Europalov - uke 27/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 272014 - Europalov - uke 27/2014

UKE 27/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.06-06.07.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EU-initiativ for grønn sysselsetting - Meddelelse lagt fram av kommisjonen 02.07.2014

ENERGI
- Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 01.07.2014.
EU-domstolen avsa 1. juli 2014 en dom som innenbærer at nasjonal støtte til produksjon av alternativ energi gjennom såkalte grønne sertifikater kan begrenses til kun å gjelde anlegg innenfor landets egne grenser. Dommen fortolker deler av EUs fornybardirektiv som etablerer et felles rammeverk for å fremme fornybare energikilder med et overordnet EU-mål om en 20 prosent andel i 2020.

FINANSIELLE TJENESTER
- AIFMD-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond - Norsk forskrift kunngjort 30.06.2014.
En forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond i tråd AIFMD-direktivet ble kunngjort 30. juni 2014. Loven og forskriften trer i kraft 1. juli 2014. Direktivet legger til rette for et internt marked i EØS for forvaltning av alternative investeringsfond og markedsføring av slike fond til profesjonelle investorer. Direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen ettersom det er knyttet til den nye europeiske tilsynsmyndigheten på verdipapirområdet, ESMA. EØS/EFTA-landene diskuterer for tiden ulike modeller for hvordan av EUs nye tilsynsorganer for finanssektoren kan innpasses i EØS-avtalen.

- AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: tilleggsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 30.06.2014
- AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for "opt-in"-AFIM'er - Norsk forskrift kunngjort 30.06.2014

FORBRUKERVERN
- Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 01.07.2014
EUs forbrukerundersøkelse 2014 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.06.2014
- Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for nikkel - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 01.07.2014

FORSKNING OG UTDANNING
EU-høring om 'Science 2.0' - forskning i endring - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 03.07.2014

HELSE
Tekniske krav til blod og blodkomponenter: endringsbestemmelser om utsettelseskriterier for blodgivere - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitebehandling 30.06.2014
Tekniske krav til koding av humane vev og celler - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitebehandling 25.06.2014
Prosedyrer verifisering av ekvivalente standarder ved import av vev og celler - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitebehandling 25.06.2014
- Varslingssystem for smittsomme sykdommer (EWRS): retningslinjer for informasjonsutveksling og personvern - EØS-notat offentliggjort 04.07.2014
- Gjennomføringsbestemmelser om European Reference Networks - EØS-notat offentliggjort 04.07.2014
- Europeiske nettverk av referansesentre knyttet til pasientrettighetsdirektivet: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 04.07.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kulturdepartementet 01.07.2014.
Kulturdepartementet igangsatte 1. juli 2014 en høring om endringer i åndsverkloven, inkludert gjennomføring i norsk rett av EUs hitteverkdirektiv. Direktivet gjelder digital tilgjengeliggjøring av vernede verk og film og audiovisuelle verk i offentlige institusjoner. Slik tilgjengeliggjøring krever samtykke fra rettighetshavere. Direktivet tar sikte på å løse det problem det er for disse institusjonene når opphavsmannen ikke er kjent.

EU-handlingsplan om håndhevelse av immaterielle rettigheter - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 01.07.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Mot en datadrevet økonomi - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 02.07.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Schengen-rundreisevisum - Høring om norsk innspill igangsatt 04.07.2014.
Justis- og beredskapsdepartementet igangsatte 4. juli 2014 en høring om innspill til Kommisjonens forslag til et rundreisevisum (dette faktaarket) og revisjon av visumforordningen fra 2009. Formålet med forslaget til rundreisevisum er å gi besøkende fra land utenfor EU en mulighet til å reise rundt i Schengenområdet i opp til et år (uten å oppholde seg i et medlemsland mer enn 90 dager innenfor en periode på 180 dager), med mulighet for en forlengelse på opp til to år. Visumet vil f.eks. gjelde for kunstnere på turne i Schengenområdet, men også for individuelle reisende som turister, forskere og studenter som ønsker å oppholde sig i lengere tid i Europa. Kommisjonen la i april 2014 også lagt fram en meddelelse om en smartere visumpolitikk.

- Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum (revisjon) - Høring om norsk innspill igangsatt av Justis og beredskapsdepartementet 04.07.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 01.07.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Bulgaria, Estland, Kina, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovakia, Sør-Korea og Ungarn - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 04.07.2014
- Mikrobiologiske kriterier for bekjempelse av salmonella i fjørfekjøtt - Norsk forskrift kunngjort 04.07.2014
- Mikrobiologiske kriterier for spirer - Norsk forskrift kunngjort 04.07.2014
- Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer - Norsk forskrift kunngjort 04.07.2014
Godkjenning av laboratorier i Sør-Korea og Mexico som foretar kontroll av rabiesvaksiner - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 02.07.2014
Midlertidige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 01.07.2014
- Krav til import av kjøtt av oppdrettede strutsefugler til konsum fra Israel og Sør-Afrika - Norsk forskrift kunngjort 30.06.2014
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om donorer av hestefamilien - Omtale publisert av Mattilsynet 30.06.2014
- Unntaksbestemmelser for deltakelse av hingster i World Equestrian Games i Frankrike i 2014 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 24.06.2014
Tillatelse til import av visse fiskeprodukter for konsum fra Moldova - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 23.06.2014

