Europalov - uke 19/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 192013 - Europalov - uke 19/2013

UKE 19/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 06.-12.05.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Fri bevegelse av arbeidstakere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2013
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2013
EU-borgerskap - rapport 2013 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2013
EUs pakt om grunnleggende rettigheter: rapport 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2013
EU-borgerskap 2011-2013: framdriftsrapport - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2013

ENERGI
- EUs energieffektivitetsprogram for kontorutstyr - EØS-notat offentliggjort 7.5.2013
- Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Komiteinnstilling av 25.3.2013 offentliggjort av Europaparlamentet 7.5.2013

FINANSIELLE TJENESTER
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 8.5.2013.
Europakommisjonen la 8. mai 2013 fram et direktivforslag om forbrukerrettigheter knyttet til grunnleggende brukskontoer for betaling av varer og tjenester. Forslaget tar sikte på å gi alle personer en mulighet til å opprette og bruke en betalingskonto til en rimelig pris uansett oppholdssted og økonomiske situasjon. Forslaget inneholder også bestemmelser om sammenlignbarhet av bankgebyrer for denne type kontoer og om retten til å flytte kontoer. Forslaget, som er merket EØS-relevant, skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.

Opplysningskrav for konvertible og ombyttelige obligasjoner - Utkast til kommisjonsforordning av 30.4.2013 sendt til Europaparlamentet og Rådet 6.5.2013 for klarering

KATASTROFEBEREDSKAP
- Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Komiteinnstilling av 25.3.2013 offentliggjort av Europaparlamentet 7.5.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EU-konsultasjon om gruppeunntak for statsstøtte - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 8.5.2013 (høringsfrist 28.6.2013)
EUs konkurransepolitikk i 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.5.2013

MATTRYGGHET
EU-pakke for tryggere mat og bedre dyre- og plantehelse - Meddelelse og lovgivningspakke lagt fram av Kommisjonen 6.5.2013.
Europakommisjonen la 6. mai 2013 fram en pakke med tre lovforslag for styrking av arbeidet for bedre mattrygghet. Sammen med en meddelelse (dette faktaarket) presenterte Kommisjonen forslag til revisjon av den såkalte kontrollforordningen, en egen dyrehelselov, en lov for såvare og vegetativt formeringsmateriale og et nytt regelverk mot plantesykdommer. Forslagene skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.

- Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 6.5.2013

Veterinære forhold
- Kontrolltiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn - Synspunkt avgitt av komitologikomite 7.5.2013
Transitt av fjørfekjøtt fra Hviterussland gjennom Litauen til Kalingrad - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 7.5.2013
- Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: endringer vedrørende referanselaboratorier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.5.2013
- Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Japan - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2013
- Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter: endringsbestemmelser om epizootisk ulcerativ syndrom og om import fra Thailand - EØS-notat offentliggjort 8.5.2013
- Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: referanselaboratorier - endring - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2013
- Merking, registrering og rapportering av småfe: endringer angående transportdokumentene - Norsk forskrift kunngjort 7.5.2013
- Dyrehelseforordningen - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 6.5.2013

Dyrefôr
- Godkjenningen av fôrtilsetningsstoff til bruk i drikkevann til avvendte smågris, slaktegris, eggleggende høns og slaktehøns - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.5.2013
- Godkjenning av selenmethionin fra S. cerevisiae som tilsetningsstoff til fôr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.5.2013

Plantesantitære forhold
Såvareforordningen - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 6.5.2013

Næringsmidler
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2013
- Ernærings- og helsepåstander brukt i merking og kommersiell informasjon av matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 6.5.2013
- Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 7.5.2013

Veterinærmedisin
- Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter - kontrollplaner i tredjeland: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet spinosad på eller i bringebær - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2013
- Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2013
- Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2013

MILJØ
- Grønnbok og høring om EUs klima- og energipolitikk - EØS-notat offentliggjort 7.5.2013.
Kommisjonen la 27. mars 2013 fram flere høringsdokumenter i forbindelse med forberedelsene til en ny klima- og energipakke for 2030. I tillegg til grønnboken om EUs klima- og energipolitikk fram til 2030 (dette faktaarket), presenterte Kommisjonen også et høringsdokument om karbonfangst og -lagring og om internasjonal klimapolitikk, samt en rapport om gjennomføring av fornybar energidirektivet. Olje- og energidepartementet igangsatte 10. april 2013 en høring Kommisjonens grønnbok. Et EØS-notat ble offentliggjort 7. mai 2013.

- Økodesignkrav til klimaanlegg og ventilasjonssystemer til store bygninger - EØS-notat offentliggjort 12.5.2013
- Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Komiteinnstilling av 25.3.2013 offentliggjort av Europaparlamentet 7.5.2013
- CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 7.5.2013
Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.5.2013

SELSKAPSRETT
- Regnskapsdirektivet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 7.5.2013.
Europakommisjonen la 25. oktober 2011 fram forslag til et felles regnskaps­direktiv til erstatning av årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv) og konsernregnskaps­direktivet (7. selskaps­direktiv). Etter at Europaparlamentets finanskomite avla sin innstilling 25. september 2012, kom representanter for Rådet og Europaparlamentet fram til et kompromiss 9. april 2013. Den omforente teksten må formelt godkjennes av Rådet og Europaparlamentet før den kan publiseres i EU-tidende. Det skal to år senere være gjennomført i nasjonal rett. Finansdepartementet igangsatte 7. mai 2013 en høring om norsk gjennomføring av deler av det nye regelverket, nemlig bestemmelsene om «land-for-land rapportering».

STATISTIKK
Miljø-økonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 2.5.2013
- Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser - Europaparlamentets komiteinnstilling av 21.12.2012 offentliggjort 9.5.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 6.5.2013.
Europakommisjonen la 15. april 2013 fram forslag til endringer av EUs vekt- og dimensjonsdirektiv for motorvogner fra 1996 med sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet. Norges EU-delegasjon publiserte 6. mai 2013 en omtale av forslaget. Kommisjonen foreslår blant å tillatte avrundede førerkabiner og bruk av aerodynamiske finner bak på vogntogene. I forslaget til direktiv er det også innarbeidet retningslinjer for bruk av såkalte modulvogntog som EU-landene selv kan velge om de vil tillate. Videre foreslås det endringsbestemmelser om innstallering av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy, og om kobling av vektdata til ferdsskriverne for å hindre overvekt og skade på veiene. Kommisjonsforslaget vil nå bli behandlet av Europaparlamentet og Rådet.

- Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 8.5.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.7.2013
- Felles avgiftsordning for flysikringstjenester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.5.2013
- Ytelsesplan for flysikringstjenester og nettfunksjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.5.2013
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser for ikke-kommersielle operasjoner - EØS-notat offentliggjort 9.5.2013
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.5.2013