Europalov - uke 21/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 212011 - Europalov - uke 21/2011

UKE 21/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.5-29.5.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2011

ENERGI
° Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (revisjon) - Rådets 1. gangsbehandling 27.5.2011 (kompromiss med EP, endelig vedtak).
Rådet la 27. mai 2011 siste hånd på EU-institusjonenes behandling av Kommisjonens forslag til revisjon av det såkalte RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) som forbyr eller begrenser bruken av farlige kjemiske stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Direktivet inneholder konkrete forbud eller grenseverdier for bestemte substanser som utgjør en fare for mennesker og miljø. Det nye RoHs-direktivet, som vil bli utvidet til å omfatte farlige stoffer i blant annet medisinsk laboratorieutstyr, vil med det første bli publisert i EU-tidende. Deretter vil EU-landene få 18 måneder på å gjennomføre direktivet i nasjonal rett.

° Engros-omsetning på energimarkedet - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 26.5.2011.
Europakommisjonen la 8. desember 2010 fram forslag til en forordning som tar sikte på større åpenhet omkring engroskjøp og -salg mellom aktører på energimarkedet. Forordningen skal redusere sjansene for innsidehandel og sikre forbrukerne priser som står i forhold til den reelle energiforsyningssituasjonen og prisnivået både i inn- og utland. Forslaget er merket EØS-relevant. Den ansvarlige komiteen i Europaparlamentet la 26. mai 2011 fram sin innstilling om saken.

FINANSIELLE TJENESTER
° Innskuddsgarantidirektivet (revisjon): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 24.5.2011.
Europaparlamentets finanskomite vedtok 24. mai 2011 sin innstilling om revisjonen av bankinnskuddsgarantidirektivet. Komiteen anbefaler at EU opprettholder innskuddsgarantien på 100 000 euro som ble vedtatt i 2009, men åpner for mer fleksibilitet når det gjelder hvordan myndighetene og bankene implementerer garantiordningen, inkludert videreføring av eksisterende ordninger med andre innskuddsgarantier. Komiteinnstillingen går nå til plenumsbehandling i Parlamentet, men det vil samtidig bli ført forhandlinger med Rådet med sikte på et kompromiss ved førstegangsbehandlingen i de to EU-institusjonene.

° Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 24.5.2011.
Europaparlamentets finanskomite avga 24. mai 2011 sin innstilling om Kommisjonens forslag til regelverk for såkalte "over the counter"-derivater (OTC). Finanskrisen har ført til søkelys på sider ved derivatmarkedet som kan lede til finansiell ustabilitet. Et derivat er et finansielt instrument hvis verdi avhenger av utviklingen i underliggende aktiva, for eksempel aksjer, obligasjoner, valuta eller lignende. OTC-derivater er derivater som ikke handles på det åpne markedet, men direkte mellem partene, f.eks. to banker. På grunn av risikoen som kan oppstå hvis den ene part ikke oppfyller sin del av handelen, ønsker Kommisjonen økt bruk av oppgjørssentraler (clearinghus) ved OTC-handel for å sikre at derivathandler altid kan oppfylles. Samtidig foreslås nye regler for oppgjørssentralene og tilsynet med disse. Finanskomiteens innstilling skal nå diskuteres i Europaparlamentets plenumsforsamling.

FORBRUKERVERN

FORSKNING OG UTDANNING
Måletall for utdanning for sysselsetting og mobilitet - Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 24.5.2011

HELSE
° Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse - Rådets 1. gangsbehandling 27.5.2011 (sammenfall med EP; endelig vedtak).
Rådet bekreftet 27. mai 2011 et kompromiss med Europaparlamentet om endringer til EUs legemiddeldirektiv. Endringsdirektivet skal styrke innsatsen mot legemidler som er forfalsket, både med hensyn til identitet, historikk og opprinnnelse. Forfalskede legemidler kan inneholde ingredienser av gal eller dårligere kvalitet eller i feil menge enn i det godkjente legemidlet. De kan derfor utgjøre en betydelig helsefare. I kjølvannet av endringsdirektivet kan det for eksempel bli innført kontrollnummer på pakningene som vil sette apotekene i stand i å avsløre forfalskninger. Også salg av legemidler på internett kommer inn under de nye reglene, som skal anvendes 18 måneder etter at direktivet er publisert i EU-tidende.

