Europalov - uke 18/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 182012 - Europalov - uke 18/2012

UKE 18/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.04-06.05.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Definisjon av trygdetid: sammenlegging av perioder - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Trygdebestemmelser om proteser, større hjelpemidler eller andre større naturalytelser - EØS-komitevedtak 30.04.2012

ENERGI
° Retningslinjer for gjennomføring av EU-direktivet om kombinert varme- og kraftproduksjon - EØS-komitevedtak 30.04.2012

FORBRUKERVERN
° Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.5.2012

HELSE
° Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Bruk av etyllaurylarginat i kosmetiske produkter - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Innhold av etylkarbamat i alkoholholdige drikker - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet valnemulin - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin - EØS-komitevedtak 30.04.201
° Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av veterinærlegemidlet derquantel i fårekjøtt - EØS-komitevedtak 30.04.201
° Maksimalkonsentrasjoner av natriumsalisylat i animalske næringsmidler - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet isoeugenol i matvarer - EØS-komitevedtak 30.04.2012

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.5.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: revisjon - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 3.5.2012.
Europaparlamentet og Rådet kom i slutten av mars 2012 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag til ny forordning - den tredje i rekken - om internasjonal gjesting (roaming) i mobiltelefonnett. Forordningen forventes å bli formelt vedtatt i juni. For norske sluttbrukere i forbruker- og bedriftsmarkedet vil det bli billigere å ringe, motta samtaler, sende og motta SMS og å benytte seg av datatjenester på reise i EU/EØS-land. Forordning får direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med en endring av forskrift om elektronisk kommunikasjon. Samferdselsdepartementet igangsatte 3. mai 2012 en høring dette.

EU-strategi for et bedre internett for barn - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 2.5.2012
° Harmonisering av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester - EØS-komitevedtak 30.04.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Overgang fra Schengen-informasjonssystemt SIS 1+ til SIS II - Forslag lagt fram av Kommisjonen 30.4.2005

KATASTROFEBEREDSKAP
° Beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur - EØS-komitevedtak 30.04.2012.
EØS-komiteen vedtok 30. april 2012 å innlemme i EØS-avtalen EU-direktivet om beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur. Formålet med direktivet er å etablere en enhetlig prosedyre for identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur, og en felles tilnærming til behovet for å bedre beskyttelsen av slik infrastruktur, for igjen å bidra til beskyttelse av befolkningen. Gjennomføring av direktivet krever lovendring i Norge og Island og EØS-komitevedtaket trer derfor ikke i kraft før dette er behandlet og vedtatt i de to parlamentene.

MATTRYGGHET
Veterinære forhold
Godkjenning av et laboratorier i Kroatia og Mexico som foretar kontroll av rabiesvaksiner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 3.5.2012
° Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013) - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for vilt og viltkjøtt - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for oppdrettet vilt - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Dyrehelsemessige krav til samhandel og import av fjørfe og rugeegg - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Dyrehelsebestemmelser om handel med storfe fra visse regioner Italia, Polen og Storbritannia - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner: endringer for Latvia og Portugal - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Status for storfe angående infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Tyskland - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Prøvetaking av opprinnelsesbesetninger for egg og visse typer kjøtt bestemt for Finland and Sverige - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: referanselaboratorier - EØS-komitevedtak 30.04.2012

Fôrvarer
° Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetningsstoff til perlehøns - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om godkjenningens innehaver - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: referanselaboratorier - EØS-komitevedtak 30.04.2012

Næringsmidler
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Russland - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 3.5.2012
° Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 4.5.2012
° Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.5.2012
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 5.4.2012
° Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.5.2012
° Vilkår for bruk av tilsetningsstoffer til mat som inneholder aluminium - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.5.2012
° Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.5.2012
° Krav til sporbarhet for matvarer av animalsk opprinnelse - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Kontroll i Canada av hvete og hvetemel til eksport - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: referanselaboratorier - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.04.2012

MILJØ
° Restriksjoner på bruk av kreosot - EØS-komitevedtak 30.04.2012.
Europakommisjonen vedtok 26. juli 2011 strenge regler for industriell bruk av beskyttelsesmidlet kreosot på grunn av stoffets kreftfremkallende egenskaper. Kreosot har blant annet vært benyttet til impregnering av jernbanesviller, telefon- og elmaster og treverk i barnehager og parker. Privat bruk av kreosot er allerede forbudt, men senest fra 1. mai 2013 skal landene ha innført lover som bare tillatter industriell bruk når det ikke fins egnede alternativer. Slik tillatelser vil imidlertid forutsette strenge sikkerhetstiltak mot eksponering.

° Merking av kapasiteten til oppladbare batterier - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Kritier for LNG-tankskips bruk av teknologi for reduksjon av svovelutslipp - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Avfallsforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.04.2012

OFFENTLIGE INNKJØP
° EU-strategi for offentlige e-innkjøp - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 2.5.2012

SELSKAPSRETT
° Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 7 - Norsk forskrift kunngjort 2.5.2012
° Fusjonsdirektivet (3. selskapsdirektiv) om fusjon mellom selskaper av ASA-typen - EØS-komitevedtak 30.04.2012

STATISTIKK
° Miljø-økonomiske nasjonalregnskap - EØS-komitevedtak 30.04.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Gjennomføring av grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om USA - EØS-komitevedtak 30.04.2012.
En EU-forordning fra mars 2010 inneholder krav til metoder som skal benyttes for å ivareta sikkerheten i luftfarten, bl.a. om adgangskontroll, beskyttelse av luftfartøy, sikkerhetskontroll av passasjerer og bagasje, liste over forbudte gjenstander, bestemmelser om frakt og post, krav til opplæring av sikkerhetspersonell og krav til teknisk utstyr. Den inneholder også en liste over tredjeland som oppfyller de samme kravene. Gjennom en endringsforordning som ble publisert i EU-tidende 4. november, inkluderes USA i denne listen.

° Typkegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.5.2012
° Typegodkjenning av hydrogendrevne motorkjøretøy - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Typegodkjenning av motorkøretøyer: gjennomføringsbestemmelser angående fotgjengere og andre bløte trafikkanter - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Typegodkjenning av kjøretøy: tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Typegodkjenning for kjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Avskjermingssystemer for visse typer kjøretøy og tilhengere: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Krav til førerkort med elektronisk informasjon (microchip) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2012
Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 4.5.2012

VARER
° EØS-relevant regelverk for vinsektoren - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Bestemmelser om kategorier av druevin, økologiske metoder og gjeldende restriksjoner - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Bestemmelser om registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren - EØS-komitevedtak 30.04.2012
° Felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin - EØS-komitevedtak 30.04.2012