Fôrvarer
Godkjenning av visse preparater av P. acidilactici, L. paracasei og L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.06.2014
Godkjenning av L-valin produsert med C. glutamicum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.06.2014
Godkjenning av DL-selenomethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.06.2014
Godkjenning av L-methionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.06.2014
Fôrtilsetningsstoffet natriumbenzoat til smågriser: endring av navn på produsent - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.06.2014
Fôrtilsetningsstoffet bensosyre til slaktegris: endring av navn på produsent - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.06.2014

Næringsmidler
- Endring av bestemmelser for import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 03.07.2014
- Krav til import av okra- og curryblader fra India - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 03.07.2014
Oppheving av restriksjoner på import av solsikkeolje fra Ukraina - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 02.07.2014
- Ny matforordningen (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 02.07.2014
- Bruk av fargestoffene E 302 og E 401 i visse frukt og grønnsaker - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 26.06.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 01.07.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 01.07.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 01.07.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 01.07.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 01.07.2014
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 17.06.2014
- Bruk av kalsiumpropionat som tilsetningsstoff i mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 26.06.2014
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.06.2014
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.06.2014
Metoder for kontroll av erukasyre i olje og fett i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.06.2014

MILJØ
Ressurseffektivitet i bygningssektoren - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 02.07.2014
Et nullavfallsprogram for Europa - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 02.07.2014
Avfallsdirektivene: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 02.07.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 04.07.2014
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1,4-diklorbenzen - EØS-notat offentliggjort 03.07.2014
- REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av bis(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 19.06.2014

Plantevernmidler
- Vilkår for bruk av Methyl nonyl ketone som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 05.07.2014
- Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 05.07.2014
Vilkår for bruk av Straight Chain Lepidopteran Pheromones som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 02.07.2014
Vilkår for bruk av tebuconazol som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.06.2014
Godkjenning av Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.06.2014
Godkjenning av metaflumizon som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.06.2014
Godkjenning av aminopyralid som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.06.2014
Godkjenning av metobromuron som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.06.2014
Vilkår for bruk av Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.06.2014
Godkjenning av sukrose som hovedingrediens i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.06.2014
Forlenget godkjenning av diklorprop-P, metconazol og triclopyr som virksomme stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 25.06.2014

NÆRINGSPOLITIKK OG DET INDRE MARKED
EU-høring om Kommisjonens retningslinjer for konsekvensanalyser - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 01.07.2014
EU-høring om Kommisjonens retningslinjer for konsultasjoner med berørte parter - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 01.07.2014
Grønn handlingsplan for små og mellomstore bedrifter - Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 02.07.2014

STATISTIKK
- Program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 03.07.2014
- Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om standarder for dataoverføring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.07.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Felles regler for sivil luftfart: bestemmelser om flytidsbegrensninger og hviletid - Norsk forskrift kunngjort 04.07.2014.
En norsk forskrift som gjennomfører EU-forordningen om felles regler for fly- og tjenestetidsbegrensninger for kommersiell luftfart, inkludert hvilebestemmelser, ble kunngjort 4. juli 2014. Forordningen, som ble vedtatt i januar 2014 og innlemmet i EØS-avtalen i juni 2014, innebærer blant annet at standby-tiden ikke må overstige 16 timer for kombinert standby på flyplassen og etterfølgende flytid.

- Fritidsbåt- og vannscooterdirektivet - EØS-notat offentliggjort 03.07.2014.
Nærings- og fiskeridepartementets EØS-notat om EUs fritidsbåt- og vannscooterdirektiv fra november 2013 ble offentliggjort 3. juli 2014. Det nye direktivet, som også omfatter vannscootere, skal blant annet sørge for redusert utslipp av NOx-gasser. Samtidig pålegger det myndighetene ansvar for at produsenter og importører av småbåter og vannscootere er CE-merket og overholder EU-regelverk om utslipp, støy og sikkerhet. Direktivet skal være gjennomført i EU-landene innen 18. januar 2016.

Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 01.07.2014
- Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv kunngjort 02.07.2014
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: unntaksbestemmelser for Slovakia og Storbritannia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 03.07.2014
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 24.06.2014
- Sikkerhet i sivil luftfart - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 01.07.2014
- Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - forlengelse til 2024 - Rådsforordning publisert i EU-tidende 01.07.2014

VARER
- Sporing av pyrotekniske produkter - EØS-notat offentliggjort 03.07.2014