Europalov - uke 26/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 26/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.-28.06.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- PVU-forordningen om personlig verneutstyr - EØS-notat offentliggjort 26.06.2015

ENERGI
- Krav til miljøvennlig utforming av krafttransformatorer - Norsk forskrift kunngjort 26.06.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.06.2015
- Innskuddsgarantidirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.06.2015
- Innskuddsgarantidirektivet (endring): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.06.2015

FORBRUKERVERN
- On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 26.06.2015

FORSKNING OG UTDANNING
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: gjennomføringsbestenmmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.06.2015

HELSE
- EUs folkehelseprogram (2008-2013) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 22.06.2015
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.06.2015
- Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.06.2015

INDRE MARKED OG EØS
- EU-plan for regelforenkling - Svensk departementsnotat offentliggjort 22.06.2015.
Grundigere behovsprøving og konsekvensanalyser, samt større åpnenhet rundt beslutnings­prosessene er noen av stikkordene i Kommisjonens forslag til regelforenkling i EU. Nye lovforslag som fremmes av Kommisjonen bør i åtte uker være åpne for kommentarer som Europa­parlamentet og Rådet skal ta med seg i sin behandling.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om attestasjonsnivåer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 25.06.2015
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 25.06.2015
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om formater - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 25.06.2015
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitslister - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 25.06.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Varemerkedirektivet (revisjon) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.06.2015

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Standardformat for visum: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 24.06.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import og transitt av fjørfevarer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - Norsk forskrift kunngjort 22.06.2015
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil, Israel, Libya og Syria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.06.2015
- Import av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Bangladesh - Norsk forskrift kunngjort 23.06.2015
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - Norsk forskrift kunngjort 22.06.2015

Fôrvarer
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.06.2015
- Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til slaktekyllinger - EØS-notat offentliggjort 24.06.2015
- Godkjenning av betakaroten som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 24.06.2015
- Godkjenning av thiaminhydroklorid og -mononitrat som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 24.06.2015
- Godkjenning av visse tokoferolekstrakter og alfa-tokoferol (E-vitamin) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 24.06.2015

Plantesanitære forhold
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 19.06.1015

Næringsmidler
- Utvinning og markedsføring av naturlig mineralvann (omarbeiding) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.06.2015
- Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria - Norsk forskrift kunngjort 24.06.2015
Overvåking av tropanalkaloider i mat - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 23.06.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for polyvinylakohol (E 1203) - Norsk forskrift kunngjort 24.06.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i kokte reker i lake - Norsk forskrift kunngjort 24.06.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre i næringsmidler til spesielle medisinske formål - Norsk forskrift kunngjort 24.06.2015
- Tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 23.06.2015
- Bruk av glocusaminsalt ved i produksjon av kosttilskudd - Norsk forskrift kunngjort 23.06.2015
- Maksimale grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.06.2015
- Maksimale grenseverdier for rester av uorganisk arsen i visse næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.06.2015

MILJØ
- EU-strategi om en ressurseffektiv sirkulær økonomi - EØS-notat offentliggjort 25.06.2015
- Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 23.06.2015
- Godkjenning av kobberpyrition som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.06.2015
- Godkjenning av clotianidin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.06.2015

Plantevernmidler
- Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 23.06.2015

STATISTIKK
- EUs statistikkprogram 2013-2017 - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.06.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Rettigheter til busspassasjerer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 26.06.2015.
Samferdselesdepartementet har igangsatt av høring om gjennomføring av EUs nye regelverk for busspassasjerer. EU-forordningen om busspassasjerer har blant annet fokus på rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med redusert bevegelighet. Den tar videre sikte på å fastsette bussselskapenes erstatningsansvar og forpliktelser ved avbestilling og forsinkelse, minstekrav til opplysninger samt klagebehandling. Departementets høring omfatter også klageordning for passasjerer med sporvei, tunnelbane og forstadsbane.

- Farlig godsdirektivet:endringsbestemmelser om nasjonale unntak - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.06.2015
- Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 26.06.2015
- EU-dekkende sanntids trafikkinformasjon for veitransport - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.06.2015
- Førerkortdirektivet (fra 2013) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.06.2015
- Sikkerhet i jernbanetunneler - Norsk forskrift kunngjort 23.06.2015
- Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 23.06.2015
- Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”energi” i det europeiske jernbanesystem - Norsk forskrift kunngjort 25.06.2015
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 25.6.2015 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.06.2015
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 23.06.2015
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart - Norsk forskrift kunngjort 24.06.2015
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører - Norsk forskrift kunngjort 25.06.2015