Europalov - uke 26/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 26/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 26.6.-2.7.2017

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Vikarbyrådirektivet - Høring om endringer i arbeidsmiljøloven igangsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 29.6.2017
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2017
Europeisk personlig pensjonsordning - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 29.6.2017*
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 28.6.2017

ENERGI
Energimerkeforordningen - Rådets 1. gangsbehandling 26.6.2017 (enighet med EP; endelig vedtak).
Europaparlamentet og Rådet er blitt enige om gjeninnføring av skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget. Kompromisset som er fremforhandlet av representanter for de to EU-institusjonene, ble formelt godkjent av Europaparlamentet 13. juni 2017. Energimerkeforordningen erstatter det tidligere direktivet fra 2010 og vil om kort tid bli publisert i EU-tidende.

Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 26.6.2017

FINANSIELLE TJENESTER
Prospektforordningen for verdipapirer - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2017.
Prospektorordningen etablerer et revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Forordningen trer hovedsakelig i kraft i 2019 og erstatter samtidig prospektdirektivet fra 2003.

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter - Fellesrapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av EBA, EIOPA og ESMA 29.6.2017*
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.6.2017
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 26.6.2017*
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om uvektet kapitalandel - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2017
Pengemarkedsfondsforordningen - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2017
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.6.2017*
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2017*
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.6.2017*

FORBRUKERVERN
Pakkereisedirektivet (revisjon) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 30.6.2017.
EUs reviderte pakke­reise­direktiv ble vedtatt i 2015 og skal anvendes i EU fra 1. juli 2018. Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.

Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.6.2017
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.6.2017
Høring om EUs forbrukerregelverk - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 30.6.2017*

FORSKNING OG UTDANNING
Skoleutvikling og kvalitetsundervisning - Dansk departementsnotat offentliggjort 29.6.2017

HANDELSFORENKLINGER
Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke) - Høring om endring av EØS-vareloven igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27.6.2017.
Innhold av etylkarbamat i alkoholholdige drikker - EØS-notat offentliggjort 29.6.2017

HELSE
Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.6.2017*
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Fortolkningsdom (ankesak) avsagt av EU-domstolen 28.6.2017
Medisinsk utstyrsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.6.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
On-line innholdstjenester over landegrensene - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Forvaltningsbyrå for IT-systemene for Schengen- og visuminformasjonssystemene og Eurdac - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 29.6.2017.
Regjeringen ønsker norsk deltakelse i EUs IT-byrå for forvaltning av Schengen informasjonssystem (SIS II), visuminformasjonssystemet (VIS) og fingeravtrykkregisteret (Eurodac). Deltakelsen skal styrke håndhevelsen av Schengen-samarbeidet og bekjempelsen av grenseoverskridende kriminalitet og terrorisme.

Det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 29.6.2017*
Smarte grenser: inn- og utreisesystem i EU - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 29.6.2017
Smarte reiser: endringer til Schengen grenseregler - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 29.6.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Styrking av nasjonale myndigheters rolle i håndheving av konkurranseregelverket for det indre marked - EØS-notat offentliggjort 30.6.2017
EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.6.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tillatt import fra Makedonia, Georiga og Kiribati av fiskevarer til konsum - EØS-notat offentliggjort 29.6.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.7.2017
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.6.2017*
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer - EØS-notat offentliggjort 1.7.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter - EØS-notat offentliggjort 30.6.2017

Fôrvarer
Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent - EØS-notat offentliggjort 29.6.2017
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.6.2017
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 - EØS-notat offentliggjort 30.6.2017

Næringsmidler
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 28.6.2017.
Europaparlamentet og Rådet er blitt enige om en revidert utgave av EUs økologiforordning. Endringene skal forenkle og klargjøre regelverket og videreutvikle det i tråd med økologiske prinsipper. Den eksisterende økologiforordningen fra 2007 ble innlemmet i EØS-avtalen i mars i år. Kompromisset må formelt godkjennes av de to EU-institusjonene før det kan publiseres.

Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll - EØS-notat offentliggjort 30.6.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og thiabendazol - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.7.2017
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.6.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimethoat og omethoat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.6.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 30.6.2017

MILJØ
Miljømerkeforordningen - Rapport om mulig revisjon lagt fram av Kommisjonen 30.6.2017.
Forordningen fastsetter regler bedrifters bruk av EUs miljømerke, som viser en grønn plante hvor blomsten består av en grønn E med tolv lyseblå stjerner rundt. Miljømerket skal tjene til veiledning for forbrukerne og fremme salg av produkter og tjenester som oppfyller fastsatte kravene. Ordningen gjelder ikke for næringsmidler, drikkevarer eller legemidler.

EU-høring om redusert utslipp av mikroplast til sjøen - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 26.6.2017*
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll - Rapport om mulig revisjon lagt fram av Kommisjonen 30.6.2017

Plantevernmidler
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 30.6.2017*
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 30.6.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene - EØS-notat offentliggjort 1.7.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 30.6.2017

SELSKAPSRETT
Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 30.6.2017

STATISTIKK
Statistikk om jernbanetransport (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.6.2017*

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Digital portal for informasjon om det indre marked - Dansk departementsnotat offentliggjort 27.6.2017

TRANSPORT
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 26.6.2017*
eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2017
Utvikling av Fellesskapets jernbaner - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.6.2017
Statistikk om jernbanetransport (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.6.2017*
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Fiji - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.7.2017*
Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 29.6.2017*
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om sikkerhetsopplæring og flybesetninglisenser - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 29.6.2017*
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om tap og gjenvinning av kontroll - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 29.6.2017*