Europalov - uke 3/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 32011 - Europalov - uke 3/2011

UKE 3/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 17.1-23.1.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° EU-strategi for funksjonshemmede 2010-2020 - Dansk departementsvurdering offentliggjort 22.1.2011
Ifølge EU-strategien som Europakommisjonen la fram 15. november 2010, er hver sjette innbygger i Europa funksjons­hemmet på en eller annen måte. Halvparten av disse er over 75 år. Strategiplanen for 2010-2020 fokuserer på å gi funksjonshemmede muligheter til å benytte sine rettigheter i samme grad som andre og på å fjerne hindringer som de støter på i hverdagen. En dansk departementsvurdering av EU-strategien ble offentliggjort 22. januar 2011.

ENERGI
Økodesignkrav til vifter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.1.2011

FINANSIELLE TJENESTER
Regelverket for forsikrings- og verdipapirvirksomhet: endringsbestemmelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 19.1.2011

HELSE
° Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 19.1.2011 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentets plenumsforsamling godkjente 19. januar 2011 et kompromiss om pasientrettighetsdirektivetdirektivet fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen. Direktivet, som skal være gjennomført 30 måneder etter at det er formelt godkjent av Rådet og publisert i EU-tidende, vil gjøre det mulig å få refundert utgifter til helsetjenester i et annet EU-medlemsland, forutsatt at behandlingen normalt ville blitt dekket i eget land. Nasjonale helsemyndigheter vil kunne kreve forhåndsgodkjenning av behandlinger som krever innleggelse på sykehus eller spesielle helsetjenester. Avslag må begrunnes og skal bare være mulig i spesielle unntakstilfeller, opplistet i direktivet, og hvor spesielt hensynet til pasientens sikkerhet teller. Direktivet pålegger landene å opprette kontaktpunkter som skal kunne bistå pasienter som ønsker behandling i utlandet.

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Samvirke mellom europeiske offentlige tjenester - Dansk departementsvurdering offentliggjort 18.1.2011

KULTUR OG OPPHAVSRETT
Styrking av idrettens europeiske dimensjon - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.1.2011

MATTRYGGHET
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke i Bulgaria - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 22.1.2011
Renhetskriterier for fargestoffer i mat: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 18.1.2011

MILJØ
° Den europeiske union og Arktis - Europaparlamentets uttalelse av 20.1.2011
EU-strategi for reduksjon og gjenbruk av avfall - Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.1.2011

SELSKAPSRETT
° Fusjon av aksjeselskaper - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 18.1.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Gjennomføringen av satellittnavigasjons-programmene Galileo og Egnos - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.1.2011

VARER
° Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer - Europaparlamentets 2.gangsbehandling 18.1.2011 (kompromiss med Rådet).
Etter at Europaparlamentet og Rådet i januar 2011 kom fram til et kompromiss om revisjon av det eksisterende byggevaredirektivet, vil nye EU-krav til varer som inngår i bygge-og anleggsarbeider bli innført fra 1. juli 2013. Ved revisjonen endres direktivet til forordning for å sikre et harmonisert regelverk i alle EU-landene. Forordningen innfører bl.a. strengere markedskontroll på byggevareområdet for å sikre forbrukerne og styrke tilliten til CE-merket. Bæredyktighet innføres som et nytt vesentlig krav, og byggevarer som benytter farlige stoffer skal merkes spesielt om mulige helse- og sikkerhetsfarer. Landene plikter å opprettes uavhengige produktkontaktpunkter hvor man fritt skal kunne få informasjon om konstruksjonsmaterialer og bruken av disse.