Europalov - uke 18/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 182013 - Europalov - uke 18/2013

UKE 18/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.04-05.05.2013


• nye saker
- endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt.
Kommisjonen la 26. april 2013 fram et direktivforslag om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene. Blant foreslåtte tiltak er etablering av nasjonale kontaktpunkter med ansvar for informasjon, assistanse og rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere, sikring av egnede nasjonale tvisteløsningsordninger, og adgang for fagforeninger, NGOer og andre til å initiere administrative eller rettslige prosedyrer på vegne av arbeidsinnvandrere ved tilfeller av diskriminering. Forslaget, som er merket EØS-relevant, skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte i mai 2013.

- Trygdeforordningen: endringsbestemmmelser om trygdeordninger i visse land - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

ENERGI
EU-strategi for energiteknologi og -innovasjon - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 2.5.2013
- Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Krav til miljøvennlig utforming av vannpumper - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Energimerkning av elektriske lamper og lysarmaturer - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - Utkast av 15.4.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 29.4.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Forsikringsdirektivet (Solvens II) : endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Euroforordningen: betalinger over landegrensene - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående USA - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Australia - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Canada - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Prospektforordningen for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon i prospekter og annonser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

FORSKNING OG UTDANNING
EU-strategi for energiteknologi og -innovasjon - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 2.5.2013

HELSE
- Legemiddeldirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.5.2013
- EU-programmet for helse og vekst 2014-2020 - EØS-notat offentliggjort 4.5.2013
- Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Kosmetikkdirektivet: endringsbestemmelser om hårfargestoffer - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Vernetidsdirektivet for opphavsrett - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013.
EØS-komiteen vedtok 3. mai 2013 å innlemme i EØS-avtalen et endringsdirektiv vedtatt av Europaparlamentet og Rådet som forelenger vernetiden fra 50 til 70 år for musikeres og produsenters opphavsrett til sine innspillinger. Direktivet skal være gjennomført i nasjonalt rett i EU-landene innen 1. november 2013. EØS-beslutningen krever parlamentsbehandling i Norge, Island og Liechtenstein før det kan tre i kraft.

- Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 3.5.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Toppdomenet .eu - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013.
EØS-komiteen vedtok 3. mai 2013 å innlemme i EØS-avtalen forordningen fra 2002 som etablerer det rettslige grunnlaget for og bruken av toppdomenet .eu som ble innført i 2005. Også fire andre rettsakter ble samtidig innlemmet i avtalen. Toppdomenet er opprettet for blant annet å fremme handel og konkurranse i det indre marked, inkludert netthandel. Ifølge forordningen kan toppdomenet tildeles søkere som er etablert "within the Community". Europakommisjonen tolket opprinnelig dette til bare å omfatte EU-medlemslandene, dvs. ikke hele EØS-området. Kommisjonen endret imidlertid syn på saken i 2012, slik at det nå vil bli gitt adgang til registrering under .eu også for norske aktører. Samferdselsdepartementet igangsatte 18. mars 2013 en høring om gjennomføring i norsk rett av EU-regelverket om toppdomenet .eu.

- Bruk av nasjonale tegnsett i toppdomenet .eu - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Utpeking av administrator for toppdomenet .eu - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Retningslinjer for statsstøtte til film og andre audiovisuelle verk - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 30.4.2013.
Europakommisjonen igangsatte 30. april 2013 en åpen høring om et utkast til retningslinjer for statsstøtte til produksjon av film og andre audiovisuelle verk. Høringsfrist er satt til 28. mai 2013. Etter at retningslinjene er vedtatt og publisert i EU-tidende, vil til svarende retningslinjer for EØS/EFTA-landene bli vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan.

- EU-konsultasjon om revisjon av reglene om bagatellmessig støtte - EØS-notat offentliggjort 3.5.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kontrolltiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 26.4.2013
- Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: referanselaboratorier - endring - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Merking, registrering og rapportering av småfe: endringer angående transportdokumentene - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Innføring av levende arter, sæd og embryoer fra hestefamilien fra Mexico: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 30.4.2013
- Produkter av animalsk opprinnelse til konsum: endringsbestemmelser om dyrevelferd i standardskjema for helsesertifikater - Norsk forskrift kunngjort 30.4.2013
- Nasjonale tiltak mot Ostreid herpes virus 1 mikrovar i Irland og Storbritannia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.5.2013
- Godkjenning av Latvia som offisielt fri for enzooisk bovin leukose: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

Dyrefôr
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, eggleggende høner og smågriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.5.2013
Mattrygghet: dyrefôr (EØS-avtalens vedlegg 1.2)
- Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av fôr: bestemmelser om dioksiner og polyklorerte bifenyler - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
Mattrygghet: dyrefôr (EØS-avtalens vedlegg 1.2)
- Godkjenning av naringin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
Mattrygghet: dyrefôr (EØS-avtalens vedlegg 1.2)
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse høner, kalkuner og prydfugler - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

Plantehygiene
- Sortskjennetegn for nye plantesorter av jordbruksvekster - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

Næringsmidler
- Enzymer i næringsmidler: endringsbestemmelser om overgangsordninger - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Spesifikasjoner for tilsetningsstoffer: endringsbestemmelser om polyglycitolsirup - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av polyglycitolsirup i flere typer matvarer - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Bruk av visse tilsetningsstoffer i fermenterte druemostbaserte drikker - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Bruk av ekstrakter av rosmarin i fyllinger av tørr pastafarse - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Bruk av visse tilsetningsstoffer på frukt - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Bruk av dimetylpolysiloksan (E-900) som anti-skummende middel i kosttilskudd - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Maksimumsgrenser for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 1.5.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 1.5.2013
- Ernærings- og helsepåstander brukt i merking og kommersiell informasjon av matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Godkjenning av en helsepåstander på matvarer - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

Veterinærmedisin
- Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Grensverdier for aflatoksiner i tørkede fiken - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet spinosad på eller i bringebær - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om prednisolon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.5.2013

MILJØ
- Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013.
EUs såkalte tømmerforordning fra 2010, som trådte i kraft 3. mars 2013 i EU-landene, ble innlemmet i EØS-avtalen 3. mai 2013. EØS-beslutningen krever imidlertid parlamentsbehandling i Norge og Island før den kan tre i kraft. Forordning skal styrke kampen mot ulovlig hogst og handel med treprodukter for å redusere menneskeskapte CO2-utslipp. Miljøverndepartementet igangsatte i november 2012 en høring om norsk gjennomføring av forordningen.

- Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser - EØS-komitebeslutning 30.4.2013.
I etterkant av Europaparlamentets og Rådets beslutning 24. april 2013 om å utsette i ett år inkludering av internasjonal lufttransport i EUs system for utslippskvoter (ETS), vedtok EØS-komiteen 30. april 2013 ved skriftlig prosedyre å innlemme EU-beslutningen i EØS-avtalen med virkning fra samme dato.

- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (revisjon) - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013.
EØS-komiteen vedtok 3. mai 2013 å innlemme i EØS-avtalen en revidert utgave av det såkalte RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) som forbyr eller begrenser bruken av farlige kjemiske stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Direktivet inneholder konkrete forbud eller grenseverdier for bestemte substanser som utgjør en fare for mennesker og miljø. Det er utvidet til å omfatte farlige stoffer i blant annet medisinsk laboratorieutstyr.

- Miljøvirkningsdirektivet: revisjon - Utkast til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 25.4.2013.
Europakommisjonen la 26. oktober 2012 fram forslag til revisjon av miljøvirkningsdirektivet. Et førsteutkast til komiteinnstilling ble 25. april 2013 offentliggjort av Europaparlamentet. Formålet med revisjonen er å effektivisere lovgivning om konsekvensutredninger ved blant annet å lette administrative byrder og gjøre det lettere å vurdere de potensielle virkningene av store prosjekter, uten å svekke eksisterende miljømessige hensyn. Ifølge Kommisjonen vil dagens nivå av miljøvern vil bli styrket, og bedrifter vil få et mer harmonisert regelverk.

Måling og formidling av produkters og organisasjoner miljøprestasjoner - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 4.5.2013
- Tømmerforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganisasjoner - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Tømmerforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganer - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - Utkast av 15.4.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 29.4.2013

- Administrerende medlemsstat for luftfartsselskaper i forbindelse med kvotepliktige luftfartsaktiviteter - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om EU-register - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.5.2013
Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.5.2013
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.5.2013

- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - Sak om manglende gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 2.5.2013
- Begrensninger i bruk av kadmium - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet naled - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: vaskemidler - Sak om manglende gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 2.5.2013
- Biociddirektivet: inkludering av flufenoxuron som aktivt stoff - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Biociddirektivet: inkludering av metylnonylketon som aktivt stoff - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Biociddirektivet: inkludering av margosaekstrakt som aktivt stoff - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Biociddirektivet: inkludering av saltsyre som aktivt stoff - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Biociddirektivet: inkludering av DDA-karbonat som aktivt stoff - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet dichlovos - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Ny frist for dokumentasjon angående visse biocider - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av bly til bruk i smykker, armbånd og hårspenner - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for kadmium - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Bruk av kadmium og bly i elektrisk og elektronisk utstyr - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

STATISTIKK
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 3.5.2013
- Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Statistikk om turisme: endringsbestemmelser om dataoverføring - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2013 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 29.4.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013.
Et EU-direktiv som ble publisert i EU-tidende i oktober 2010, innfører forenklede meldeformaliteter for skip som ankommer til eller avgår fra havner i EU/EØS. EØS-komiteen vedtok 3. mai 2013 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. EØS-komitebeslutningen krever imidlertid Stortingets samtykke før den kan tre i kraft. Direktivet medfører at informasjon om det enkelte fartøy vil være lettere tilgjengelig for relevante parter. Fiskeri- og kystdepartementet skriver i EØS-notatet om direktivet at det er grunn til å tro at gevinsten ved denne forenklingen vil være betydelig, og at det vil være et bidrag til å legge til rette for sjøtransport i konkurranse med landbasert transport.

- Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser for hydrogen- og elektrisk drevne biler - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Administrative bestemmelser og generelle krav til kjøretøy: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Forenklet omregistrering av kjøretøy i det indre marked - Førsteutkast av 30.4.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 3.5.2013
- Kraftuttak på traktorer og tilhørende skjermer - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
Metode for risikovurdering av infrastruktur for jernbane - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.5.2013
- Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om screening av væsker, spray og geleer på flyplasser - EØS-notat offentliggjort 3.5.2013
- Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om screening av væsker, spray og geleer på flyplasser - EØS-notat offentliggjort 3.5.2013
- Ytelsesplan for flysikringstjenester - Kommisjonsforordning vedtatt 3.5.2013
- Opplysningsplikt ved opprettelse eller endring av en funksjonell luftromsblokk - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Krav til identifisering av fly og helikoptere i det felles europeiske luftrom - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.5.2013

VARER
- Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
- Gjennomføring av EUs varepakke: lovgivning om måleinstrumenter - Komiteinnstilling av 9.1.2013 offentliggjort av Europaparlamentet 2.5.2013