IMMATERIELLE RETTIGHETER
Bruk av verk uten kjent opphav - Forslag lagt fram av Kommisjonen 24.5.2011
EU-strategi for immaterialle rettigheter til stimulering av kreativitet og innovation - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 24.5.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Hasteprosedyre for innføring av visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 24.5.2011

MATTRYGGHET
EU-mål for reduksjon av visse salmonella-serotyper i eggleggende høner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.5.2011
Godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff til dyrefôr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.5.2011
Bruk av visse preparater av B. licheniformis i fôr som inneholder myresyre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.5.2011
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.5.2011
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2011; norsk forskrift kunngjort 27.5.2011
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2011
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2011

MILJØ
° Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikaler (REACH) - endring av vedlegg IV og V - Norsk forskrift kunngjort 27.5.2011
° Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) - endring - Norsk forskrift kunngjort 27.2.2011
Driftsforbud for luftfartøysoperatører som ikke overholder pliktene under EUs kvotesystem - EØS-notat (nytt) offentliggjort 27.5.2011
° Kvotehandel med drivhusgasser: forenklet verktøy for luftfartsoperatører med små utslipp - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.5.2011
° Rapportering om gjennomføring av direktivet om utslipp av flyktige organiske forbindelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.5.2011
Stoffer som bryter ned ozonlaget: bruk av andre stoffer enn hydroklorfluorkarboner til laboratorie- og analyseformål - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.5.2011
° Grunnvannsdirektivet - EØS-komitevedtak notifisert av Island 24.5.2011: ikrafttredelse 1.7.2011
° Klassifisering av den økologiske tilstanden til overflatevann - EØS-komitevedtak notifisert av Island 24.5.2011: ikrafttredelse 1.7.2011
Spesifikke kriterier for lagring av metallisk kvikksølv som betraktes som avfall - Forslag lagt fram av Kommisjonen 27.5.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Postdirektivet (endring): fullføring av det indre marked for posttjenester - EØS-rådet informert 23.5.2011 om norsk reservasjon mot direktivet.
Norge informerte partene i EØS-rådet 23. mai 2011 om at man reserverer seg mot innlemming i EØS-avtalen av EUs tredje postdirektiv i sin nåværende form. Bakgrunnen for direktivet er ønsket om å utnytte fordelene ved det indre markedet for posttjenester fullt ut gjennom en full liberalisering av hele markedet. Det nye direktivet er det siste steget i en lang reformprosess, der man allerede har sett at store deler av det europeiske postmarkedet har blitt liberalisert. Direktivet fjerner myndighetenes enerett til distribusjon av post mellom 0 og 50 gram, men pålegger medlemsstatene fortsatt å opprettholde universelle tjenester for alle kunder når det gjelder innsamling og levering av post minst fem dager i uken til overkommelige priser i hele territoriet.

° Håndhevelse av trafikkvedtekter over landegrensene - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 24.5.2011
Europakommisjonen la i 2008 fram forslag til et direktiv som skal gjøre det lettere å håndheve trafikkvedtektene over landegrensene. Erfaringsmessig er det for eksempel vanskelig å innkreve fartsbøter for utenlandsregistrerte biler som har forlatt landet, hvis førerne av disse ikke frivillig betaler foreleggene. Europaparlamentet ga i desember 2008 grønt lys for direktivet, med visse justeringer. I Rådet stilte imidlertid flere land spørsmålstegn ved transport som hjemmelsegrunnlag for direktivet, slik Kommisjonen hadde foreslått, ettersom EU-traktaten ikke hjemler bruk av bøter på transportområdet. Høsten 2010 foreslo det belgiske EU-formannskapet å basere direktivet på EUs politisamarbeid, og med utgangspunkt i denne endringen kom samferdselsministre 2. desember 2010 fram til en politisk enighet om forslaget. Etter formell behandling i Rådet 17. mars 2011, vedtok Europaparlamentets transportkomite 24. mai 2011 sin innstilling om forslaget. Det vil nå bli ført forhandlinger med Rådet for å forsøke å oppnå enighet før saken kommer opp på Europaparlamentets plenumsmøte senere i år. Det opprinnelige forslaget, med hjemmel i transportpolitikken, var merket EØS-relevant.

° Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer - Kompromiss mellom Rådet og Europaparlamentet inngått 23.5.2011.
Etter at Europaparlamentets transportkomite 12. april 2011 la fram sin innstilling for 2. gangsbehandlingen av revisjonen av eurovignettdirektivet for tungtransport, lyktes det 23. mai 2011 Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen å komme fram til et omforent kompromiss om direktivet gjennom såkalte trilog-forhandlinger. Kommisjonen la i 2008 fram forslag til et fornyet rammeverk for å internalisere de eksterne kostnadene forbundet med veitransport. Europaparlamentet har gått inn for at luftforurensing og støy her skal inkluderes og at inntektene herfra må øremerkes reinvesteringer i grønne og/eller alternative transportmidler. Etter at Europaparlamentet og Rådet formelt har bekreftet kompromisset, vil direktivet bli publisert i EU-tidende.

° Endringer til kontrollapparatet for veitransport - Norsk forskrift kunngjort 25.5.2011
° Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: overføring av data fra kjøretøy og førerkort - Norsk forskrift kunngjort 25.5.2011
° Bevegelseshemmede og togtrafikk - Norsk forskrift kunngjort 27.5.2011
° Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet - Norsk forskrift kunngjort 27.5.2011
° Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet av konvensjonelle tog i det transeuropeiske jernbanesystemet - Norske forskrifter kunngjort 27.5.2011
Tekniske spesifikasjoner for lokomotiver og passasjervogner for samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 26.5.2011
° Flerårlig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak mot oljeforurensning - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.5.2011