Europalov - uke 35/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 35/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.-30.8.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Fri bevegelse av personer: gjennomgang av unntaksbestemmelsene for Liechtenstein - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.8.2015
- Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.8.2015

ENERGI
- Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.8.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingsplikt - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 6.8.2015

FORSKNING OG UTDANNING
Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020: nye prioriteringer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.8.2015

HELSE
EU-høring om god praksis for produksjon av og inspeksjonsmetoder for forsøksmedisiner - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 28.8.2015
EU-høring om god praksis for produksjon av medisiner - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 28.8.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter - Åpen konsultasjon om mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 24.8.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Bruk av resirkulert vann for fjerning av mikrobiologisk overflateforuresning på slakteskrotter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.8.2015
Import av bløtdyr, pigghuder, sekkedyr, havsnegler og fiskerivarer fra visse tredjeland: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.7.2015
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland og Litauen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.8.2015
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: etablering av en database for elektronisk identifikasjon av storfe - Norsk forskrift kunngjort 28.8.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av benzosyre, tymol, eugenol og piperin som fôrtilskudd til fjørfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.8.2015
Innføring av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.7.2015

Næringsmidler
- Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 26.8.2015
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS-notat offentliggjort 26.8.2015
- Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.8.2015

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klodronsyre i form av dinatriumsalt - EØS-notat offentliggjort 26.8.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for heksaflumuron - EØS-notat offentliggjort 26.8.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for propyl Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.8.2015
- EU-strategi om en ressurseffektiv sirkulær økonomi - Norsk høringsinnspill oversendt til Kommisjonen 19.8.2015
4-hydroksybenzoat og dets natriumsalt - EØS-notat offentliggjort 26.8.2015

MILJØ
-- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - EØS-notat offentliggjort 28.8.2015
- Godkjenning av hydrogenperoksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 25.8.2015
- Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 25.8.2015
- Godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 25.8.2015
- Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 25.8.2015
- Godkjenning av 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 25.8.2015
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.8.2015
- Biocider: forlengelse av godkjenningen av bromadiolon, klorofacinon og koumatetralyl - EØS-notat offentliggjort 25.8.2015
- Godkjenning av propiconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 25.8.2015
- Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 25.8.2015
- Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 29.8.2015
- Godkjenning av glutaraldehyd som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 25.8.2015

Plantevernmidler
- Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.8.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Farlig godsdirektivet:endringsbestemmelser om nasjonale unntak - EØS-notat offentliggjort 29.8.2015