Europalov - uke 25/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 252012 - Europalov - uke 25/2012

UKE 25/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 18.06-24.06.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 22.6.2012
° Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.6.2012
° Omstrukturering av bedrifter og sosial endring - erfaringer og lærdom - Dansk departementsvurdering offentliggjort 18.6.2012

ENERGI
EU-konsultasjon om felles infrastrukturprosjekter på energiområdet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.6.2012 (frist 20.9.2012)

FINANSIELLE TJENESTER
° Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 22.6.2012.
Regjeringen fremmet 22. juni 2012 en proposisjon om stortingssamtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av EUs nye betalingsdirektiv. Direktivet erstatter det eksisterende direktiv 2000/35/EF og innstrammer reglene for forsinket betaling. Formålet er å styrke likviditeten til europeiske bedrifter. Direktivet berører ikke betalinger fra eller mellom forbrukere.

FORBRUKERVERN
° Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om kadmium - EØS-notat offentliggjort 23.6.2012

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2011 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.6.2012
EU-konsultasjon om etterspørseldrevet innovasjon - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 14.6.2012 (frist 6.9.2012)
HELSE
° EU-programmet for helse og vekst 2014-2020 - Komiteinnstilling til Europaparlamentets plenumsbehandling votert 21.6.2012
EU-konsultasjon om avgifter til legemiddelovervåking - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.6.2012 (frist 15.9.2012)
Overvåking av legemidler: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.06.2012

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 21.6.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Høring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 23.4.2012 om registrering i SIS.
Returdirektivet fra 2008 etablerer felles standarder og prosedyrer i Schengen-området for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold. Stortinget ga 13. desember 2010 samtykke til innlemmelse av EUs returdirektiv i Schengen-samarbeidet. Justis- og beredskapsdepartementet igangsatte 20. juni 2012 en høring om Schengen-informasjonssystem (SIS-loven) som følge av gjennomføringen av returdirektivet.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EU-konsultasjon om gruppeunntak for statsstøtte - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.6.2012 (frist 12.9.2012)

MATTRYGGHET
Veterinære saker
Salmonellagranatier for egg bestemt til Danmark - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 22.6.2012
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Israel: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.06.2012
Godkjenning av Latvia som offisielt fri for enzooisk bovin leukose: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 21.6.2012
° Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet for humant konsum (fra 2011) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 21.6.2012
° Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 21.6.2012
° Import og markedsføring av visse biprodukter av animalsk opprinnelse som ikke er beregnet for konsum - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 21.6.2012

Fôrvarer
Godkjenning av naringin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 18.6.2012
Godkjenning av thaumatin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 18.6.2012
Godkjenning av azorubine som fôrtilsetningsstoff til katter og hunder - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 18.6.2012
Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til avlskalkuner og andre fuglearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 18.06.2012
Tilbaktrekning av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 18.6.2012
Godkjenning av urea som fôrtilsetning til drøvtyggere - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 15.6.2012
Godkjenning av visse typer L. plantarum som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 15.6.2012
Godkjenning av et preparat av lanthanum-karbonat som fôrtilsetning til hunder - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 15.06.2012
Godkjenning av en type 6-phytase som fôrtilsetning til visse fuglearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 15.06.2012
Godkjenning av et preparat av ammoniumklorid som fôrtilsetning til slaktelam - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 15.6.2012
° Forsterket offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.6.2012

Næringsmidler
° Bestemmelser om frosset mat av animalsk opprinnelse beregnet på konsum - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 22.6.2012
° Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.6.2012
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2012
° Forsterket offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.6.2012

MILJØ
° Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.6.2012
° Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for glasskår - Dansk departementsvurdering offentliggjort 21.6.2012
° Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for returpapir - Dansk departementsvurdering offentliggjort 21.6.2012
° Mineralavfallsdirektivet: håndtering av avfall fra utvinningsindustrien - Norsk forskrift kunngjort 21.6.2012
° Beregning av finansiell sikkerhet i forbindelse med håndtering av avfall fra utvinningsindustrien - Norsk forskrift kunngjort 21.6.2012
° Kriterier for klassifisering av anlegg for håndtering av avfall fra utvinningsindustrien - Norsk forskrift kunngjort 21.6.2012
° Definisjonen av inert avfall i direktivet om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien - Norsk forskrift kunngjort 21.6.2012
° Tekniske krav til karakterisering av avfall fra utvinningsindustrien - Norsk forskrift kunngjort 21.6.2012
° Biociddirektivet: inkludering av metylnonylketon som aktivt stoff - EØS-notat offentliggjort 23.6.2012
° Biociddirektivet: inkludering av margosaekstrakt som aktivt stoff - EØS-notat offentliggjort 23.6.2012
° Biociddirektivet: inkludering av saltsyre som aktivt stoff - EØS-notat offentliggjort 23.6.2012
° Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet dichlovos - EØS-notat offentliggjort 23.6.2012
° Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet naled - EØS-notat offentliggjort 23.6.2012
° Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.6.2012

NÆRINGSPOLITIKK
° Omstrukturering av bedrifter og sosial endring - erfaringer og lærdom - Dansk departementsvurdering offentliggjort 18.6.2012
EU-konsultasjon om etterspørseldrevet innovasjon - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 14.6.2012 (frist 6.9.2012)

STATISTIKK
° Folkehelse og arbeidsmiljø: statistikk over dødsårsaker - Norsk forskrift kunngjort 21.6.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Fritidsbåt- og vannscooterdirektivet - Komiteinnstilling til Europaparlamentets plenumsbehandling votert 21.6.2012.
Kommisjonen la 26. juli 2011 fram forslag til revisjon av EU-direktivet fra 1994 om fritidsbåter. Det nye direktivet, som også vil omfatte vannscootere, skal blant annet sørge for redusert utslipp av NOx-gasser. Samtidig vil det pålegge myndighetene ansvar for at produsenter og importører av småbåter og vannscootere er CE-merket og overholder EU-regelverk om utslipp, støy og sikkerhet. Europaparlamentets komite for det indre marked vedtok 21. juni 2012 sin innstilling om forslaget.

Rapport om åpning av markedet for veitransport - Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.6.2012
° Krav til førerkort med elektronisk informasjon (microchip) - EØS-notat offentliggjort 19.6.2012
° Typegodkjenning av motorkjøretøy: inkludering av FN-bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2012
° Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer - EØS-notat offentliggjort 22.6.2012
° Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om varslingssystemer for overskridelse av kjørefelt - EØS-notat offentliggjort 23.6.2012
EU-konsultasjon om havnetjenester - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.6.2012 (frist 24.8.2012)
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Egypt - Utkast til kommisjonsvedtaK sendt til komitologikomiteen 18.6.2012

VARER
° Standardiseringsforordningen - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet godkjent av Europaparlamentets komite for det indre market 21.6.2012
° Gjensidig godkjenning av varer (prosedyrer) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.6.2012