Europalov - uke 2/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 2/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.-17.1.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Håndhevelse av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 13.1.2016.
EUs håndhevingsdirektiv skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. Det skal være gjennom­ført i EUs medlems­land senest 18. juni 2016. Direktivet er ikke ennå innlemmet i EØS-avtalen, men Arbeids­departementet har igangsatt en høring om planlagt gjennomføring i Norge. Ifølge departementet oppfyller norsk rett allerede direktivet på flere punkter. Videre har direktivet regler om tiltak og ordninger som det er valgfritt for statene å innføre i nasjonal rett. Departementet foreslår imidlertid endringer i arbeidsmiljøloven og endringer i forskriften for utsendte arbeidstakere, i forskriften for Statens innkrevingssentral og i forvaltningslovens paragraf 13 om taushetsplikt.

FORBRUKERVERN
- Tilgjengelighet av varer og tjenester for funksjonshemmede - Svensk departementsnotat offentliggjort 15.1.2016.
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om visse kjemikalier - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2016
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om benzisothiazolinon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2016
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om formamid - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2016

FORSKNING OG UTDANNING
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: oppdateringer av navn på eksamensbevis og studier - Delegert kommisjonsbeslutning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.1.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for noen viner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2016
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2016
- Kategorier av og beskyttede betegnelser på alkoholsterke drikker - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2016
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2016

HELSE
- Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Rammeverk for onlineplattformer, nettmellomledd og cloud computing - Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringssvar offentliggjort 12.1.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- EU-planer for regelverket for copyright - Dansk departementsnotat offentliggjort 11.1.2016.
Som første konkrete oppfølging av strategien for et digitalt indre marked, har Kommisjonen lagt fram en handlingsplan for modernisering av EUs regelverk for opphavsrett, samt et konkret lovforslag om bedre online­tilgang over landegrensene.

- On-line innholdstjenester over landegrensene - Dansk departementsnotat offentliggjort 11.1.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Europeisk reisedokument for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Svensk departementsnotat offentliggjort 15.1.2016

KULTUR OG MEDIER
- Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2016.
EU-tidende publiserte i mai 2014 en revidert utgave av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994. Det nye direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett i EUs medlemsland innen 18. desember 2015.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Gjennomføring av hygienepakken: bestemmelser om standarddokumenter for opplysninger om matkjeden og godkjente næringsmiddelsvirksomheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2016
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2016
- Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2016
- Import av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2016
- Importrestriksjoner for jordnøtter fra Brasil, paprika og muskat fra India og muskat fra Indonesia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.1.2016
- Import fra Mexico av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser - Kommisjonsfbeslutning publisert i EU-tidende 16.1.2016
- Import og transitt av fjørfevarer fra Mexico i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.1.2016
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i Frankrike - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.1.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Estland, Litauen og Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.1.2016
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for brucellose, bovin tuberkulose og enzooisk bovin leukose - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.1.2016
Overgangsbestemmelser for visse bedrifter innen kjøtt- og melkesektoren i Kroatia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 15.12.2015
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland, Sverige og Storbritannia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.1.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr og ikke-matproduserende dyr: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2016
- Avslag på og tilbakekalling av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til dyrefôr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2016
- Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser om dioksinanalyser av fett, oljer og avledede produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2016
- Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2016
- Godkjenning av DL-methionyl-DL-methionin som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2016
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fisk, krepsdyr og akvariefisk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2016

Næringsmidler
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 11.1.2016
Tilsetningsstoffer i matvarer: steviolglykosider (E 960) som søtningsstoff i sennep - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.1.2016
- Bruk av etyllaurylarginat som tilsetningsstoff i mat: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2016
Krav til import av mat fra India som inneholder paanblader - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.1.2016
- Bruk av jerntartarat som antiklumpemiddel i salt og salterstatninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for captan, propiconazol og spiroxamin - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.1.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for atrazin - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.1.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.1.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.1.2016

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for dietylenglykolmonoetyleter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2016

MILJØ
- EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi - EØS-notat offentliggjort 15.1.2016.
Kommisjonen har lagt fram serie forslag til effektivisering av ressursbruken ved produksjon, forbruk og avfalls­behandling. Tiltakspakken for en sirkulær økonomi skal dessuten legge til rette for utvikling av nye markeder og forretningsmodeller. Pakken inneholder i tillegg fire direktivforslag om endringer til avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og elektrisk og elektronisk utstyr. Tiltak for en sirkulær økonomi ble også lagt fram av den forrige Kommisjonen i juli 2014, men Junker-kommisjonen trakk disse forslagene og varslet en ny tiltakspakke før utgangen av 2015.

- Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2016
- Godkjenning av N,N-metylenebismorfolin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om nonylfenoletoksylater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2016
- Godkjenning av hexaflumuron som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudirritasjon, øyenskader og akutt giftighet - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.1.2016
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om antivirale ansiktsservietter impregnert med sitronsyre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.1.2016
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.1.2016

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 11 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2016
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 38 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2016
- Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold - EU-høring om retningslinjer igangsatt av Kommisjonen 15.1.2016

STATISTIKK
- Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2016
- Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2016

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om partikkelovervåking - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2016