Europalov - uke 34/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 34/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.8.-26.8.2018

Saker i EU-domstolen (anmodninger om fortolkning)

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (4. liste) - Norsk forskrift kunngjort 22.8.2018
EØS-avtalen artikkel 29 (sosiale ytelser) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018

ENERGI
Oljedirektivet: vilkår for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018
Adgang til naturgasstransmisjonsnett - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming - Norsk forskrift kunngjort 23.8.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Andre livsforsikringsdirektiv - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018

FORBRUKERVERN
Forbrukerkredittdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.5.2018 og 11.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.5.2018 og 21.6.2018

HELSE
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018) - Norsk forskrift kunngjort 23.8.2018
Prinsipper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for legemidler - Norsk forskrift kunngjort 23.8.2018
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 23.8.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene (kodifisert utgave) - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.5.2018 og 11.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 13 (import- og eksportrestriksjoner: unntak) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018
EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelseforordningen: endringer til sykdomsliste - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.8.2018*

Fôrvarer
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 23.8.2018*

Næringsmidler
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl. - EØS-notat offentliggjort 24.8.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr - EØS-notat offentliggjort 24.8.2018

MILJØ
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8 - EØS-notat offentliggjort 22.8.2018

TRANSPORT
Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport - Anmodninger om fortolkning [1] [2] [3] sendt til EU-domstolen 30.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018.
EU-forordningen om jernbanepassasjerers rettigheter inneholder detaljerte bestemmelser om bl.a. informasjon, kjøp av billetter, erstatning ved forsinkelser og tapt korrespondanse, assistanse for funksjonshemmede, kvalitetsstandarder og krav om at jernbaneforetakene skal etablere egne klageordninger.

Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2018
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.8.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner - EØS-notat offentliggjort 22.8.2018