Europalov - uke 36/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 362013 - Europalov - uke 36/2013

UKE 36/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 02.-08.09.2013


• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Energimerkedirektivet (fra 20. juli 2011): angivelse av energiforbruk for energirelaterte produkter - EU-høring om evaluering av energimerke- og økodesigndirektivene igangsatt av Kommisjonen 31.8.2013.
Europakommisjonen inviterte 31. august 2013 berørte parter til å gi sine synspunkter på forkjellige sider ved energimerkedirektivet (dette faktaarket) og økodesigndirektivet (se under). Energimerkedirektivet utvider anvendelsesområdet til rammedirektivet fra 1992 om husholdningsapparater til alle energirelaterte produkter. En norsk forskrift som gjennomfører EUs energimerkedirektiv fra 2010 og seks tilknyttede rettsakter ble kunngjort 31. mai 2013.

- Økodesign-direktivet (fra 2010): Miljøkrav til energirelaterte produkter - EU-høring om evaluering av energimerke- og økodesigndirektivene igangsatt av Kommisjonen 31.8.2013
- Økodesignkrav til varmtvannsberedere og lagringstanker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2013
- Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 6.9.2013
- Krav til miljøvennlig utforming av utstyr for lokal romoppvarming - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2013
- Energimerking av utstyr til lokal romoppvarming - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 6.9.2013

FINANSIELLE TJENESTER
Søkelys på skyggebanker som kilde til risiko i finanssektoren - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 4.9.2013. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 5.9.2013
Pengemarkedsfondsforordningen - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 4.9.2013. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 5.9.2013

FORBRUKERVERN
- Pakkereisedirektivet (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.9.2013.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) igangsatte 22. juli 2013 en høring om forslaget til nytt direktiv om pakkereiser som Kommisjonen la fram 9. juli 2013. I forslaget til direktiv foretas bl.a. en klargjøring og oppdatering av eksisterende direktiv som følge av den faktiske og rettslige utviklingen. Et svensk departementsnotat om direktivforslaget ble offentliggjort 27. august 2013, mens Stortingets EU/EØS-nytt omtalte forslaget 5. september 2013.

FORSKNING OG UTDANNING
- Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.9.2013

HELSE
- Godkjenning av Japan som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - EØS-notat offentliggjort 4.9.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- EU-høring om retningslinjer for gjenbruk av offentlig informasjon - Omtale publisert i Stotingets EU/EØS-nytt 5.9.2013
- PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 5.9.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EU-høring om statsstøtte til flyplasser og flyselskaper - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.9.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Fugleinfluensa: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 6.9.2013
Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: opphevelse av beslutning - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 5.9.2013
- Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner - EØS-notat offentliggjort 4.9.2013
- Import av dyr: krav vedrørende skrapesyke i standard helsesertefikater for tamsau og tamgeit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.9.2013

Fôrvarer
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 3.9.2013

Næringsmidler
Informasjon om intet eller redusert innhold av gluten i matvarer - Utkast av 21.8.2013 til kommisjonsforordning offentliggjort 2.9.2013
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 3.9.2013

MILJØ
- EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020) - EØS-notat offentliggjort 5.9.2013
Kvotedirektivet om handel med CO2: standard kapasitetsutnyttelsesfaktor for nye anlegg for beregning av gratis utslippskvoter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.9.2013
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp - EØS-notat offentliggjort 6.9.2013
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for Kroatia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.9.2013
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om føreløpige gratiskvoter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.9.2013
- Avfallstransportforordningen om overvåking og kontroll av avfallstransport: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat av 17.7.2013 offentliggjort 2.9.2013
- Informasjonskrav til godkjenning av biocidprodukter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2013
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio - Utkast til kommisjonsdelegert forordning sendt 21.8.2013 til klarering i Rådet og Europaparlamentet

OFFENTLIGE INNKJØP
- Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet 3.9.2013
- Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet 3.9.2013
- Konsesjonskontraktsdirektivet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet 3.9.2013

STATISTIKK
- Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet - EØS-notat offentliggjort 3.9.2013
- Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.9.2013
- Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.9.2013
- Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.9.2013

VARER
- Produktmarkedsovervåkingsforordningen - EFTA/EØS-kommentar sendt til EU-institusjonene 4.9.2013
- Produktsikkerhetsforordningen - EFTA/EØS-kommentar sendt til EU-institusjonene 4.9.2013