Europalov - uke 36/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 362011 - Europalov - uke 36/2011

UKE 36/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 5.9.-11.9.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.9.2011
° Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.9.2011

ENERGI
Energiforsyningssikkerhet og internasjonalt samarbeid - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.9.2011

FINANSIELLE TJENESTER
° Betalingstjenestedirektivet - EØS-komitevedtak notifisert av Island 2.9.2011: ikrafttredelse 1.11.2011

FORBRUKERVERN
Produktansvarsdirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 8.9.2011
° Forbrukerkredittdirektivet - EØS-komitevedtak notifisert av Island 2.9.2011: ikrafttredelse 1.11.2011
° Betalingstjenestedirektivet - EØS-komitevedtak notifisert av Island 2.9.2011: ikrafttredelse 1.11.2011

FORSKNING OG UTDANNING
Ny praktisk veiledning om muligheter for EU-finansiering av forskning og innovasjon - Arbeidsdokument fra Kommisjonen lagt fram 25.8.2011
Statsstøtte til forskning av innovasjon: midtveisevaluering av retningslinjene - Arbeidsdokument fra Kommisjonen lagt fram 10.8.2011

HELSE
° Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.9.2011
° Liste over plantestoffer, inkludert tilberedninger og sammensetninger, til bruk i tradisjonelle plantemedisiner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.9.2011
° Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.9.2011
° Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.9.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Sluttevaluering av IKT-programmet eContentPlus (2005-2008) - Evaueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 9.9.2011
° Utveksling av personopplysninger med Færøyene - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Statsstøtte til forskning av innovasjon: midtveisevaluering av retningslinjene - Arbeidsdokument fra Kommisjonen lagt fram 10.8.2011

MATTRYGGHET
Veterinære saker
° Tilleggsgarantier for infeksiøs bovine rhinotrakeitt (IBR) hos storfe beregnet på handel - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.9.2011
° Kriterier for vaksiner til bruk mot Newcastle-sykdom - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.9.2011
° EU-mål for reduksjon av visse salmonella-serotyper i eggleggende høner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.9.2011
Forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.9.2011
Tillatelse til transport av kyllinger og høns ut av en restriksjonssone i Côtes d'Armor i Frankrike - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.9.2011
° Programmer for bekjempelse av salmonella i fjørfe og egg i Kroatia - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011
° Bekjempelse av salmonella hos visse typer fjørfe og egg i Tunisia: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011
° Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Israel - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011
° Importrestriksjoner for hest og sæd fra hestefamilen fra Sør-Afrika - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011
° Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011
° Beskyttelsestiltak mot munn- og klovesyke i Bulgaria: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011
° Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011
Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011
Forebyggende vaksinasjon og tiltak mot fugleinfluensa hos stokkender i Portugal - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011
Oppheving av visse beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Litauen - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 7.9.2011
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 6.9.2011
° Tiltak mot økt dødelighet hos stillehavsøsters: forelengelse - EØS-notat (nytt) offentliggjort 7.9.2011
Prøvetaking av opprinnelsesbesetninger for egg bestemt for Finland and Sverige - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 2.9.2011
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 2.9.2011

Dyrefôr
° Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.9.2011
Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til søyer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2011
Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2011
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekalkuner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2011

Næringsmidler
Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - Kommisjonsforordning vedtatt 9.9.2011
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011; høring om norsk gjennomføringsforskrift igangsatt av Mattilsynet 5.9.2011
Importkontroll av risprodukter for tilstedeværelse av en genmodifisert ristype - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.9.2011
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Argentina, Brasil og Paraguay - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 6.9.2011
° Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.9.2011
Godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fôrtilsettingsstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2011
° Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføringsforskrift igangsatt av Mattilsynet 5.9.2011
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 7.9.2011; høring om norsk gjennomføringsforskrift igangsatt av Mattilsynet 5.9.2011

MILJØ
° Bruk av kadmium og bly i elektrisk og elektronisk utstyr - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 10.9.2011

SELSKAPSRETT
° Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper - EØS-komitevedtak notifisert av Island 2.9.2011: ikrafttredelse 1.11.2011

STATISTIKK
Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 6.9.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall) - Kommisjonsrekommandasjon vedtatt 8.9.2011.
Europakommisjonen vedtok 8. september 2011 en anbefaling som har til formål at nye modeller av personbiler og lette kjøretøy som selges fra 2015 (senest) automatisk ringer en alarmsentral dersom de utsettes for alvorlige ulykker. Det automatiske nød­anrops­systemet eCall vil gjøre bruk av det felleseuropeiske alarmnummeret 112 for formidling av kjøretøyets posisjon til uttryknings­sentralene. Europaparlamentet uttrykke støtte til Kommisjonens rekommandasjon da den samme dag ble presentert for Parlamentets transportkomite.

° Typegodkjenning for kjøretøyer: endringer til rammedirektivet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.9.2011
° Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.9.2011
° Typegodkjenning for kjøretøyer: harmonisering av godkjenningsprosedyrene - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.9.2011
° Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.9.2011
° Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om bombehunder - Norsk forskrift kunngjort 6.9.2011

VARER
Produktansvarsdirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 8.9.2011
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2011