Europalov - uke 22/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 222013 - Europalov - uke 22/2013

UKE 22/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27.05-02.06.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EU-høring om sikkerhet og helse på arbeidsplassen - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 31.5.2013 (frist 26.8.2013).
Europakommisjonen igangsatte 31. mai 2013 en åpen høring for at innhente synspunkter på resultatene av en evaluering av EU-strategien for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2007-2012. Høringsuttalelsene skal brukes i arbeidet med å identifisere utfordringer og utviklingen en ny EU-politikk på området. Høringsfrist er satt til 26. juli 2013.

- Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt - Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 30.5.2013.
Europakommisjonen la i juni 2011 fram forslag til et revidert direktiv for sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt. Det nye regelverket, som vil erstatte det eksisterende direktivet fra 2004, er beregnet på arbeidstakere som arbeider med for eksempel magnetisk resonans (MR), radarer, sveising, og høyspentledninger. Et norsk EØS-notat om direktivforslaget ble offentliggjort 20. november 2012. Europaparlamentets arbeids- og sosialkomite vedtok 6. desember 2012 sin innstilling i saken. Innstillingen ble offentliggjort 30. mai 2013. Før plenumsbehandlingen i Strasbourg vil det bli forhandlet med Rådet med sikte på et kompromiss.

ENERGI
- Energimerkedirektivet (fra 20. juli 2011): angivelse av energiforbruk for energirelaterte produkter - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013.
En norsk forskrift som gjennomfører EUs energimerkedirektiv fra 2010 ble kunngjort 31. mai 2013. Direktivet utvider anvendelsesområdet til rammedirektivet fra 1992 om husholdningsapparater til alle energirelaterte produkter. Forskriften gjelder også gjennomføring av ssyv tilknyttede rettsakter om henholdvis oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler, kjøle- og fryseskap, fjernsynsapparater, klimaanlegg og lamper og lysarmaturer.

- Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013
- Energimerking av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013
- Energimerking av husholdningsvaskemaskiner - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013
- Energimerking av fjernsyn - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013
- Gjennomføring av energimerkedirektivet med hensyn til tørketromler - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013
- Energimerkning av elektriske lamper og lysarmaturer - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013
- Energimerking av klimaanlegg - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013
Energieffektivitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale handlingsplaner - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.5.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer - Høring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 28.5.2013.
Justis- og beredskapsdepartementet igangsatte 28. mai 2013 en høring om Kommisjonens forslag til direktiv om forbrukerrettigheter knyttet til grunnleggende brukskontoer for betaling av varer og tjenester. Forslaget, som ble lagt fram 8. mai 2013, tar sikte på å gi alle personer en mulighet til å opprette og bruke en betalingskonto til en rimelig pris uansett oppholdssted og økonomiske situasjon. Forslaget inneholder også bestemmelser om sammenlignbarhet av bankgebyrer for denne type kontoer og om retten til å flytte kontoer. Forslaget, som er merket EØS-relevant, behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.

- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.5.2013
EU-høring om adgang til forsikringer ved tjenesteytelser over landegrensene - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.5.2013
- Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.5.2013
- Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 31.5.2013

FORBRUKERVERN
- Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer. Se omtale under FINANSIELLE TJENESTER.
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - To fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 30.5.2013

FORSKNING OG UTDANNING
- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020 - Omtale publisert av EU-delegasjonen 30.5.2013.
Norges EU-delegasjon publiserte 30. mai en statusrapport om arbeidet med EUs kommende forsknings- og innovasjonsprogram - Horizon 2020. Regjeringen meddelte 15. mai 2013 at Norge ønsker å gå inn som fullt medlem av rammeprogrammet som starter i 2014. Kommisjonen la fram forslag til det nye programmet i 2011 med et totalbudsjett på 87 millarder euro. Til sammenligning har 7. rammeprogram et budsjett på 50 milliarder euro for perioden 2007-2013. Noe av økningen skyldes at Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) og deler av dagens konkurranse- og innovasjonsprogram (CIP) er tatt opp i det nye rammeprogrammet. Programmet er fortsatt under behandling i Europaparlamentet og Rådet i påvente av enighet om totalrammene for EU-budsjettet i perioden 2014-2020.

Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.5.2013

HELSE
- Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse - Lovproposisjon fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet 31.5.2013.
Helse- og omsorgsdepartementet fremmet 31. mai 2013 en lovproposisjon til Stortinget som blant annet tar sikte på å innføre tiltak mot falske legemidler i samsvar med endringsdirektivet fra 2011 til EUs legemiddeldirektiv. Endringsdirektivet skal styrke innsatsen mot legemidler som er forfalsket, både med hensyn til identitet, historikk og opprinnnelse. Også salg av legemidler på internett kommer inn under de nye EU-reglene, som skal anvendes fra 2. januar 2013 i EUs medlemsland. Endringsdirektivet er fortsatt under diskusjon mellom EØS/EFTA-landene og EU med tanke på innlemmelse i EØS-avtalen.

- Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 28.5.2013
- Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 29.5.2013
- Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon - Sverige ilagt bot av EU-domstolen 30.5.2013.
EU-domstolen vedtok 30. mai 2013 å idømme Sverige en bot på 3 millioner euro for ikke å ha oppfylt en tidligere EU-dom om manglende gjennomføring av datalagringsdirektivet i svensk rett. Boten gjelder tidsrommet fra den første domsavsigelsen i 2010 til det svenske regelverket kom på plass 1. mai 2012. Datalagringdirektivet fra 2006 påla medlemslandene å gjennomføre direktivet i nasjonal rett innen 15. september 2007, selv om anvendelsen kunne utsettes til 15. mars 2009. Island har stoppet innlemmelse av datalagringsdirektivet i EØS-avtalen under henvisning til Kommisjonens gjennomgang og en mulig revisjon av direktivet.

- Offentlige nettsteders tilgjengelighet - Utkast til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 30.5.2013.
Kommisjonen fremmet 3. desember 2012 forslag til et direktiv om økt tilgjengelighet av offentlige institusjoners nettjenester. Formålet er å sikre at 12 ulike typer nettjenester oppfyller standardisert krav om tilgjengelighet innen 2016. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Europaparlamentete offentliggjorde 30. mai 2013 et førsteutkast til komiteinnstilling om forslaget.

- Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.5.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter - Kompromiss inngått mellom Rådet og Europaparlamentet 29.5.2013.
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 29. mai 2013 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag om en EU-beslutningsprosedyre for gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter. I dag kan nasjonale myndigheter selv vedta slik gjenninnføring ved alvorlige trusler mot den offentlige orden eller rikets sikkerhet. Europakommisjonen ønsker i stedet en ordning hvor vedtak treffes på europeisk plan etter forslag fra Kommissionen baseret på et kvalifisert flertall blant medlemsstatenes eksperter. En ekstraordinær grensekontroll skal normalt vare i 30 dager, med mulighet for forlengelse. Kompromisset omfatter også et forslag til en Schengen-evalueringsmekanisme.

- Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regler - Kompromiss inngått mellom Rådet og Europaparlamentet 29.5.2013.
Europaparlamentet ga 30. mai 2013 sitt tilsagn til at Rådet vedtar å opprette en evaluerings­mekanisme for Schengen-landenes gjennomføring av regelverket. Mens Kommisjonen og EFTAs overvåkingsmekanisme overvåker nasjonal gjennomføring av EU-regelverket for det indre marked, eksisterer det ingen tilsvarende overvåking av hvordan Schengen-reglene praktiseres i de enkelte landene. Kommisjonen ønsker en aktiv rolle i overvåkingen med både avtalte og ikke-avtalte kontroller. Kontrollbehovet vil bli fastsatt gjennom konsultasjon med Schengen-grensebyrået Frontex og eksperter fra Schengen-landene. Europaparlamentet inngikk samtidig et kompromiss med Rådet om gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter.

Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 2. halvår 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.5.2013
- Hasteprosedyre for innføring av visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser - Komiteinnstilling av 19.4.2013 offentliggjort av Europaparlamentet 30.5.2013
- Europeisk system for grenseovervåking - EUROSUR - Kompromiss inngått mellom representanter for Rådet og Europaparlamentet 29.5.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Kommisjonens kompetanse til å vedta gruppeunntak for stattsstøtte: endringsbestemmelser - Komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 30. mai 2013

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 30.5.2013.
Kommisjonen la 30. mai 2013 fram forslag til en omarbeidet utgave (recast) av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Endringene har til formål å utvide direktivets virkeområde til å gjelde alle objekter som landene har klassifisert som kulturgjenstander og samtidige forenkle EU-lovgivningen på området. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994.

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
Importrestriksjoner for kjøttprodukter fra den russiske regionen Kaliningrad - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 29.5.2013
- Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet for humant konsum (til 2011) - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 23.5.2013
- Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og epizootisk ulcerativ syndrom (EUS) - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013

Dyrefôr
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsenikk, kadmium, bly, nitriter, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologiikomite 24.5.2013
Godkjenning av zinkchelat av methionin som fôrtilskudd til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 27.5.2013
Godkjenning av et stoff av clinoptilolit av sedimentær opprinnelse som fôrtilsetningsstoff - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 29.5.2013
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2013

Plantesanitære forhold
- Omsetning av grønnsakfrø: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013

Næringsmidler
- Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.05.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer til næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2013
- Enzymer i næringsmidler: endringsbestemmelser om overgangsordninger - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013
- Spesifikasjoner for tilsetningsstoffer: endringsbestemmelser om polyglycitolsirup - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av polyglycitolsirup i flere typer matvarer - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013
- Bruk av visse tilsetningsstoffer i fermenterte druemostbaserte drikker - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013
- Bruk av ekstrakter av rosmarin i fyllinger av tørr pastafarse - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013
- Bruk av visse tilsetningsstoffer på frukt - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013
- Bruk av dimetylpolysiloksan (E-900) som anti-skummende middel i kosttilskudd - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2013

Veterinærmedisin
- Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelse for et stoff knyttet til israelsk akuttparalysevirus - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 28.5.2013

MILJØ
- EU-strategi for plastavfall: grønnbok og høring - EØS-notat offentliggjort 29.5.2013.
Europakommisjonen lanserte 7. mars 2013 en åpen konsultasjon om hvordan plastprodukter kan lages mer bærekraftige og med færre miljøvirkninger. Høringen som inkluderer 26 spørsmål, er ledsaget av en grønnbok med forslag til en europeisk strategi for plastavfall. Miljøverndepartementets EØS-notat om grønnboken ble offentliggjort 29. mai 2013.

- Miljøansvarsdirektivet - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 28.5.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.7.2013.
Regjeringen ratifiserte 28. mai 2013 det såkalte miljøansvarsdirektivet i etterkant av Stortingets samtykke til beslutningen fra 2009 om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. Formålet med direktivet er å etablere et rammeverk for ansvar for miljøskade. Direktivet bygger på prinsippet om at forurenseren skal betale. En operatør som har forårsaket skade på miljøet eller forårsaker stor fare for at slik skade skal oppstå, skal både ha plikt til å gjennomføre forebyggende og gjenopprettende tiltak, og skal holdes økonomisk ansvarlig for slike tiltak. Begrepet "miljøskade" er definert som skade på beskyttede dyrearter og naturtyper, forurensning av vann og forurensning av jordsmonnet.

