Europalov - uke 25/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 252014 - Europalov - uke 25/2014

UKE 25/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.06-22.06.2014


• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Endringer til elektrisitetsdirektivet - Gjennomføringsrapport om intelligente el-målesystemer lagt fram av Kommisjonen 17.06.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Euroforordningen: betalinger over landegrensene - Norsk lov kunngjort 20.06.2014.
Norsk Lovtidend kunngjorde 20. juni 2014 en lov som blant annet gjennomfører euroforordningen fra 2009 om betalinger i euro på tvers av landegrensene (dette faktaarket) og forordning 260/2012 om teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro.

- AIFMD-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond - Norsk lov kunngjort 20.06.2014.
En norsk lov som gjennomfører innholdet i EU-direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond (AIFMD), ble kunngjort 20. juni 2014. Loven trer i kraft 1. juli 2014. Direktivet legger til rette for et internt marked i EØS for forvaltning av alternative investeringsfond og markedsføring av slike fond til profesjonelle investorer. I proposisjonen foreslås det dessuten regler om markedsføring av alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer. Direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen ettersom det er knyttet til den nye europeiske tilsynsmyndigheten på verdipapirområdet, ESMA. EØS/EFTA-landene diskuterer for tiden ulike modeller for hvordan av EUs nye tilsynsorganer for finanssektoren kan innpasses i EØS-avtalen.

- Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak - Høring om kapitalisering av krisefond igangsatt av Kommisjonen 20.06.2014
Arbeidsmarkedspensjonsordninger: rapportering om nasjonale bestemmelser av tilsynsmessig karakter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.06.2014
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.06.2014
- Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro - Norsk lov kunngjort 20.06.2014

FORBRUKERVERN
- Forbrukerdirektivet - Norsk gjennomføringslov og -forskrift kunngjort 20.06.2014. Omtale publisert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og veileder publisert av Forbrukerrådet..
En ny norsk lov om opplysningsplikt og angrerett som gjennomfører EUs forbrukerdirektiv ble kunngjort 20. juni 2014 og trådte i kraft samme dag. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet omtalte loven i en pressemelding 20. juni 2014 med henvisning til en veileder utarbeidet av Forbrukerrådet. Forbrukerdirektivet skal blant annet gi forbrukere i Europa like rettigheter til informasjon før de handler og rett til å ombestemme seg (angrerett) innen 14 dager for salg utenfor butikk. Det nye regelverket erstatter tidligere direktiver om fjernsalg, om salg utenfor fast utsalgssted, om forbrukerkjøp og om urimelige avtalevilkår.

- Maksimum innhold av fosfatesteret TCEP i leketøy - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.06.2014

HELSE
EU-rapport om pasientsikkerhet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.06.2014
EU-handlingsplan for kontroll med medisinsk utstyr - Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 13.06.2014
- Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat - EØS-notat offentliggjort 19.06.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.06.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Frekvenskrav til trådløse lydopptak og spesielle typer arrangementsutstyr - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 18.06.2014
- Tilgangsdirektivet for elektroniske kommunikasjonsnettverk - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.06.2014

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020) - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 16.06.2014.
EØS-komiteen vedtok 16. mai 2014 å innlemme i EØS-avtalen EU-programmet Kreativt Europa (2014-20). Norges EU-delegasjon publiserte 16. juni 2014 en omtale av programmet og norske muligheter for deltakelse. Kreativt Europa er en sammenslåing av de tidligere programmene Kultur 2007, MEDIA og MEDIA Mundus. Programmet har et totaltbudsjett 1,5 milliarder euro for hele syvårsperioden, hvorav minimum 56 prosent til audiovisuell sektor, minimum 31 prosent til kultur og maksimum 13 prosent til tverrfaglige tiltak og administrasjon.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia - EØS-notat offentliggjort 19.06.2014
- Godkjenning av Estland som offisielt fri for enzooisk bovin leukose - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 06.06.2014
- Beskyttelsestiltak mot svinediare: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 06.06.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til oppdrett av høner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.06.2014
- Avslag på godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30044 og NCIMB 30068 som fôrtilsetningsstoff - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 19.06.2014
- Godkjenning av kalsium D-pantothenate og D-panthenol som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.06.2014

Plantesanitære forhold
Omsetning av frøblandinger bestemt til bruk som fôrplanter: tidsbegrenset forsøk - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.06.2014

