Europalov - uke 22/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 222012 - Europalov - uke 22/2012

UKE 22/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.05-03.06.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012.
Forordningen opphever og erstatter rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet. Formålet med den nye og moderniserte forordningen, som 1. mai 2010 trådte i kraft i EU-landene, er å gjøre regelverket enklere, lettere tilgjengelig, mer brukervennlig, effektivt og moderne. EØS-komiteen vedtok 1. juli 2011 å innlemme forordningen i EØS-avtalen. Storbritannia har bedt EU-domstolen vurdere sider ved EØS-relevansen av forordningen. EØS-komitevedtaket krevde parlamentsprosedyrer i Liechtenstein og Island. Disse er fullført og vedtaket trådte i kraft 1. mai 2012.

° Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Dialog- og forliksprosedyre om dokumenters gyldighet, avgjørelse av lovvalgsspørsmål og tilståelse av ytelser - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Trygdeordninger ved midlertidig arbeid utenfor den kompetente stat - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Trydgebestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Samtidig rett til familieytelser - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Koordinering av trygdeordninger i EU: bestemmelser vedrørende Den tekniske kommisjon for databehandling - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Alders-, uføre- og etterlattepensjon - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Det europeiske helsetrygdkortet - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Tekniske spesifikasjoner for det europeiske helsetrygdkortet - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Rekkevidden av begrepet "delvis arbeidsløshet" i EUs trygdelovgivning - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Rettigheter for borgere under bilaterale trygdeordninger - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Trygdebestemmer ved deltidsarbeid utenfor bostedsstaten - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Trygdebestemmelser for arbeidsløse som følger lønnede partnere til en annen medlemsstat - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Familietillegg til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
° Rett til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning ved arbeid eller virksomhet i utlandet - EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012

FINANSIELLE TJENESTER
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser for periodisk rapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2012
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om overenstemmelse mellom vurderingsmetoder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2012
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om levering av opplysninger til sentralt register - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.201
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om opplysninger ved søknad om registering og sertifisering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2012

FORBRUKERVERN
° Tillitsskaping til markedet for e-handel og online-tjenester - EFTA/EØS-kommentarer offentliggjort 28.5.2012
Forbrukervern, Informasjonssamfunnet, Næringspolitikk
° On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - EFTA/EØS-kommentarer offentliggjort 28.5.2012
° Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - EFTA/EØS-kommentarer offentliggjort 28.5.2012

FORSKNING OG UTDANNING
Undervisning om medborgerskap i Europa - Rapport lagt fram av Kommisjonen 31.5.2012

HELSE
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om clorsulon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.6.2012
° Kosmetikkforordningen - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.5.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: revisjon - Rådets 1. gangsbehandling 10.5.2012 (kompromiss med Europaparlamentet, endelig vedtak).
Europaparlamentet og Rådet kom i slutten av mars 2012 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag til ny forordning - den tredje i rekken - om internasjonal gjesting (roaming) i mobiltelefonnett. Kompromisset er bekreftet av Europaparlamentet (10. mai) og Rådet (30. mai) og vil bli publisert i EU-tidende 30. juni 2012. For norske sluttbrukere i forbruker- og bedriftsmarkedet vil det bli billigere å ringe, motta samtaler, sende og motta SMS og å benytte seg av datatjenester på reise i EU/EØS-land. Forordning får direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med en endring av forskrift om elektronisk kommunikasjon. Samferdselsdepartementet igangsatte 3. mai 2012 en høring dette.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Reviderte retningslinjer for statsstøtte til brebåndsnettverk: konsultasjon - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 1.6.2012
EUs konkurransepolitikk i 2011 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.5.2012

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Veterinærkontrolltiltak knyttet til klassisk svinepest i Tyskland - EØS-notat offentliggjort 2.6.2012
° Fugleinfluensa: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 2.6.2012
° Vilkår ved sertifikasjon for import og transit gjennom EU av visse sammensatte produkter - Norsk forskrift kunngjort 1.6.2012
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 30.5.2012
° Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Tiltak mot afrikansk svinepest i Saridina - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Dyrehelsekrav angående for brucellose og Aujeszkys sykdom hos griser - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Tiltak mot introduksjon av akvatiske dyresykdommer i Irland, Finland og Sverige - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Status for BSE-risiko (kugalskap) i Danmark og Panama - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Import av fugler - endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Bekjempelse av klassisk svinepest : endringsbestemmelser for forsendelse av visse typer kjøtt og kjøttprodukter - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : endringstemmelser angående nasjonalt kontrollprogram for skrapesyke i Danmark - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Godkjenning av import av fugler fra Filippinene - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Thailand - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.5.2012

Fôrvarer
° Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae CNCM I-4407 som fôrtilsetning til kaniner - EØS-notat offentliggjort 2.6.2012
° Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 2.6.2012
° Godkjenning av di-kopperklorid-tri-hydroksid som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til oppfôringshøns - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om vilkår for bruk - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for dioksiner og polyklorerte bifenyler - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Overvåking av meldrøjealkaloider i fôr og næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
Tilbaktrekning av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2012

Plantehygiene
° Prøving av visse sorter av plantearter til jordbruksformål - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012

Næringsmidler
° Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser om dokumentasjon og om import fra USA - EØS-notat offentliggjort 2.6.2012
Forsterket offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 30.5.2012
° Overvåking av meldrøjealkaloider i fôr og næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012
° Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-notat offentliggjort 31.5.2012
° Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer - EØS-notat offentliggjort 31.5.2012
° Risiko for aflatoksinforurening ved import av visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 31.5.2012
Drikkevannsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 31.5.2012

MILJØ
° Utslipp fra personbiler og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.6.2012
Kombinerte virkninger av kjemikalier - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 31.5.2012

NÆRINGSPOLITIKK
Konsultasjon om EUs industripolitikk - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.5.2012

STATISTIKK
° Industristatistikk: endringer knyttet til borfall av variabler om industrikontrakter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.6.2012
° Statistikk om foretak med utenlandske eierinteresser - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 31.5.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Komiteinnstilling til Europaparlamentets plenumsbehandling votert 31.5.2012.
Kommisjonen la i september 2010 fram forslag til en sammenslåing av tre eksisterende jernbanedirektiver og senere endringer av disse. Forslaget innfører nye prinsipper for styring av jernbanemarkedet, blant annet når det gjelder forholdet mellom infrastrukturforvalter og staten, avgiftsprinsipper, krav til organisering av tilsynsorganer innenfor markedsovervåking og regulering av tilleggstjenester. Rådet kom 12. desember 2011 fram til en politisk enighet om forslaget. Det vil bli nå bli forhandlet med Europaparlamentet med sikte på å oppnå engighet under 2. gangsbehandlingen i de to institusjonene.

° Fartsskrivere innen veitransport: endringsbestemmelser - Komiteinnstilling til Europaparlamentets plenumsbehandling votert 31.5.2012
° Tekniske veikontroller av nyttekjøretøyer - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 30.5.2012
° Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om innstigningskrav - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2012
° Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2012
° Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser om gearskifteindikatorer - Norsk forskrift kunngjort 30.5.2012
° Felles regler for ankomst og avganstider ("slots") ved europeiske flyplasser - EØS-notat offentliggjort 1.6.2012