Europalov - uke 15/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 15/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 10.4.-16.4.2017

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Informasjonsutveksling på energiområdet - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 12.4.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2017

HANDELSFORENKLINGER
- Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.4.2017
- Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.4.2017
- Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.4.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 11.4.2017
EU-referanselaboratorium for matbårne virus (Livsmedelsverket, Sverige) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.4.2017
- Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie - Norsk forskrift kunngjort 12.4.2017
- Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.4.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 11.4.2017

Næringsmidler
- Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.4.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.4.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormequat og tebufenpyrad - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.4.2017

STATISTIKK
- Europeisk næringslivsstatistikk - Svensk departementsnotat offentliggjort 12.4.2017

TRANSPORT
- Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer - Dansk departementsnotat offentliggjort 12.4.2017.
I kjølvannet av Volkswagen-avsløringene la Kommisjonen fram forslag til nye regler for typegodkjenning av kjøretøyer. Dagens direktiv fra 2007 foreslås erstattes av en forordning. Stikkprøver av biler i bruk kan bli innført, både nasjonalt og på EU-nivå, for å kontrollere at regelverket overholdes. Europaparlamentets plenumsforsamling vedtok 4. april 2017 en foreløpig holdning til forslaget, men sendte saken tilbake til fornyet komitebehandling med sikte på en forhandlingsløsning med Rådet før parlamentet ferdigstiller sin førstegangsbehandling.

- Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2017