Næringsmidler
- Vilkår for bruk av helsepåstander om plantesterolers og plantestanolers evne til å senke LDL-kolesterolnivået i blodet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.06.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om polyethylenglykol - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.06.2014
- Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om montansyreestere (E 912) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 26.05.2014
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 19.06.2014
Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 13.06.2014
Bruk av difosfater (E 450) som hevelsesmiddel og syreregulator i gjærbaserte deiger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 17.06.2014
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 06.06.2014

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoxanid - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.06.2014
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for closantel - Komisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.06.2014
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for clorsulon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.06.2014
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for triclabendazol - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.06.2014
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for cabergolin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.06.2014

MILJØ
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 16.06.2014.
EU-tidende publiserte 30. april 2014 en forordning som innskrenker omfanget av EUs kvotesystem for luftfart, og foreslår enkelte forenklinger av systemet. For å hindre forskjellsbehandling av EØS/EFTA-landene i EUs kvotehandelssystemet som følge av endringsforordningen, gjorde EØS-komiteen samme dag, gjennom skriftlig prosedyre, vedtak om å innlemme forordningen i EØS-avtalen. Norges EU-delegasjon omtalte innskrenkningene 16. juni 2014.

- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer - Norsk forskrift kunngjort 17.06.2014.
En norsk forskrift som gjennomfører EU-direktivet fra 2008 om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer ble kunngjort 17. juni 2014. EFTAs overvåkingsorgan sendte i mai 2013 en formell henvendelse til Norge om manglende gjennomføring direktivet.

Kommersiell tilgang til jordobservasjonsdata - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 17.06.2014
- Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om oppkreving av gebyr - Proposisjon til Stortinget fremmet av Utenriksdepartementet 20.06.2014
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.06.2014
- EU-strategi for reduserte CO2-utlslipp fra lastebiler og busser - Svensk departementsnotat offentiggjort 16.06.2014
- Grunnvannsdirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 21.06.2014
- Drikkevannsdirektivet - Rapport om drikkevannskvalitet i EU og medlemsstatenes rapporter 2008-2010
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.06.2014
- Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.06.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder - EØS-notat offentliggjort 16.06.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i tenningsmoduler og motorstyringssystemer - EØS-notat offentliggjort 16.06.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kvikksølv i visse industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter - EØS-notat offentliggjort 16.06.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse industrielle overvåkings- og kontrollsystemer - EØS-notat offentliggjort 16.06.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse kondensatorer til bruk i industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter - EØS-notat offentliggjort 16.06.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i mikrokanalplater (MCP) - EØS-notat offentliggjort 16.06.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i store flater av lagdelte dyseelementer - EØS-notat offentliggjort 16.06.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i gassutladningslamper til bruk i skilt og spesialbelysning - EØS-notat offentliggjort 17.06.2014

NÆRINGSPOLITIKK
Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet): status og vurderinger - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.06.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
- Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Høring om forenkling av det norske anskaffelsesregelverket igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20.06.2014.
EU vedtok 24. februar 2014 nye og reviderte regelverk for offentlige anskaffelser, nemlig innkjøpsdirektivet (dette faktaarket), konsesjonskontraktsdirektivet og forsyningsvirksomhetsdirektivet (offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post). De tre direktivene skal være gjennomført i nasjonal rett i EUs medlemsland innen 18. april 2016. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) arbeider med et høringsnotat om gjennomføringen disse direktivene. Samtidig igangsatte NFD 20. juni 2014 en høring om NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser. Utredningen inneholder forslag til et nytt og forenklet norsk regelverk for anskaffelser som ikke er omfattet av EUs anskaffelsesdirektiv, men inneholder også en omtale av bestemmelsene i det nye innkjøpsdirektivet for klassisk sektor der det er relevant.

TJENESTER
- EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.06.2014 (utestasjonering og beskatning)

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
EU-analyse av informasjons- og betalingstjenester for multimodal transport - Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 16.06.2014
- Typegodkjenning av motorsykler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.06.2014
- Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner - Norsk forskrift kunngjort 19.06.2014
- Fellesforetaket Shift2Rail under EUs forskningsprogram Horisont 2020 - Rådsforordning vedtatt av 16.06.2014 og publisert i EU-tidende 17.06.2014
° Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - forlengelse til 2024 - Rådsforordning vedtatt 16.06.2014
- Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Statusapport lagt fram av Kommisjonen 13.06.2014
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.06.2014

VARER
Kommersiell tilgang til jordobservasjonsdata - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 17.06.2014