Europalov - uke 2/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 2/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 05.-11.01.2015

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Høring om arbeidsdirektivets framtid - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 07.01.2015.
Etter at forhandlingene om et nytt arbeidstidsdirektiv brøt sammen i 2009, har Kommisjonen arbeidet med et nytt forslag. Etter to tidligere konsultasjonsrunder har Kommisjonen satt igang en ny åpen høring om revisjonen.

- Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen - Norsk forskrift kunngjort 09.01.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøringkrav til strukturerte finansielle instrumenter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.01.2015
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.01.2015
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av avgifter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.01.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 05.01.2015
- Måleinstrumentdirektivet: utfyllende bestemmelser om vannmålere - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 07.01.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Ordninger for import av organiske produkter fra tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 08.01.2015
Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra Japan: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 09.01.2015
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 08.01.2015
Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Ungarn - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 06.01.2015
Anerkjenning av Isle of Man som fri for varroatose - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 07.01.2015
Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Tyskland: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 06.01.2015
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 07.01.2015
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland og Storbritannia - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 19.12.2014

Næringsmidler
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer i heltrukne kosttilskuddstabletter - Norsk forskrift kunngjort 06.01.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ethyllaurylarginat som konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter - Norsk forskrift kunngjort 06.01.2015
- Bruk av karamellfarger (E150a-d) i øl og maltbaserte drikkevarer - Norsk forskrift kunngjort 06.01.2015
- Tilsetningsstoffer i mat: bruk av advantam som søtstoff - Norsk forskrift kunngjort 06.01.2015
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 07.01.2015
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 07.01.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 23.09.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.12.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for polyvinylakohol (E 1203) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 28.11.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 07.01.2015

MILJØ
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 07.01.2015

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.01.2015
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 2,3 og 8 og IAS 16, 24 og 38 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.01.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa - Norsk forskrift kunngjort 07.01.2015.
1. januar 2015 trådte en ny revidert forskrift om Det felles europeiske luftrom i kraft i norsk rett. Forskriften gjennomfører endringer som EU vedtok i 2009 i hoved­forordningene om "Single European Sky", samt en rekke senere EU-rettsakter. Formålet er å bedre det europeiske luftfarts­systemets ytelse og bærekraft. Sentralt er krav til forbedret ytelse innen flysikrings­tjenesten og innen nettverksfunksjoner knyttet til denne virksomheten. Ytelseskravene vil primært dreie seg om krav til sikkerhetsnivå, kostnadseffektivitet, kapasitet og miljøeffekter. 1. januar 2015 trådte også en ny forskrift om avgift på flysikringstjenester i kraft. Denne forskriften gjennomfører en EU-forordning fra 2013.

- Undersøkelser og forebygging av flyulykker - Norsk forskrift kunngjort 07.01.2015.
En EU-forordning fra 2010 som skal bedre etterforskingen av flyulykker og styrke ofrenes og de pårørendes rettigheter, ble gjennomført i Norge 1. januar 2015 gjennom forkriftsendringen om Det felles europeiske luftrom. Innen to timer etter en ulykke skal flyselskapet legge fram passasjerlisten slik at pårørende kan varsles. Det innføres også en tidsfrist for havarirapporten, som skal foreligge senest 12 måneder etter et en alvorlig ulykke. Forordningen som erstatter et tidligere EU-direktiv fra 1994, krever at etterforskingen av flyulykker fortas uten deltakelse av myndigheter med ansvar for flysertifisering eller luftfartsoperasjoner eller andre instanser med motstridende interesser. Det nye regelverket hjemler også opprettelse av et europeisk nettverk av etterforskingsmyndigheter for sivil luftfart. Nettverket skal blant annet gi råd til EU-institusjonene med sikte på etablering av felles undersøkelsesmetoder og styrking av flysikkerheten.

CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 07.01.2015
- Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - april 2014 - Norsk forskrift kunngjort 06.01.2015
- Transport: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia - Norsk forskrift kunngjort 06.01.2015
- Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 07.01.2015
- Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 07.01.2015
Etterforsking og forebygging av flyulykker: obligatorisk rapportering av hendelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 06.01.2015
- Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) - Norsk forskrift kunngjort 07.01.2015
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske register over sikkerhetsanbefalinger - Norsk forskrift kunngjort 07.01.2015
- Ytelsesplan for flysikringstjenester og nettfunksjoner - Norsk forskrift kunngjort 07.01.2015
- Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 07.01.2015
- Opplysningsplikt ved opprettelse eller endring av en funksjonell luftromsblokk - Norsk forskrift kunngjort 07.01.2015
- Tilsyn med sikkerheten i forbindelse med lufttrafikkstyring og luftfartstjenester: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 07.01.2015
- Felles avgiftsordning for flysikringstjenester - Norsk forskrift kunngjort 07.01.2015
- Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2015-2019 - Norsk forskrift kunngjort 07.01.2015
- Teknisk krav og administrative prosedyrer knyttet til spesialiserte luftfartsoperasjoner - Norsk forskrift kunngjort 06.01.2015