Europalov - Uke 27/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - Uke 27/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.06.-05.07.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdom i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger - Norske forskrifter kunngjort 02.07.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser - Norge har ratifisert EØS-komitebeslutningen som innlemmer EU-forordningen i EØS-avtalen. Beslutningen trer dermed i kraft 01.09.2015.
Stortinget har samtykket til innlemmelse i EØS-avtalen av en EU-forordning om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro, såkalt SEPA Direct Debit. Forordningen gjelder endring av innføringsfrister i 2014 og vil derfor ikke få betydning for private rettssubjekters rettsstilling, men innlemmelsen krever norske lovendringer.

FORBRUKERVERN
- On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 02.07.2015

HANDELSFORENKLINGER
Forbud mot en svensk type vedhuggingsmaskin - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 02.07.2015
Forbud mot en spansk type stikksag - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 03.07.2015

HELSE
Godkjenning av Brasil og Israel som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 01.07.2015
- Legemiddeldirektivet: utfyllende gjennomføringsbestemmelser om produksjon av virksomme stoffer i legemidler - Norsk forskrift kunngjort 30.06.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Tiltak for det europeiske indre marked for elektronisk kommunikasjon - Kompromiss fremforhandlet mellom Europaparlamentet og Rådet 30.06.2015.
Etter intense forhandlinger er Europaparlamentet og Rådet blitt enige om fjerning av roaminggebyrer og gebyrer for internasjonale oppkall innenfor Europa fra 15. juni 2017. Kompromisset melllom EU-institusjonene omhandler også sikring av nettnøytralitet, forenkling av regelverket for telekommunikasjonsoperatører og samordnet frekvenstildeling. Forordningen er en del av en pakke som i tillegg består av en meddelelse med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre marked for telekommunikasjon og en anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd. En EFTA/EØS-kommentar om forslaget ble oversendt EU-institusjonene i 2013.

- Harmonisering av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.07.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert I EU-tidende 30.06.2015
- Bekjempelse visse typer overførbare spongiforme encefalopatier: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 30.06.2015
- Beskyttelsestiltak mot produkter av animalsk opprinnelse importert fra Kina - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 03.07.2015
- Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 03.07.2015
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil, Israel, Libya og Syria - Norsk forskrift kunngjort 03.07.2015
- Veterinærsertifikater knyttet til skrapesyke for handel og import av embroyer fra sauer og geiter - Norsk forskrift kunngjort 30.06.2015

Fôrvarer
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 02.07.2015
- Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til fjørfe - Kommisjonsforordning publisert I EU-tidende 30.06.2015
- Godkjenning av et preparat av endo-1,4- beta-xylanase som fôrtilsetning til visse dyr og fjørfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.07.2015
- Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetningsstoff til visse dyr og fjørfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.07.2015
- Godkjenning av visse preparater inkludert askorbinsyre som fortilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 03.07.2015
- Godkjenning av visse kalium- og kalsiumforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 02.07.2015
- Godkjenning av betain anhydrous og betain hydroklorid som tilsetningsstoffer til dyrefôr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 02.07.2015
- Tilsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 02.07.2015

Næringsmidler
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silisiumdioksid i ekstrater av rosmarin - EØS-notat offentliggjort 03.07.2015
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 02.07.2015
- Grenseverdier for erukasyre i oljer og fett: opphevelse - EØS-notat offentliggjort 03.07.2015
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.07.2015
- Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i Katsuobushi (tørket bonito) og visse typer røkt baltisk ørret - EØS-notat offentliggjort 04.07.2015
- Grenseverdier for okratoksin A (OTA) i krydder av Capsicum spp. - EØS-notat offentliggjort 03.07.2015

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for clodroninsyre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 03.07.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for hexaflumuron - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 03.07.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for propyl-4-hydroxybenzoat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 03.07.2015

MILJØ
- Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 02.07.2015.
EØS-komiteen vedtok 8. september 2013 å innlemme i EØS-avtalen et EU-direktivet fra 2009 om miljøkrav ved offentlige kjøp av biler og busser. Direktivet vil også omfatte operatører med offentlig tjenesteplikt som kompenseres med tilskudd. EØS-vedtaket krever parlamentsbehandling i Norge og Liechtenstein før det kan tre i kraft. Utenriksdepartemenet fremmet 14. mars 2014 en proposisjon til Stortinget om godkjenning av EØS-komiteens beslutning.

- Industriutslippsdirektivet (IED, erstatter IPCC) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.07.2015.
Det reviderte IPPC-direktiv fra 1996 om forebygging og bekjempelse av forurensning ble publisert i EU-tidende 17. desember 2010. Som et ledd i revisjonen er seks andre direktiver som regulerer utslipp fra industrivirksomhet sammenslått med IPPC-direktivet. Det nye direktivet, som blant annet tar sikte på en skjerping av prinsippet om bruk av best tilgjengelige teknikker, gjennomføres gradvis i nasjonal lovgivning fra 2013 til 2016.

- EUs miljøhandlingsprogram til 2020 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.07.2015
- Industriutslippsdirektivet: bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.07.2015
- Industriutslippsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om produksjon etter kloralkaliprosessen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.07.2015
- Industriutslippsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om produksjon av papirpmasse, papir og kartong - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.07.2015
- Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om rapportering om integrerte teknikker for utslippsbegrensninger i mineralolje- og gassraffinierier - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.07.2015
- Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for raffinering av olje og gass - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.07.2015
- Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om nasjonale overgangsplaner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.07.2015
- Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om glassproduksjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.07.2015
- Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om produksjon av jern og stål - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.07.2015
- Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og referansedokumenter for beste tilgjengelige teknikker - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.07.2015
- Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om start- og stopperioder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.07.2015
- Industriutslippsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om garving av skinn - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.07.2015
- Industriutslippsdirektivet (IPPC): endringsbestemmelser om sement, kalk og magnesiumoksid - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.07.2015
- Vanndirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 01.07.2015
- Miljøkvalitetskrav til vann: prioriterte stoffer - Norsk forskrift kunngjort 03.07.2015
- Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering - Norsk forskrift kunngjort 03.07.2015
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 01.07.2015
- Godkjenning av kobberpyrition som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 04.07.2015
- Godkjenning av clothianidin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 04.07.2015

STATISTIKK
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.07.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 02.07.2015
- Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert I EU-tidende 30.06.2015
- Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner - Norsk forskrift kunngjort 30.06.2015
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om prøveflyvninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.07.2015
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: obligatorisk rapportering av hendelser - Kommisjonsforordning publisert I EU-tidende 30.06.2015