Europalov - uke 27/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 272010 - Europalov - uke 27/2010

UKE 27/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 4.7-11.7.2010


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Grønnbok om europeiske pensjonssystemer - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 7.7.2010
° Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Norsk forskrift kunngjort 6.7.2009

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
Markedet for detaljhandel og -tjenester - Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.7.2010

FINANSIELLE TJENESTER
° Endring av fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester - Foreløpig 1. gangsbehandling Europaparlamentet 7.7.2010
° Opprettelse av Det europeiske tilsynsbyrå for forsikring og tjenestepensjoner - Foreløpig 1. gangsbehandling Europaparlamentet 7.7.2010
° Opprettelse av Det europeiske banktilsynsbyrå - Foreløpig 1. gangsbehandling Europaparlamentet 7.7.2010
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 10.7.2010
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 10.7.2010
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2010
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsregler for utlevering av investorinformasjon og prospekter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.07.2010
° Eierstyring, selskapsledelse og avlønninger i finansinstitusjoner - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") av 5.7.2010 offentliggjort
° Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 7.7.2010 (kompromiss med Rådet)
° Opprettelse av Det europeiske tilsynsbyrå for verdipapirmarkedet - Foreløpig 1. gangsbehandling Europaparlamentet 7.7.2010
° Betalingstjenestedirektivet - Norsk forskrift kunngjort 6.7.2010
° Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB) - Foreløpig 1. gangsbehandling Europaparlamentet 7.7.2010

FORBRUKERVERN
° Forbrukerdirektivet - Høring om felles EFTA/EØS-uttalelse igangsatt av Justis- og politidepartementet 7.7.2010
° Betalingstjenestedirektivet - Norsk forskrift kunngjort 6.7.2010
Sikkerhetskrav til produkter i barns soverom - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 6.7.2010

FORSKNING OG UTDANNING
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 9.7.2010 (autorisasjon av elkom-installatører)

HELSE
° Godkjenning av visse stoffer til bruk i kosmetiske produkter - Norsk forskrift kunngjort 9.7.2010

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 9.7.2010 (autorisasjon av elkom-installatører)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Visumkrav og -frihet for tredjelandsborgere ved passering av Schengens yttergrense: endringsbestemmelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 5.7.2010

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Konkurranseregler for bilprodusenter og -verksteder - Norsk forskrift kunngjort 9.7.2010

KULTUR OG OPPHAVSRETT
Evaluering av det europeiske år for interkulturell dialog 2008 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 6.7.2010

MATTRYGGHET
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.7.2010
Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2010
° Grenseverdier for okratoksin i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 9.7.2010
° Grenseverdier for aflatoksiner i visse matvarer - Norsk forskrift kunngjort 9.7.2010
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.7.2010
° Nye prosedyrer for godkjenning av ny mat (novel food) - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 7.7.2010

MILJØ
° EU-strategi for bioavfall - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") av 5.7.2010 offentliggjort
° Industriutslippsdirektivet (IPPC) (revisjon) - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 7.7.2010 (kompromiss med Rådet)
° Omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 7.7.2010 (kompromiss med Rådet)
° Svovel i brennstoff for skip - Norsk forskrift kunngjort 6.7.2010
Kvotehandel med drivhusgasser: forenklet verktøy for luftfartsoperatører med små utslipp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2010

NÆRINGSPOLITIKK
Internasjonalisering av europeiske små og mellomstore bedrifter - Rapport lagt fram av Kommisjonen 6.7.2010
Markedet for detaljhandel og -tjenester - Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.7.2010

SELSKAPSRETT
° Revisjonsdirektivet: Kvalitetssikring av godkjente revisorer - Norsk forskrift kunngjort 6.7.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (kodifisering) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.7.2010
Veikontroll av nyttekjøretøyer: risikovurdering av feil og mangler - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 8.7.2010
Tekniske veikontroller av nyttekjøretøyer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 8.7.2010
Teknisk kontroll av motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 8.7.2010
° Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 6.7.2010 (bekreftelse av enighet med Rådet)
Passasjerrettigheter i Europaparlamentet - Nyhetsoppslag 6.7.2010
° Rettigheter til busspassasjerer - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 7.6.2010
° Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker - Norsk forskrift kunngjort 9.7.2010
° Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet - Norsk forskrift kunngjort 9.7.2010
° Rettigheter til båtpassasjerer - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 6.7.2010 (kompromiss med Rådet)
° Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 6.7.2010 (kompromiss med Rådet)
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.7.2010 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2010