Europalov - uke 20/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 20/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.-17.05.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Masseoppsigelsesdirektivet - To fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 13.05.2015

ENERGI
- Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.05.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger - EØS-notat offentliggjort 16.05.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om marginalrisikoperioder - EØS-notat offentliggjort 16.05.2015
- Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger - EØS-notat offentliggjort 16.05.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital - EØS-notat offentliggjort 16.05.2015
- Den europeisk banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.05.2015
- Rapporteringsdirektivet for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om store beholdninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.05.2015. EØS-notat offentliggjort 16.05.2015
- AIFMD-direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Avgifter som Den europeiske Verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) pålegger kredittvurderingsyråer - EØS-notat offentliggjort 16.05.2015
- Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.05.2015
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøringkrav til strukturerte finansielle instrumenter - EØS-notat offentliggjort 16.05.2015
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) - EØS-notat offentliggjort 16.05.2015
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av avgifter - EØS-notat offentliggjort 16.05.2015
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong - EØS-notat offentliggjort 16.05.2015
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore - EØS-notat offentliggjort 16.05.2015
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan - EØS-notat offentliggjort 16.05.2015
- Shortsalg og kredittforsikring: korrigering til gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.05.2015

FORBRUKERVERN
On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 11.05.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Standardiseringsforordningen - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.05.2015.
EØS-komiteen gjorde i februar 2014 vedtak om innlemmelse av EUs nye standardiseringsforordning i EØS-avtalen. Forordningen erstatter regler om standardisering i tre eksisterende rettsakter, samtidig som det er foretatt endringer i regelverket som anses nødvendige for å forbedre det europeiske standardiseringssystemet.

- Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om Kroatia - Norsk forskrift kunngjort 12.05.2015

INDRE MARKED OG EØS
EØS, Sveits og det indre marked: Europaparlamentets statusrapport 2015 - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.05.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- EU-strategi for et digitalt indre marked - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.05.2015
Junker-kommisjonen har lagt fram sin bebudede strategi med tilsammen 16 initiativer som skal virkeliggjøre et digitalt marked i Europa. Strategien hviler på tre søyler knyttet til varer og tjenester, betingelser og konkurransevilkår for nettjenester og den digitale økonomiens vekstpotensiale. Regjeringen leverte i mars norske innspill til strategien mens Kommisjonen la siste hånd på dokumentet.

- Harmonisering av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.05.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.05.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Bangladesh - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 06.05.2015
- Betingelser for import av guargummi fra India - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer i forbindelse med Fukushima-ulykken: endringsbestemmelser om importdokumentet - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra Japan: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Anerkjenning av Isle of Man som fri for varroatose - Norsk forskrift kunngjort 05.05.2015
- Import og transitt av fjørfevarer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra USA: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Beskyttelsestiltak mot høypategon aviær influensa av subtype H5N1 i fjørfe i Bulgaria: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Import og transitt av fjørfevarer fra USA (Idaho og California) i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 06.05.2015
- Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 06.05.2015
- Beskyttelsestiltak mot liten kubebille i Italia: forlengelse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 06.05.2015
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015

Fôrvarer
Godkjenning av betain anhydrous og betain hydroklorid som tilsetningsstoffer til dyrefôr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 12.05.2015
- Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 12.05.2015
- Uønskede stoffer i dyrefôr: gjennomføringsbestemmelser om avgiftningsprosesser - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Godkjenning av visse kalium- og kalsiumforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 13.05.2015

Næringsmidler
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 06.05.2015
Grenseverdier for erukasyre i oljer og fettstoffer: opphevelse - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 22.04.2015
- Drikkevannsdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.04.2015

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bariumselenat - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015

MILJØ
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til såpe, sjampo, hårbalsam og barberskum - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til absorberende hygieneprodukter - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.05.2015
- REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av diarsenikk-trioksid - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.05.2015

Plantevernmidler
- Godkjenning av basisstoffet kalsiumhydroksid i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.05.2015. EØS-notat offentliggjort 12.05.2015.
- Avslag på godkjenning av basisstoffet Rheum officinale rotekstrakt som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 12.05.2015
Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om prosedyrer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.05.2015

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19 - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 3 og 13 og IAS 40 - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 2,3 og 8 og IAS 16, 24 og 38 - EØS-notat offentliggjort 13.05.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- EUs fjerde jernbanepakke - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.05.2015
- Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner - Norsk forskrift kunngjort 12.05.2015
Overføring av laste- og passasjerskip mellom skipsregistrene i EØS-området - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 08.05.2015
- Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 15.05.2015