Europalov - uke 2/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 2/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 8.1.-14.1.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.1.2018
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.1.2018
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og -analyse for overvåking og evaluering av nettverket - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 11.1.2018*

ENERGI
Styrking av Europas energinettverk - Dansk departementsnotat offentliggjort 9.1.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.1.2018
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.1.2018
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.1.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 10.1.2018

FORSKNING OG UTDANNING
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 - Meddelelse om midtveisevaluering lagt fram av Kommisjonen 11.1.2018

HELSE
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Sideritis scardica Griseb. - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 11.1.2018*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn - Omtale publisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10.1.2018
EU-byrået ENISA og europeisk cybersikkerhet - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.1.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - EØS-notat offentliggjort 9.1.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.1.2018*

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamectin m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.1.2018*
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.1.2018*
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 10.1.2018*
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.1.2018*

MILJØ
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.1.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier - EØS-notat offentliggjort 11.1.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen - EØS-notat offentliggjort 13.1.2018
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse - EØS-notat offentliggjort 13.1.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.1.2018

Plantevernmidler
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler - Revidert utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2018*
Etter at Europaparlamentet i oktober 2017 nedla veto mot et forslag til regelverk om kriterier for hormon­forstyrrende stoffer i plantevernmidler, har Kommisjonen utarbeidet et revidert utkast til forordning. Forslaget er godkjent av ekspertkomiteen og ble 8. januar sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering. Et flertall av parlamentsmedlemmene mente det opprinnelige forslaget ville bety at visse potensielt skadelige kjemikalier ikke ville bli identifisert som hormonforstyrrende.

TRANSPORT
Kombinert transportdirektivet: endringsbestemmelser - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.1.2018
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 9.1.2018*
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.1.2018