Europalov - uke 22/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 22/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 25.-31.05.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om krav til nettilknytning av kraftprodusenter - EØS-notat offentliggjort 27.05.2015
- Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om krav til nettilknytning av forbruk - EØS-notat offentliggjort 27.05.2015
- Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om krav til nettilknytning av HVDC-systemer og produksjonsparker tilknyttet via likestrømsledninger - EØS-notat offentliggjort 27.05.2015
- Nettverkskode for interoperabilitet og datautveksling for gasstransmisjonsnettet - EØS-notat offentliggjort 27.05.2015

FINANSIELLE TJENESTER
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om motsykliske kapitalreserver - Delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.05.2015

FORBRUKERVERN
- Pakkereisedirektivet (revisjon) - Rådets 1. gangsbehandling 28.05.2015 (kompromiss med Europaparlamentet).
Rådet bekreftet 28. mai et kompro­miss med Europaparlamentet om en revisjon av EUs pakke­reise­direktiv. Revisjonen skal klargjøre og oppdatere eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen. EØS/EFTA-kommentar om saken ble sendt til EU-institusjonene i februar ifjor.

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske forskingsområdet 2015-2020 - Veikart godkjent av Rådet 29.05.2015

HELSE
- Prosedyrer for verifisering av ekvivalente standarder ved import av vev og celler - EØS-notat offentliggjort 28.05.2015

INDRE MARKED OG EØS
Halvårlig redegjørelse til Stortinget om EU/EØS-saker - mai 2015 - Tale offentliggjort av Utenriksdepartementet 26.05.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- EU-strategi for et digitalt indre marked - Omtale publisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 28.05.2015
Tre norske departementer inviterte 26. mai til en konferanse om EUs arbeid med et digitalt indre marked. Europa­kommisjonen la i begynnelsen av mai fram en strategi med tilsammen 16 initiativer som skal virkeliggjøre et digitalt marked i Europa. Strategien hviler på tre søyler knyttet til varer og tjenester, betingelser og konkurransevilkår for nettjenester og den digitale økonomiens vekstpotensiale.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Handlingsplan mot smugling av migranter 2015-2020 - Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 27.05.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om standardsertifikater ved handel innen EU - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.05.2015
- Anerkjenning av Litauen som offisielt fri for tuberkulose når det gjelder storfebestninger - EØS-notat offentliggjort 29.05.2015
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.05.2015
- Import og transitt av fjørfevarer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 21.04.2015
- Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 26.05.2015
- Beskyttelsestiltak mot liten kubebille i Italia: forlengelse - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.05.2015
Munn- og klovsykedirektivet: endringsbestemmelser om laboratorier for håndtering av levende virus - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 27.05.2015
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Sør-Afrika i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 29.05.2015
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Sør-Afrika i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning sendt tuil komitebehandling 29.05.2015

Fôrvarer
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 28.05.2015

Næringsmidler
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silikondioksid i ekstrater av rosmarin - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 27.04.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 28.05.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt tl komitebehandling 19.05.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.05.2015
Bruk av riboflaviner (E-101) og karotnere (E-160a) i tørkede potetgranulater og -flak - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.04.2015
- Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum - EØS-notat offentliggjort 29.05.2015

MILJØ
EU-strategi om en ressurseffektiv sirkulær økonomi - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 28.05.2015
- CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013 - EØS-notat offentliggjort 30.05.2015
- Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.05.2015
- Omsetning av et polydimetylsiloksannasert stoff til kontroll av stikkemygg - EØS-notat offentliggjort 28.05.2015
- Omsetning av bakteriekulturer til reduksjon av organiske faste stoffer - EØS-notat offentliggjort 28.05.2015
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordnng publisert i EU-tidende 29.05.2015

Plantevernmidler
- Plantevernmiddelforordningen - Omtale publisert av EFTA-sekretariatet 29.05.2015
Fra 1. juni vil godkjenninng av nye plantevernmidler for omsetning i Norge skje på EU-nivå. EØS-komiteens besluttet sist høst å innlemme i EØS-avtalen EUs planemiddelforordning fra 2009, og det nye regelverket er nå gjennomført i en forskrift om plantevernmidler. Ifølge regjeringen vil den nye ordningen fortsatt sikre et høyt beskyttelsesnivå i Norge. Innlemmelsen begrunnes med at EU-forordningen har tatt inn de fleste av områdene som det norske regelverket dekket bedre da man forhandlet fram et ikke-tidsbegrenset unntak i 1994. Begrunnelsen for å ha unntak fra fellesskapsregelverket om plantevernmidler faller derfor i stor grad bort.

SELSKAPSRETT
- Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjon av 12. selskapsdirektiv) - Foreløpig politisk enighet vedtatt av Rådet 28.05.2015