Europalov - uke 27/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 27/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 4.7.-10.7.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Vikarbyrådirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.7.2016

ENERGI
- Energimerkeforordningen - Plenumsbehandling av Europaparlamentet 6.7.2016 (sendt til fornyet komitebehandling).
Europaparlamentet støtter Kommisjonens forslag om gjeninnføring av skalaen A til G for energimerking av produkter, men ønsker samtidig en fininndeling av A, ettersom de fleste produkter nå oppfyller A-kriteriene. Plenumsforsamlingen sendte forslaget til fornyet komitebehandling, hvilket også kan gjøre det mulig å fremforhandle et kompromiss med Rådet før førstegangsbehandlingen avsluttes.

- Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.4.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.7.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak:: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2016
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 5.7.2016
- Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

FORSKNING OG UTDANNING
- Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring - Høring om norsk forskrift"> igangsatt av Kunnskapsdepartementet 8.7.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.7.2016.
EØS-komitebeslutningen om innlemmelse av EUs nye byggevareforskrift i EØS-avtalen trådte i kraft 28. mai 2014 etter at Island meddelte at konstitusjonelle prosedyrer var fullført. En norsk forskrift som gjennomfører forordningen ble kunngjort i desember 2013. EFTAs overvåkingsorgan (ESA). åpnet 30. april 2014 sak overfor Norge om mangelfull gjennomføring. ESA peker i åpningsbrevet på at Norge opprettholder strengere krav til vedovner enn det EU-regelverkets tilsier.

- Markedsføring av pyrotekniske produkter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.7.2016
- Størrelse på ferdigpakninger for næringsmidler - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 4.7.2016
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.7.2016
- Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 5.7.2016 (kompromiss med Rådet)

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om kaliumhydroksid - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for sinkoksid i ikke-nanoform - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

INDRE MARKED OG EØS
- EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020 - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Europeisk agenda for deleøkonomien - Svensk departementsnotat offentliggjort 4.7.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Handlingsplan for europeisk IT-sikkerhet og sikkerhetsindustri - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.7.2016
- Bruk av frekvensbåndet 2010-2025 MHz for trådløs videooverføring ved programproduksjon eller spesielle arrangementer - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Roamingmarkedet på grossistnivå - Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 6.7.2016
- Tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 6.7.2016 (endelig vedtak)
- EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020 - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.7.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Kommunikasjonsverndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om brudd på personvern innen elektronisk kommunikasjon - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Den europeiske grense- og kystvakt - Europaparlamentets førstegangsbehandling 6.7.2016 (kompromiss med Rådet)

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.7.2016
- EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Forslag til dom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.7.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland - Kommisjonslutning publisert i EU-tidende 7.7.2016
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning lagt ut på høring av Kommisjonen 4.7.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 5.7.2016
Godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea for kontroll av rabiesvaksiner - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 5.7.2016
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Litauen, Namibia, Spania og Tyskland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.7.2016
Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Botswana - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 5.7.2016
- Tiltak for bekjempelse av laksevirus (SAV) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2016
- Overgangsbestemmelser for visse bedrifter innen kjøtt- og melkesektoren i Kroatia - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
- Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av et preparat som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2016

Næringsmidler
- Helsepåstander på energidrikker med koffein - Veto nedlagt av Europaparlamentet 7.7.2016.
Europaparlamentet har satt ned foten for et kommisjonsforslag om at energidrikker som inneholder koffein kan merkes med påstander økt utholdenhet, oppmerksomhet og konsentrasjon dersom de også inneholder visse andre ingredienser. Helsepåstandene er allerede blitt godkjent av EUs mattrygghetsbyrå og av ekspertkomiteen med representanter for EUs medlemsland, men trengte Rådets og Europaparlamentets godkjenning for å bli vedtatt. Europaparlamentet sier i en pressemelding at de frykter at en godkjenning vil føre til økt sukkerinntak hos unge, som er de største brukerne av sports- og energifremmende drikker.

- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om næringsmidler til medisinske formål - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av en helsepåstand for bruk på matvarer - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum - Norsk forskrift kunngjort 8.7.2016
- Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser for visse næringsmidler - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Metoder for kontroll av erukasyre i olje og fett i næringsmidler - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tilsetningsstoffer i matvarer: propionsyre - propionater (E 280-283) i tortillaer - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimalt innhold av dioksiner og PCB i lever fra pigghå - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 17.6.2016 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 7.7.2016

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gentamisin - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: rettselse angående tylvalosin - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
- Drikkevannsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Forslag til dom lagt fram av EU-domstolens generalavdokat 5.7.2016
Avfallstrasport: gjennomføringsbestemmelser om koder - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 30.06.2016
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocider: godkjenning av kobbertiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2016
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocider: godkjenning av dikobberoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2016
- Biocider: godkjenning av kobberflak som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2016
- Biocider: godkjenning av didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 8 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2016
- Biocider: godkjenning av tolylfluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 7 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2016
- Biocider: godkjenning av 2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 6 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2016
- Biocider: godkjenning av et reaksjonsprodukter med kloreddiksyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2016
- Biocider: godkjenning av granulert kobber til bruk i produkttype 8 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2016
- Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol til bruk i produkttype 3 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2016
- Biocider: godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 til bruk i produkttype 3 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2016
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om visse stoffer i medisinsk utstyr - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
- Forlenget godkjenning av iprovalicarb som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Forlenget godkjenning av det aktive stoffet lambda-cyhalothrin som erstatningskandidat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Forlenget godkjenning av pyraflufen-ethyl som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av det aktive stoffet benzovindiflupyr som erstatningskandidat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Forlenget godkjenning av det aktive stoffet metsulfuron-methyl som erstatningskandidat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avslag på godkjenning av 3-decen-2-one som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

SELSKAPSRETT
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.06.2016
- Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsynssystemer for revisorer samt revisorers overgangsperioder i EU: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 1.7.2016
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.6.2016

STATISTIKK
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 6.6.2016 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 6.7.2016
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning lagt ut på høring av Kommisjonen 8.7.2016

TRANSPORT
- Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU - EU-høring om revisjon av EETS-direktivet igangsatt av Kommisjonen 8.7.2016.
EETS-brikken (European Electronic Toll Service) skulle ha vært innført i 2012 for vogntog og i 2014 for personbiler, men er fortsatt ikke en realitet. Kommisjonen tar nå selvkritikk og har igangsatt en høring med sikte på å finne løsninger for et all-europeisk bompengesystem

Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 12.5.2016 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 7.7.2016
- Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.7.2016
- Eurovignett-direktivet: veiavgifter på tunge lastebiler - EU-høring om revisjon av direktivet (inkl. senere endringer) igangsatt av Kommisjonen 8.7.2016
- Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 9.7.2016
- Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser knyttet til Den europeiske grense- og kystvakt - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 6.7.2016
- Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhet i sivil luftfart - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 8.7.2016
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: obligatorisk rapportering av hendelser - Norsk forskrift kunngjort 5.7.2016
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 18.2.2016 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 7.7.2016
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske register over sikkerhetsanbefalinger - Norsk forskrift kunngjort 8.7.2016
- Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen