Europalov - uke 17/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 172014 - Europalov - uke 17/2014

UKE 17/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 21.-27.04.2014


• nye saker
- andre saker

FORSKNING OG UTDANNING
- Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014.
EØS/EFTA-landene oversendte 15. april 2014 et utkast til EØS-komitebeslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om europeiske konsortier for forskningsinfrastruktur (ERIC) og en endringsforordning til denne (dette faktaarket). På initiativ fra Norge vedtok EU endringer til den opprinnelige forordningen for å sidestille Norge og andre land som deltar som assosierte medlemmer av EUs forskningsprogram slik at disse får stemmerett i konsortiene på lik linje med EUs medlemsland. Norge er allerede observatør i flere ERIC-konsortier.

- Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 24.04.2014

HELSE
- Informasjonsprosedyrer for forsendelse mellom land av humane organer for transplantasjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for hårfargestoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Kriterier for vurdering av påstander brukt om kosmetiske produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 22.04.2014
- Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 19.03.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
EUs yttergrensefond: evaueringsrapport 2007-2010 - Evalueringsapport lagt fram av Kommisjonen 23.04.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Krav til dyrehelse og veterinærsertifikat ved import av hester fra visse deler av India - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 16.04.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av Lactobacillus-preparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.04.2014
- Godkjenning av preparater av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til mindre fjørfearter og kyllinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Endringsbestemmelser om visse koboltforbindelser som tilsetningsstoffer til fôr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Godkjenning av visse preparater av Pediococcus pentosaceus som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Godkjenning av L-tyrosin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Godkjenning av L-selenomethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Tilbaktrekning fra markedet av visse koboltforbindelser som fôrtilsetningsstoff - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014

Næringsmidler
Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon - Svensk departementsnotat offentliggjort 24.04.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.04.2014
EU-kontrollprogram for maksimalgrenseverdier av planevernmidler i næringsmidler 2015-2017 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.04.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet ivermectin i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.04.2014

MILJØ
- Miljøvirkningsdirektivet: revisjon - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 25.04.2014.
Det reviderte miljøvirkningsdirektivet ble publisert i EU-tidende 25. april 2014. Formålet med revisjonen er å effektivisere lovgivning om konsekvensutredninger ved blant annet å lette administrative byrder og gjøre det lettere å vurdere de potensielle virkningene av store prosjekter, uten å svekke eksisterende miljømessige hensyn.

- Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014.
Norge utarbeidet i 2010 et forslag om å forby produksjon, import, omsetning og bruk av fem fenylkvikksølvforbindelser i hele EU/EØS. I Norge har bruk av de aktuelle kvikksølvforbindelsene vært forbudt siden 2008. Etter at det norske forslaget ble støttet av to vitenskapelige komiteer i det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA), utarbeidet Kommisjonen utkast til EU-forordning som innfører forbud mot de fem forbindelsene. Forordningen ble vedtatt i september 2012 og innfører forbud mot de fem kvikksølvforbindelsene fra 10. oktober 2017. Et utkast til EØS-komibeslutning om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen ble oversendt til EU-siden 15. april 2014.

EU-høring om gjennomføring av forordningen om EUs miljømerke - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 25.04.2014
Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitebehandling 24.04.2014
- CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.04.2014
- CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.04.2014
- Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.04.2014
- Godkjenning av ethylbutylacetylaminopropionat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.04.2014
- Godkjenning av laurinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.04.2014
- Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.04.2014
- Godkjenning av syntetisk amorft silisiumdioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.04.2014
- Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringer for SMB - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Forlengelse av midlertidige nasjonale godkjenninger av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet ethlen i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet natriumhypokloritt i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet glufosinat i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Godkjenning av kaliumfosfonater som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Vilkår for bruk av de virksomme stoffene klotianidin, thiamethoxam og imidacloprid i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet karbondioksid i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet fipronil i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet eddiksyre i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet pyretriner i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene emamectin og maltodextrin i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene benalaxyl-M og valifenalat i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet kiselgur i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet bifenox i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kadmium - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for blyacetatmarkør - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly og kadmium - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for krom - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly, kadmium og krom - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet rapsolje i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Godkjenning av appelsinolje som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet diklorprop-P i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet ethoprophos i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014

STATISTIKK
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsrapport 2014 - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.04.2014
Statistikk om ilandføring av fiskerivarer: gjennomføringsrapport 2014 - Gjennomføringsrapport lagt fram 24.04.2014
Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 22.04.2014
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om standarder for dataoverføring - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 22.04.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Kabotasjeforordningen: tjenesteyting innen sjøtransport - Fortolkningsmeddelelse og gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 22.04.2014.
Kommisjonen la 22. april 2014 fram en fortolkningsmeddelelse og gjennomføringsrapport om EUs kabotasjeforordning for sjøtransport. Forordningen tillater skip fra et land til å transportere varer og passasjerer mellom havner i et annet land. Forordningen ble vedtatt i 1992, men ble først innlemmet i EØS-avtalen i 1997 ettersom et blokkerende mindretall blant EU-medlemslandene lenge motsatte seg å utvide regelverket til EØS-området.

- Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.04.2014
- Utslippsgrenser for kjøretøy: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.04.2014
- Overgangsordning for nye utslippskrav til motorer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - april 2014 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.04.2014
- EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall): gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser om støy - EØS-notat offentliggjort 25.04.2014
- Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
EU-godkjenning av Kroatias skipsregister - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite 23.04.2014 (representanter for EUs medlemsland)
- Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Georgia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014
- EU-programmet Marco Polo II (2007-2013) - Norsk evalueringsrapport lagt fram 24.04.2014
° Teknisk krav og administrative prosedyrer knyttet til spesialiserte luftfartsoperasjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.04.2014
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 24.04.2014
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.04.2014 - Norsk forskrift kunngjort 23.04.2014
- Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføring av første fellesprosjekt - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 15.04.2014

VARER
- Standardiseringsforordningen - Omtale publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 25.04.2014.
Nærings- og fiskeridepartementet redegjorde i en omtale 25. april 2014 for regjeringens arbeid med å gjennomføre EUs nye standardiseringsforordning som EØS-komiteen 14. februar 2014 vedtok å innlemme i EØS-avtalen. Vedtaket krever Stortingets samtykke før det kan tre i kraft. Forordningen erstatter regler om standardisering i tre eksisterende rettsakter, samtidig som det er foretatt endringer i regelverket som anses nødvendige for å forbedre det europeiske standardiseringssystemet.

- Nettpublisering av byggevarers ytelseserklæring - EØS-notat offentliggjort 26.04.2014
- Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 25.04.2014
- Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om merking av beholdere - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.04.2014