Europalov - uke 3/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 32013 - Europalov - uke 3/2013

UKE 3/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 14.1.-20.1.2013


• nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Vikarbyrådirektivet - Norsk forskrift kunngjort 15.1.2013.
EØS-komiteen vedtok 13. juli 2012 å innlemme vikarbyrådirektivet i EØS-avtalen. EØS-komitevedtaket trer i kraft etter at konstitusjonelle prosedyrer (parlaments­samtykke) er fullført i Island og Liechtenstein. En norsk gjennomføringsforskrift ble kunngjort 15. januar 2013. Direktivets formål er å beskytte vikaransatte og forbedre kvaliteten av vikararbeid ved å sikre likebehandling mellom innleide ansatte fra vikarbyrå og ordinært ansatte, samt å legge til rette for bruk av vikarbyråer med sikte på å skape arbeidsplasser og å utvikle fleksible former for arbeid. Innenfor EU er det store forskjeller med hensyn til bruken av vikaransettelser og i vikaransattes juridiske situasjon, status og arbeidsvilkår.

Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering) - Norsk forskrift kunngjort 15.1.2013

ENERGI
Krav til miljøvennlig utforming av spillkonsoller - EØS-notat offentliggjort 19.1.2013
Krav til miljøvennlig utforming av lyd- og billedutstyr - EØS-notat offentliggjort 19.1.2013
Krav til miljøvennlig utforming av utstyr for lokal romoppvarming - EØS-notat offentliggjort 19.1.2013
Energimerking av utstyr til lokal romoppvarming - EØS-notat offentliggjort 19.1.2013
EU-høring om energiteknologier og -innovasjon - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.1.2013 (frist 15.3.2013)
Nye virkemidler for karbonfangst og -lagring - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 18.1.2013
Krav til miljøvennlig utforming av vannpumper - EØS-notat offentliggjort 18.1.2013
Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 15.1.2013
EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013) - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.1.2013

FINANSIELLE TJENESTER
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling ferdigstilt 16.1.2013 (kompromiss med Rådet; Word-dokument s. 25)
° Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering - Europaparlamentets 1. gangsbehandling ferdigstilt 16.1.2013 (kompromiss med Rådet, Word-dokument s. 159)

FORBRUKERVERN
Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis over forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.1.2013
Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.1.2013

FORSKNING OG UTDANNING
EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013) - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.1.2013
EUs innovasjonsundersøkelse 2010 - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2013
EU-høring om energiteknologier og -innovasjon - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.1.2013 (frist 15.3.2013)
Nye virkemidler for karbonfangst og -lagring - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 18.1.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige administrasjoner (ISA) 2010-2015 - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.1.2013
Informasjonssystemet for det indre marked (IMI): retningslinjer for databeskyttelse - EØS-notat offentliggjort 16.1.2013
EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013) - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.1.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.1.2013

MATTRYGGHET
Bruk av tilsetningsstoffet kaliumiacetat i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2013

MILJØ
EU-register for handel med CO2-kvoter fra 2013 - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 14.1.2013.
Den femte registerforordningen endrer og vidererefører fra 1. januar 2013 EUs felleseuropeisk register for handel med CO2-kvoter. Forordningen ble sammen med andre, tilknyttede rettsakter innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre 31. desember 2012. EU-delegasjonen publiserte 14. januar 2013 en omtale av saken på sin nettside.

Kontroll av rapporter om drivhusgassutslipp - Norsk forskrift kunngjort 15.1.2013
Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp - Norsk forskrift kunngjort 15.1.2013
Utslippsregisterforordningen: europeisk register over forurensningsutslipp - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.1.2013
Gjennomføring av EUs lovgivning om avfall 2007-2009 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.1.2013
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for kobberskrap - Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 7.1.2013
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger - kodifisering og ny beslutningsprosedyre - Europaparlamentets 1. gangsbehandling ferdigstilt 16.1.2013
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner - EU-konsultasjon om revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 16.1.2013

NÆRINGSPOLITIKK
EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013) - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.1.2013

SELSKAPSRETT
EU-konsultasjon om overføring av registrerte kontorer til utlandet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 14.1.2013 (frist 16.4.2013). Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2013.
Europakommisjonen ønsker å få mer detaljert opplysninger om de omkostninger bedriftene for tiden har når de flytter sitt registrerte hjemsted til utlandet og om hvilke fordeler de vil kunne ha av en eventuell EU-lovgivning på området. Høringen, som ble igangsatt 14. januar 2013, varer i tre måneder.

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 1 og IAS 19 - Norsk forskrift kunngjort 15.1.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Førerkortdirektivet (fra 2013) - Norsk forskrift kunngjort 15.1.2013.
EU vedtok i 2006 et revidert førerkortdirektiv som skal være gjennomført i nasjonal lovgivning innen 19. januar 2013. I den forbindelse ble en endring av veitrafikkloven kunngjort 25. februar 2011 og flere gjennomføringsforskrifter kunngjort 11. mars 2011. Ytterligere forskrifter ble kunngjort 18. desember 2012 og 4. og 15. januar 2013. Veitrafikkloven skiller mellom førerrett og førerkort på bakgrunn av at direktivet innfører såkalt administrativ gyldighet for førerkort, som innebærer at selve førerkortet (dokumentasjonen for føreretten) får en bestemt gyldighetsperiode (maksimalt femten år for personbiler og fem år for tyngre kjøretøy).

Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 18.1.2013

VARER
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner - EU-konsultasjon om revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 16.1.2013