- Miljømerkeforordningen - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 28.5.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.7.2013.
I etterkant av Stortingets samtykke ratifiserte regjeringen 28. mai 2013 EØS-komiteens beslutning fra oktober 2012 om å innlemme i EØS-avtalen forordningen om EUs miljømerke. Beslutningen trer dermed i kraft i 1. juli 2013, men krever gjennomføring i norsk rett. Rettsakten er en revisjon av (erstatter) forordning (EF) nr. 1980/2000, som er innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen fastsetter regler bedrifters bruk av EUs miljømerke, som viser en grønn plante hvor blomsten består av en grønn E med tolv lyseblå stjerner rundt. Miljømerket skal tjene til veiledning for forbrukerne og fremme salg av produkter og tjenester som oppfyller fastsatte kravene. Ordningen gjelder ikke for næringsmidler, drikkevarer eller legemidler.

- Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrien og institusjoner - Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer
- Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner - Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer
- Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler - Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bærbare PCer - Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til lyskilder - Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kopipapir og grafisk papir - Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til PCer - Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler - Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler - Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til universal- og sanitetsrengøringsmidler - Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer
- EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer
- EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for enzymer - Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer
- Kriterier for bruk av EUs miljømerke til avispapir - Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til blandebatterier - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.5.2013
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker - Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer
- Kriterier for bruk av EUs miljømerke til oppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner - Ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning 1.7.2013 som følge av fullførte parlamentsprosedyrer
- Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets program for bekjempelse av olje- og gassforurensning - Førsteutkast av 27.5.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 28.5.2013
Ozonforordningen: endringsbestemmelser om haloner til bruk i luftfartøy - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 28.5.2013
- Ozonforordningen: endringsbestemmelser om metylbromid - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komotilogikomite 28.5.2013
- Forbud mot eksport av kvikksølv og krav til lagring av overskuddskvikksølv - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 23.5.2013
- Deponidirektivet - endringer angående lagring av metallisk kvikksølv som betraktes som avfall - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 23.5.2013
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.6.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Teknisk kontroll av motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser - Norge tatt til EFTA-domstolen av EFTAs overvåkingsorgan 29.5.2013.
EFTAs overvåkingsorgan besluttet 29. mai 2013 å ta Norge til EFTA-domstolen for mangelfull gjennomføring i norsk rett av det reviderte EU-direktivet om kjøretøykontroll. Direktivet, som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2011, innfører nye kontrollpunkter, samtidig som tidligere kontrollpunkter utvides og utdypes. I et EØS-notat som ble offentliggjort 17. november 2010, peker Samferdselsdepartementet på at dette vil innebære økt tidsbruk per kontroll, hvilket vil medføre økte kostnader for kontrollorganene og høyere priser for kontrollen. En norsk gjennomføringsforskrift ble kunngjort 9. november 2012, men ESA mener at denne ikke fullt ut gjennomfører bestemmelsene i direktivet.

- Flyassasjererforordningen - EØS-notat offentliggjort 29.5.2013.
Kommisjonen la 13. mars 2013 fram forslag til styrking av flypassasjerers rettigheter. Den foreslåtte forordningen avklarer juridiske gråsoner i det eksisterende regelverket, men innfører også nye rettigheter. Det blir nå opp til Europaparlamentet og Rådet og ta stilling til forslaget.

- Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur - EØS-notat offentliggjort 28.5.2013.
Kommisjonen la 30. januar 2013 fram et direktivforslag om full liberalisering av markedet for persontrafikk med jernbane som del av den såkalte fjerde jernbanepakke. Forslaget, som nå diskuteres i Europaparlamentet og Rådet, krever også fullt skille mellom infrastrukturforvalter og leverandør av transportytelser. Samferdselsdepartementet offentliggjorde 28. mai 2013 et EØS-notat om direktivforslaget.

- Veikantkontrollforordningen: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy - Gjennomføringsrapport om veikantkontrolldirektivet lagt fram av Kommisjonen 24.5.2013
- Inspeksjoner innen maritim sikring - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013
- Styrket sikkerhet i havner - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2013

VARER
- EØS-relevant regelverk for vinsektoren: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 28.5.2013
- Betegnelser og merking av vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 28.5.2013
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 28.5.2013
- EØS-relevant regelverk for vinsektoren: fjerning av visse eksisterende beskyttede vinbetegnelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 28.5.2013