Europalov - uke 30/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 30/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 25.7.-31.7.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 26.7.2016.
EFTA-domstolen mener en mann fra Gambia som giftet seg med en norsk kvinne da hun oppholdt seg i Spania, skulle ha fått opphold i Norge da kvinnen et år senere flyttet hjem. Etter at Utlendingsnemda (UNE) avslo søknaden om oppholdstillatelse i 2012, tok mannen ut søksmål for Oslo tingrett. Tingretten ba EFTA-domstolen vurdere om EUs unionsborgerdirektiv gir en avledet rett til opphold for en tredjelandsborger som er familiemedlem til en EØS-borger som, etter retur fra en annen EØS-stat, oppholder seg i EØS-staten hvor EØS-borgeren er statsborger. I sin rådgivende uttalelse fastslår EFTA-domstolen at direktivets bestemmelser om retten til fritt å flytte fra hjemstaten til en annen EØS-stat ikke kan oppnås fullt ut hvis EØS-borgeren blir hindret fra å utøve friheten ved begrensninger i retten til opphold i hjemstaten for en ektefelle som er tredjelandsborger. Direktivets bestemmelser vil derfor få analogisk anvendelse når en EØS-borger vender tilbake til sin hjemstat med et familiemedlem som er tredjelandsborger. Domstolen understreker likevel at en slik avledet rett ikke er ubegrenset. I tillegg til krav om tilstrekkelige midler og sykeforsikring, må for eksempel EØS-borgeren ha oppholdt seg i vertsstaten i en sammenhengende periode på mer enn tre måneder før han eller hun returnerer til hjemstaten.

EU-høring om europeisk pensjonsordninger - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.7.2016

ENERGI
- Bygningsenergidirektivet (fra 9.7.2012): energieffektivitet av bygninger - Fremdriftsrapport lagt fram av Kommisjonen 29.7.2016
EU vedtok i mai 2010 et revidert bygningsenergidirektiv. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.

FINANSIELLE TJENESTER
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2016
- Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (inntil 2013) - Forslag til dom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.7.2016
- Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.5.2016

FORBRUKERVERN
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdommer [1] [2] [3] avsagt av EU-domstolen 28.7.2016
Grenseverdier for bisfenol A i leketøy - Høringsutkast til kommisjonsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 27.7.2016

HELSE
- Legemidler mot sjeldne sykdommer: gjennomføringsbestemmelser om kritierier og om definisjoner - Åpen konsultasjon om "lignende legemiddel" igangsatt av Kommisjonen 29.7.2016
- Kvalitetssystemer for blodbanker: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Rammedirektivet: generelle bestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.7.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.5.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Sirene-manualen for Schengen-informasjonssystemet (SIS II): endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.7.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.7.2016
- Godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea for kontroll av rabiesvaksiner - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.7.2016
- Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Botswana - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.7.2016
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring) - Høringsutkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.7.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av L-threonin produsert av E. coli som fôrtilsetningsstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.7.2016

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 29.7.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 29.7.2016
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for en gruppe med en alfa-beta umettet struktur - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.7.2016
- Krav til gelatin, collagen og høyraffinerte produkter av animalsk opprinnelse til konsum - Norsk forskrift kunngjort 29.7.2016

MILJØ
- Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.7.2016
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder - Høringsutkast til delegert kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 28.7.2016
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast - Høringsutkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 28.7.2016
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer - Høringsutkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 28.7.2016
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.7.2016
- Mineralavfallsdirektivet: håndtering av avfall fra utvinningsindustrien - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.7.2016
- Avfallstrasport: gjennomføringsbestemmelser om koder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.7.2016

SELSKAPSRETT
- Likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsynssystemer for revisorer samt revisorers overgangsperioder i EU: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.7.2016

STATISTIKK
- Statistikk om turisme - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 29.7.2016
- Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.7.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.5.2016

TRANSPORT
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 6.7.2016
- Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier - Åpen konsultasjon om evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 29.7.2016.
- Flypassasjerers rettigheter - Forslag til dom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.7.2016