Europalov - uke 16/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 162012 - Europalov - uke 16/2012

UKE 16/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.04-22.04.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.4.2012
° Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 18.4.2012
EU-plan for jobbskaping - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.4.2012
Utvikling på likestillingsområdet i 2011 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.4.2012

ENERGI
° Retningslinjer for gjennomføring av EU-direktivet om kombinert varme- og kraftproduksjon - EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.4.2012
° Prøvemetode for våtgrep av C1-dekk - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.4.2012

FORBRUKERSAKER
° Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.4.2012

FORSKNING OG UTDANNING
° Det europeiske forskningsprogrammet for måleteknikk - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.4.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Personvernforordningen om behandling av persondata - Høring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19.4.2012.
Europakommisjonen la 25. januar 2012 fram forslag til en personvernforordning. Det nye regelverket, som nå diskuteres i Europaparlamentet og Rådet, vil oppdatere og erstatte personverndirektivet fra 1995, som er innlemmet i EØS-avtalen. Kommisjonen har samtidig lagt fram forslag til et direktiv om beskyttelse av personopplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, undersøkelser eller rettsforfølgning av overtredelser. Dette direktivet skal erstatte dagens rammebeslutning som Norge har innlemmet i Schengen-avtalen. De to forslagene medfølges av en meddelelse om et europeisk rammeverk for person- og datavern.

° Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.4.2012.
Med 89 mot 80 stemmer godkjente Stortinget 4. april 2011 at datalagringsdirektivet innlemmes i EØS-avtalen. Stortinget vedtok samtidig den nødvendige lovendringen som er påkrevet for gjennomføring av direktivet i Norge. Beslutning i EØS-komiteen er ennå ikke fattet, men for ikke å forsinke ikrafttredelsen, la regjeringen opp til at Stortinget ga sitt samtykke på forhånd til deltakelse i EØS-komiteens beslutning. Fristen for gjennomføring av direktivet for EUs medlemsstater var 15. september 2007.

° Kommunikasjonsverndirektivet: behandling av personopplysninger innen elektronisk kommunikasjon - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.4.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Personvern knyttet til politisamarbeid og rettslig samarbeid - Høring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19.4.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Statsstøtte til bedrifter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning - Norsk forskrift kunngjort 20.4.2012

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Regioner som er fri for storfebrucellose (Latvia) og storfetuberkulose, storfebrucellose og enzooisk bovin leukose (Italia, Polen og Portugal) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.4.2012
° Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.4.2012
° Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 18.4.2012

Fôrvarer
° Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae CNCM I-4407 som fôrtilsetning til kaniner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.4.2012
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.4.2012

Næringsmidler
° Import fra Chile av bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler til konsum - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.4.2012
° Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.4.2012
° Aromaer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser om listen over aromstoffer - Dansk departementsvurdering offentliggjort 17.4.2012
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 16.4.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.4.2012

MILJØ
° Plantevernmiddelforordningen - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.4.2012.
Mattilsynet igangsatte 19. april 2012 en høring om gjennomføring av EUs nye forordning om plantevernmidler. I høringsdokumentet begrunnes dette med at den nye EU-forordningen har tatt inn de fleste av områdene som det norske regelverket dekket bedre da man forhandlet fram et ikke-tidsbegrenset unntak i 1994. Begrunnelsen for å ha unntak fra fellesskapsregelverket om plantevernmidler faller derfor i stor grad bort.

° Miljøvirkningsdirektivet (til 2012) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.4.2012
° Deponidirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.4.2012

° EUs miljømerkekomite - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.4.2012.
EUs miljømerke skal tjene til veiledning for forbrukerne og fremme salg av produkter og tjenester som oppfyller de fastsatte kravene. Kriteriene for bruk av merket utarbeides i samråd med en komite i henhold til miljømerkeforordningen. I etterkant av en revisjon forordningen i 2010, er det vedtatt å opprette en ny komite. Forordningen presiserer at av hensyn til den brede offentlighets aksept av miljømerkeordningen, er det viktig at komiteen i tillegg til representanter for miljøvernmyndighetene i EU og EFTA/EØS-landene, også har medlemmer fra ikke-statlige organisasjoner på miljøområdet og forbrukerorganisasjoner.

° EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.4.2012
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.4.2012
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.4.2012
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til universal- og sanitetsrengøringsmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.4.2012
° Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.4.2012
° EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for enzymer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.4.2012
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til lyskilder - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.4.2012
° Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.4.2012
° Miljømerkeforordningen - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.4.2012

OFFENTLIGE INNKJØP
EU-strategi for offentlige e-innkjøp - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.4.2012

STATISTIKK
° Adgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål: endring til liste over institusjoner - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 20.4.2012
Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 17.4.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Teknisk kontroll av motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 19.4.2012.
Et revidert EU-direktiv om kjøretøykontroll ble 20. mai 2011 vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet innfører nye kontrollpunkter, samtidig som tidligere kontrollpunkter utvides og utdypes. I et EØS-notat som ble offentliggjort 17. november 2010, peker Samferdselsdepartementet på at dette vil innebære økt tidsbruk per kontroll, hvilket vil medføre økte kostnader for kontrollorganene og høyere priser for kontrollen. En harmonisering av kontrollmetoder vil - særlig sett i sammenheng med Kommisjonens rekommandasjon 2010/378/EU - kunne åpne for at det i større grad godtas kontroller gjennomført i annen EØS-stat. Dette vil ifølge EØS-notatet, kunne få økonomiske konsekvenser for norske kontrollorganer.

° Overgangsordning for nye utslippskrav til traktormotorer - Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012.
Et eksisterende EU-direktiv innførte fra 1. januar 2011 gradvis vesentlig strengere utslippsbestemmelser for utslipp av CO, HC, NOx og partikler fra motorer i nye traktorer. Utviklingen av nye motorer som overholder de nye kravene har vist seg mer krevende enn opprinnelig forutsatt, blant annet på grunn av reduserte forsknings- og teknologiinvesteringer under finanskrisen. Et endringsdirektiv som ble publisert 23. september 2011 utvider adgangen til å benytte direktivets fleksibilitetsordning ved overgang til de nye utslippskravene. Den vedtatte overgangsdatoen beholdes, men det vil være mulig å markedsføre tidligere motormodeller i et visst omfang også i en tid etter denne datoen. Direktivet ble sammen med andre EU-rettsakter for traktorer innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen 30. mars 2012 og gjennomført i norsk forskrift, som ble kunngjort 17. april 2012.

° Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.4.2012
° Lys og lyssignaler på landbruks- og skogbrukstraktorer - Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012
° Direktivet om skipsutstyr (endring) - Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012
° Speil på landbruks- og skogbrukstraktorer - Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012
° Maksimalhastighet og lasteplattformer for landbruks- og skogbrukstraktorer - Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012
° Slepeanordning og revers for jordbruks- og skogbrukstraktorer - Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012
° Montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer - Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012
° Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012
° Passasjerseter for traktorer - Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012
° Typegodkjenning av traktorer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012
° Overgangsperiode for reduksjon av gasser og partikler fra traktorer - Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012
° Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr - Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012
Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.4.2012
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.4.2012 - Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012

VARER
Byggevaredirektivet: endringsbestemmelser om innvendige skillevegger - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.4.2012
Byggevaredirektivet: endringsbestemmelser om ferdigstøpte betongelementer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.4.2012