje- og energidepartementet igangsatte 31. mars 2014 en høring om gjennomføring i norsk rett av deler av EUs karbonlagringsdirektiv. Etter at EØS-komiteen i juni 2012 vedtok å innlemme direktivet i EØS-avtalen, sendte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i september 2013 et åpningsbrev til Norge om mangelfull norsk gjennomføring av direktivet. Europakommisjonen la 25. februar 2014 fram en rapport om gjennomføringen av karbonlagringsdirektivet.

- CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 05.04.2014.
Nye EU-regler som fastsetter det maksimale gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler biler til 95g/km i 2020, ble publisert i EU-tidende 5. april 2014.

- CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 02.04.2014
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 03.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 05.04.2014
- Godkjenning av chitosan-hydroklorid som hovedingrediens i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.03.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
IKT-tekniske spesifikasjoner i forbindelse med offentlige anskaffelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 05.04.2014

SELSKAPSRETT
- Krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 03.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 03.04.2014 (kompromiss med Rådet)

STATISTIKK
- EUs statistikkprogram 2013-2017: finansiering av perioden 2014-17 - Proposisjon til Stortinget fremmet av Utenriksdepartementet 04.04.2014
- Miljø-økonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 02.04.2014 (kompromiss med Rådet)

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Lydnivået til motorkjøretøy - Europaparlamentets 2. gangsbehandling (kompromiss med Rådet) 02.04.2014
- Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 03.04.2014

VARER
IKT-tekniske spesifikasjoner i forbindelse med offentlige anskaffelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 05.04.2014