Europalov - uke 22/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 222014 - Europalov - uke 22/2014

UKE 22/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 26.05-01.06.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Håndhevelse av utestasjoneringsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.05.2014.
EU-tidende publiserte 28. mai 2014 EUs håndhevingsdirektiv som skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendingsdirektivet. Utenriksdepartementet omtalte Europaparlamentets og Rådets enighet om direktivet 10. mars 2014. Direktivet skal være gjennomført i EUs medlemsland senest 18. juni 2016.

- EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020 - EØS-notat offentliggjort 28.05.2014.
Utenriksdepartementet fremmet 9. mai 2014 en proposisjon til Stortinget om samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av EURES-delen av EU-programmet for sosial endring og innovasjon (EaSI) for perioden 2014-20. Arbeids- og sosialdepartementets EØS-notat om deltakelsen ble offentliggjort 28. mai 2014. Av budsjettmessige grunner foreslås det at Norge fra 2014 kun deltar i EaSI-programmets EURES-akse, og ikke i de øvrige deler av forordningen. Liechtenstein har valgt å ikke delta i EaSI, mens Island skal delta i hele programmet. EURES er et samarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EUs medlemsstater, EØS/EFTA-statene og Sveits.

- Økt samarbeid mellom offentlige arbeidsformidlinger - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 28.05.2014

ENERGI
Europeisk strategi for energisikkerhet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.05.2014
- Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 29.05.2014
- Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet - EØS-notat offentliggjort 29.05.2014

FORSKNING OG UTDANNING
- Innovasjon innen blå økonomi: utnyttelse av havområdene for sysselsetting og vekst - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 27.05.2014
- EU-program for overvåking og sporing i rommet - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 27.05.2014

HELSE
- Overvåking av legemidlers bivirkninger - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Island: EØS-komitebeslutningen trer i kraft 28.05.2014.
EØS-komiteens vedtak fra oktober 2013 om å innlemme i EØS-avtalen et direktiv (dette faktaarket) og en forordning om overvåking av legemidler (se under), trådte i kraft 28. mai 2014. Erfaringer har vist at gjeldende regler ikke tar tilstrekkelig hensyn til at legemidler har forskjellige egenskaper og forskjellig risikoprofil, og kunnskap som finnes om bivirkninger utnyttes ikke godt nok. De nye EU-rettsaktene vil gi EUs legemiddelkontor i London en sterkere rolle på dette området, og det vil bli lagt opp til raskere pasientrapportering av antatte bivirkninger. EØS-komitevedtaket må godkjennes av parlamentene i Liechtenstein og Island før det trer i kraft. En norsk forskrift som gjennomfører de to rettsaktene i norsk rett ble kunngjort 3. desember 2013.

- Legemiddelovervåkingsforordningen - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Island: EØS-komitebeslutningen trer i kraft 28.05.2014
- Organdirektivet: kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Island: EØS-komitebeslutningen trer i kraft 01.07.2014
- Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse - Norsk lovendring kunngjort 23.05.2014. Norsk forskrift kunngjort 27.05.2014
- Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.05.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Erfaringer med Schengen-samarbeidet:: Halvårsrapport november 2013 - april 2014 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.05.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 31.05.2014
- Retningslinjer for statsstøtte til flyplasser og flyselskaper - Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 28.05.2014

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.05.2014.
EU-tidende publisert 28. mai 2014 en revidert utgave av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994. Det nye direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett i EUs medlemsland innen 18. desember 2015.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt - Norsk forskrift kunngjort 30.05.2014
- Tiltak mot klassisk svinepest i visse EU-medlemsland - Norsk forskrift kunngjort 30.05.2014
- Kloning av storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien - EØS-notat offentliggjort 30.05.2014
- Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.05.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og avvent smågris - EØS-notat offentliggjort 27.05.2014

Næringsmidler
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.05.2014
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.05.2014
- Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for histamin i fiskesaus - Norsk forskrift kunngjort 27.05.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.05.2014

MILJØ
Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om rapportering om beste tilgjengelige teknikker for raffinering av mineralolje og gass - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 27.05.2014
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner og phthalater - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 28.05.2014
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av bis(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 28.05.2014
Endring av godkjenningsperioden for bruk av difethialone og difenacoum i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 15.05.2014
- Godkjenning av ipconazol som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.05.2014

SELSKAPSRETT
- Krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.05.2014

STATISTIKK
- Europeiske arbeidskraftundersøkelser: endringsbestemmelser om en stikkprøveundersøkelse - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.05.2014
- Miljø-økonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.05.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 26.05.2014. EØS-notat offentliggjort 29.05.2014
- Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om teknisk masse og dimensjon - Sak om manglende gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 28.05.2014
- Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 29.05.2014
- Lydnivået til motorkjøretøy - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.05.2014
- Krav til førerkort med elektronisk informasjon (microchip): endringsbestemmelser for Kroatia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.05.2014
- Fremme av innlands kanaltransport - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.05.2014
- Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.05.2014
- Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.05.2014
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - Norsk forskrift kunngjort 27.05.2014
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om sikkerhetsstandarder i tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 27.05.2014
- Samarbeidsavtale mellom EU og Eurocontrol - Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 29.05.2014
- Etablering av Sammenslutning av europeiske regulatører innefor posttjenester (ERGP) - EØS-notat offentliggjort 29.05.2014

VARER
Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Island: EØS-komitebeslutningen trer i kraft 28.05.2014.
EØS-komitebeslutningen om innlemmelse av EUs nye byggevareforskrift i EØS-avtalen trådte i kraft 28. mai 2014 etter at Island meddelte at konstitusjonelle prosedyrer var fullført. En norsk forskrift som gjennomfører forordningen ble kunngjort i desember 2013. EFTAs overvåkingsorgan (ESA). åpnet 30. april 2014 sak overfor Norge om mangelfull gjennomføring. ESA peker i åpningsbrevet på at Norge opprettholder strengere krav til vedovner enn det EU-regelverkets tilsier.

- Utforming av byggevarers ytelseserklæring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.05.2014
- Vurdering og verifisering av ytelsesutholdenhet av byggevarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.05.2014
- Etablering av et system for identifisering og sporing av eksplosiver til sivilt bruk - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Island: EØS-komitebeslutningen trer i kraft 01.07.2014
- Måleinstrumentdirektivet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 29.05.2014
- Direktiv om ikke-automatiske vekter (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 29.05.2014
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.05.2014
- Dokumenter som skal følge forsendelser av vinprodukter og register som skal føres innen vinsektoren - Norsk forskrift kunngjort 27.05.2014