Europalov - uke 29/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 292013 - Europalov - uke 29/2013

UKE 29/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.-21.07.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Trygdeforordningen: endringsbestemmmelser om trygdeordninger i visse land - Norsk forskrift kunngjort 19.7.2013
° Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.7.2013

ENERGI
° Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 16.7.2013
° Prøvemetode for våtgrep av C1-dekk - Norsk forskrift kunngjort 16.7.2013
° Karbonfangst og -lagring i Europa fram mot 2050: høringsdokument - Olje- og energidepartementets innspill omtalt av Norges EU-delegasjon 15.7.2013

FINANSIELLE TJENESTER
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter - Utkast til kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.7.2013
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.7.2013

FORBRUKERVERN
° Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for barium - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.7.2013
° Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.7.2013
° Reklamedirektivet: villedende og sammenlignende reklame - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.7.2013

FORSKNING OG UTDANNING
° EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020 - Omtale publisert av EU-delegasjonen 15.7.2013.
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 25. juni 2013 fram til enighet om struktur og innhold for Horizon 2020 - EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram. Det gjenstår å fastsette programmets budsjettramme, men det ligger an til at dette blir på 70.2 milliarder euro i 2011-priser. Norges EU-delegasjon oppsummerte enigheten mellom EU-institusjonene i en omtale 15. juli 2013.

HELSE
° Krav til aktive implanterbare medisinske innretninger og innretninger som benytter vev av animalsk opprinnelse - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Tekniske krav til testing av humane celler og vev: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.7.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.7.2013.
AMT-direktivet er en sammenstilling (kodifisering) av det opprinnelige TV-direktivet (fjernsyn uten grenser) fra 1989 og senere endringer av dette. TV-direktivets formål var å sikre uendret videresending av fjernsynssendinger over landegrensene innenfor EU/EØS-området. Gjennom endringsdirektivet 2007/65/EF ble dette utvidet til alle typer audiovisuelle medietjenester (AMT). EØS-komiteen vedtok i juni 2012 å innlemme direktiv 2007/65/EF og den kodifiserte versjonen 2010/13/EU i EØS-avtalen med forbehold om parlamentsbehandling i Norge og Liechtenstein. Regjeringen fremmet en samtykkeproposisjon og en lovproposisjon til Stortinget 19. oktober 2012. Stortinget ga 10. desember 2012 sitt samtykke til EØS-innlemmelsen og vedtok samme uke endringer til kringkastingsloven for gjennomføring av direktivet. Lovendringen ble kunngjort 14. desember 2012. EU-domstolen avsa 18. juli 2013 en fortolkningsdom angående direktivet.

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
° Dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest: endringsbestemmelser for Tyskland, Frankrike og Slovakia - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Avl og avstamning ved handel med dyr av hestefamilien - Sak om mangelfull gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 10.7.2013
° Meldepliktige dyresykdommer: endringer til listen - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: sykdomsfrie kystsoner i Finland og Storbritannia - EØS-komitebeslutning 15.7.2013

Fôrvarer
° Kontroll av næringsmidler og fôr: endringer til listen over referanselaboratorier - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.7.2013

Næringsmidler
° Ernærings- og helsepåstander brukt i merking og kommersiell informasjon av matvarer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.7.2013
° Aromaer til bruk i næringsmidler: overgangsordninger for fargestoffer og kildematerialer - Sak om manglenede gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 10.7.2013
° Aromaer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser om listen over aromastoffer - Sak om manglende gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 10.7.2013
° Maksimumsgrenser for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.7.2013
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.7.2013
° Kontroll av næringsmidler og fôr: endringer til listen over referanselaboratorier - EØS-komitebeslutning 15.7.2013

MILJØ
° Redusert bruk av fosfater i vaskemidler - EØS-komitebeslutning 15.7.2013.
EØS-komiteen besluttet 15. juli 2013 å innlemme i EØS-avtalen en EU-forordning om begrensning av innholdet av fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler. Målet med forordningen er å redusere stigende planteproduksjon forårsaket av økt tilførsel av næringssalter (eutrofiering) av EUs overflatevann.

° Karbonfangst og -lagring i Europa fram mot 2050: høringsdokument - Olje- og energidepartementets innspill omtalt av Norges EU-delegasjon 15.7.2013
° Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Sak om mangelfull gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 10.7.2013
° Miljøvirkningsdirektivet (fra 2012) - Sak om manglende gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 10.7.2013
° Miljøinformasjonsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.7.2013
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer (REACH): endringsbestemmelser - Siste advarsel om manglende gjennomføring i norsk rett vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 3.7.2013
° Biociddirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Biociddirektivet: endringsbestemmelser om diflubenzuron - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Biociddirektivet: endringsbestemmelser for pyriproxyfen - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Biociddirektivet: endringsbestemmelser for didecyldimethylammoniumklorid - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Biociddirektivet: endringsbestemmelser for thiamethoxam - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Biociddirektivet: oppføring av cis-tricos-9-en som aktivt stoff - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Biociddirektivet: endringsbestemmelser om nonansyre - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Biociddirektiv: endringsbestemmelser om hydrogencyanid - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Biociddirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for insektsmidler som inneholder 1R-trans-fenotrin - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 19.7.2013
° Biociddirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot visse produkter - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Biociddirektiv: endringsbestemmelser om bifenthrin - EØS-komitebeslutning 15.7.2013

SELSKAPSRETT
° Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.7.2013

STATISTIKK
° Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over prisindekser for privateide boliger - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Energistatistikk: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Statistikk om harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Statistikk om turisme: endring av gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
EUs statistikkprogram 2013-2017: finansiering av perioden 2014-17 - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 17.7.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Førerkortdirektivet (fra 2013): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Krav til førerkort med elektronisk informasjon (microchip) - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
Skipsavfallsdirektivet - Sak om mangelfull gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 10.7.2013
° Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart - Norsk forskrift kunngjort 19.7.2013
° Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.7.2013
° Rettigheter for funksjonshemmede på flyreiser - Norsk forskrift kunngjort 19.7.2013
° Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om screening av væsker, spray og geleer på flyplasser - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om screening av væsker, spray og geleer på flyplasser - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner - EØS-komitebeslutning 15.7.2013
° Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.7.2013

VARER
Sikkerhetskrav til flytende fritidsartikler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.7.2013