Europalov - uke 2/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 22011 - Europalov - uke 2/2011

UKE 2/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 10.1-16.1.2011


• nye saker
° endrede saker

ENERGI
Opplysningsplikt til myndighetene om biobrensel - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.1.2011

FINANSIELLE TJENESTER
° Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet - Høring igangsatt av Finanspartementet 13.1.2011.
Regjeringen la 29. oktober 2010 fram en proposisjon hvor man ber om Stortingets samtykke til innlemmelse av et EU-direktiv i EØS-avtalen som har til hensikt å øke stabiliteten i finansmarkedet. EØS-komiteen gjorde i mai vedtak om slik innlemmelse, men vedtaket krever parlamentbehandling i Norge, Island og Liechtenstein før det kan tre i kraft. Direktivet omhandler blant annet oppgjørssystemer for verdipapir og avtaler om finansielle trygdeytelser med hensyn til sammenkoblede systemer (linked systems) og gjeldsfordringer (credit claims). Finansdepartementet igangsatte 13. januar 2011 en høring om gjennomføring av direktivet i norsk rett.

HELSE
Retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 15.1.2011

IMMATERIELLE RETTIGHETER OG OPPHAVSRETT
° Økt tilgjengelighet av Europas kulturarv på nettet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.1.2011.
Se omtale under Kultur

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Samlet gruppeunntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte - Norsk forskrift kunngjort 14.1.2011
° Konkurranseregler for forsknings- og utviklingskontrakter: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.1.2011
° Konkurranseregler for spesialiseringsavtaler: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.1.2011

KULTUR OG OPPHAVSRETT
° Økt tilgjengelighet av Europas kulturarv på nettet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.1.2011.
Europakommisjonen utpekte i april 2010 tre personer til å komme med forslag til hvordan Europas kulturarv best kan digitaliseres og gjøres allment tilgjengelig på nettet. Gruppens rapport - The New Renaissance - ble offentligjort 10. januar 2011. Den anbefaler bl.a. at EUs Europeana-portal utvikles til å bli det sentrale det referansepunkt for Europas kulturarv på internett. Et av gruppens medlemmer, den belgiske forfatteren og dramaturgen Jacques De Decker, utga i 2006 en biografi om Henrik Ibsen.

° EUs kulturprogram (2007-2013) - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 10.1.2011

MATTRYGGHET
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.1.2011.
Plastmaterialer og -gjenstander som kommer i kontakt med matvarer, kan avgi giftige stoffer og derved medføre helsefare. En EU-forordning som inneholder detaljerte bestemmelser for plastmaterialer bestemt for kontakt med næringsmidler, ble publisert i EU-tidende 15. januar 2011. Forordningen erstatter flere eksisterende direktiver. Kommisjonen har funnet det mer hensiktsmesig å vedta regelverket som en forordning med tanke på fremtidige endringer, hvor nye innovative plastmaterialer hurtigere kan innlemmes i lovgivningen. EU-forordninger gjelder automatisk som nasjonale rettsregler i EUs medlemsland. I EFTA/EØS-landene må de imidlertid gjennomføres i nasjonal rett på samme måte som direktiver.

° Utvidet handel med landbruksprodukter mellom Norge og EU - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 14.1.2011.
Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gjennomgå vilkårene for handel med basislandbruksvarer med sikte på økning av handelen. Det er tidligere (2003) inngått én artikkel 19-avtale mellom Norge og EU. Norge og Europakommisjonen ble i januar 2010 enige om utkast til ny avtale etter nærmere tre års forhandlinger. Avtalen ble på EU-siden godkjent av Rådet 8. november 2010 og publisert i EU-tidende 10. november. Regjeringen la 14. januar 2011 fram en proposisjon for Stortinget med anbefaling om at avtalen godkjennes.

Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke i Bulgaria - Norsk forskrift kunngjort 14.1.2011.
I forbindelse med påvisning av munn- og klovsyke på villsvin i Bulgaria har EU vedtatt strenge regler for å bekjempe og hindre at sykdommen sprer seg. Vedtaket innebærer en forsterking av tiltak som Bulgaria allerede har iverksatt. Som følge av situasjonen, har Mattilsynet fastsatt en forskrift om særskilte beskyttelsestiltak. Forskriften ble kunngjort 14. januar 2011. Formålet er å hindre spredning av sykdommen til Norge.

Analysemetoder for påvisning av marine biotoksiner i bløtdyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.1.2011.
Biotoksiner (naturlige gifter) består av mange forskjellige toksiner, inkludert algegifter i marine- og ferskvannsmiljø. En ­forordning som ble publisert i EU-tidende 11. januar 2011, tar sikte på å erstatte dagens analysemetoder av skjell, hvor det benyttes mus og rotter til biologiske målinger (bio-assay), med kjemiske metoder (væskekromatografi og massespektrometri).

Retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 15.1.2011
Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.1.2011
° Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.1.2011
° Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.1.2011
Gjennomføringstiltak for varslingssystemet for næringsmidler og fôrvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.1.2011
Overgangsordninger for nærings- og nytelsesmiddeindustrien i Romania: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.1.2011

MILJØ
Retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 15.1.2011

NÆRINGSPOLITIKK
EUs årlige vekstundersøkelse - 2011 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.1.2011

SELSKAPSRETT
° Revisjonsdirektivet: Kvalitetssikring av godkjente revisorer - Norsk forskrift kunngjort 14.1.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Typegodkjenning av fabrikasjonsplater og identifikasjonsnummer til kjøretøy - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.1.2011
Overgangsperiode for reduksjon av gasser og partikler fra traktorer - Forslag lagt fram av Kommisjonen 13.1.2011
° Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.1.2011
° Endringer til fordningen om luftdyktighet for luftfartøyer - Norsk forskrift kunngjort 11.1.2011

VARER
Prosedyrer for samsvarsattestering av fugemasser til ikke-konstruksjonsmessig bruk - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 15.1.2011
Prosedyrer for samsvarsattestering for komposittsystemer for varmeisolering - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 14.1.2011
Overføring av forsvarsprodukter innenfor Fellesskapet: sertifisering av virksomheter - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 15.1.2011