Europalov - uke 35/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 352011 - Europalov - uke 35/2011

UKE 35/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.8-4.9.2011


Bedre søkemuligheter
Europalovs egen søkemotor er forbedret ved at det er lagt til en modul som tar utgangspunkt i søkeordenes stamme. Et søk på "kjøretøyer" vil derfor også finne forekomster av ordene "kjøretøy", "kjøretøyet" og "kjøretøyene". Det er dessverre fortsatt ikke mulig å søke med trunkeringstegn (f.eks. kjøre*).

• nye saker
° endrede saker

FINANSIELLE TJENESTER OG FORBRUKERVERN
° Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom - Utkast til komiteinnstilling diskutert i Europaparlamentet 31.8.2011.
Europakommisjonen la 31. mars 2011 fram et forslag til et direktiv som skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark ønsker Kommisjonen å gi forbrukerne bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Det foreslåtte direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Europaparlamentets økonomi- og valutakomite diskuterte 31.8.2011 saksordførerens utkast til komiteinnstilling om Kommisjonens forslag.

HELSE
° Retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.9.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - Forslag lagt fram av Kommisjonen 29.8.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum - endringer - Forslag lagt fram av Kommisjonen 30.8.2011

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Retningslinjer for statsstøtte til opplæring av ansatte i bedrifter - Norsk oversettelse publisert i EØS-tillegget 1.9.2011

MATTRYGGHET
Merkeforordningen for storfe: endringsbestemmelser for elektronisk identifikasjon - Forslag lagt fram av Kommisjonen 30.8.2011.
EUs merkeforordning fra 2000 innførte en mer effektiv ordning for identifikasjon og registrering av storfe på produksjons­stadiet og en ordning for merking av storfekjøtt basert på objektive kriterier. Kommisjonen la 30. august 2011 fram forslag til endringer av merkeforordningen og endring av et direktiv fra 1964 for å innføre en ordning med frivillig elektronisk identifikasjon av storfe og samtidig forenkle rapporteringsrutinene.

Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: etablering av en database for elektronisk identifikasjon av storfe - Forslag lagt fram av Kommisjonen 30.8.2011
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 24.8.2011
Bruk av Bacillus subtilis i visse typer fôr til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2011
° Godkjenning stoffer av Clostridium butyricum som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.9.2011
° Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.9.2011
° Betingelser for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet monensin: endringsbestemmelser om sammensetning - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.9.2011
° Godkjenning av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.9.2011
° Godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff til dyrefôr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.9.2011
° Bruk av visse preparater av B. licheniformis i fôr som inneholder myresyre - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.9.2011
° Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff til fôr til avlskaniner og slaktekaniner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.9.2011
° Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser og slaktesvin - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.9.2011
° Liste over fôrvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.9.2011
Godkjenning av preparater av L. plantarum og L. buchneri som fôrtilsetning til dyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.9.2011
Godkjenning av visse tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.9.2011
° Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.9.2011
° Retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.9.2011

MILJØ
° EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for enzymer - Dansk departementsvurdering offentliggjort 26.8.2011
° EUs 6. miljøhandlingsprogram - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 31.8.2011
° EU-register for handel med CO2-kvoter fra 2013 - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2011
° Om unntak for overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 30.8.2011
° Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående uklassifisert avfall - Dansk departementsvurdering offentliggjort 1.9.2011
° Retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.9.2011

STATISTIKK
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet: bestemmelser for 2013 - Utkast sendt til komitologikomiteen 1.9.2011
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: Prodcom-listen (2011) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.8.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Retningslinjer for rapportering om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2011
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Marokko - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 1.9.2011