Europalov - uke 21/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 212012 - Europalov - uke 21/2012

UKE 21/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 21.05-27.05.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.5.2012

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet (Solvens II) : endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet - Forslag lagt fram av Kommisjonen 16.5.2012

FORBRUKERVERN
Europeisk forbrukeragenda for styrket tillit og vekst - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.5.2012
° Timeshare-direktivet: forbrukervern i forbindelse med timesharing, varige ferieprodukter, videresalg og bytte - Norsk lov kunngjort 25.5.2012

FORSKNING OG UTDANNING
° Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS - EØS-notat offentliggjort 25.5.2012

HELSE
° Data om legemidler til avansert terapi - Norsk forskrift kunngjort 25.5.2012
° Innsyn i prisbestemmelsene for legemidler og deres opptak i de nasjonale syketrygdordninger - EØS-notat offentliggjort 24.5.2012
° Bruk av etyllaurylarginat i kosmetiske produkter - Norsk forskrift kunngjort 25.5.2012
° Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.5.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Visa-informasjonssystemet for Schengen-samarbeidet: fastsettelse av nye oppstartsregioner - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 24.5.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Retningslinjer for statsstøtte til industrielle elektrisitetskostnader knyttet til klimakvotehandel etter 2012 - Retningslinjer publisert av Kommisjonen 22.5.2012
° Modernisering av EUs politikk for statsstøtte - Omtale av kommisjonsmeddelelsen publisert av EU-delegasjonen 21.5.2012

MATTRYGGHET
° Dyrehelsemessige krav til samhandel og import av fjørfe og rugeegg - Norsk forskrift kunngjort 25.5.2012
° Handel med blandinger av fôrplantefrø til bevaring av det naturlige miljøet - EØS-notat offentliggjort 23.5.2012
° Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: referanselaboratorier - Norsk forskrift kunngjort 25.5.2012
° Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 24.5.2012
Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 22.5.2012
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av polyglycitol-sirup i flere typer matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 16.5.2012
° Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 24.5.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet azamethiphos i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2012

MILJØ
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til blandebatterier - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 24.5.2012
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.5.2012
° Flytende brennstoffer: endringsbestemmelser for svovelinnhold og marint brensel - Kompromiss inngått mellom Europaparlamentet og Rådet 23.5.2012
° Deponidirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.5.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk: endringsbestemmelser - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 25.5.2012
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om oppfølging av sikkerhetssertifikater og -autorisasjoner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 14.5.2012
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om felles sikkerhetsmetode for foretak med ansvar for trafikk, infrastruktur og vedlikehold - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 14.5.2012

VARER
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.5.2012