Europalov - uke 37/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 372012 - Europalov - uke 37/2012

UKE 37/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 10.09-16.09.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Utøvelse av retten til kollektive aksjoner i forbindelse med fri etableringsrett og retten å yte tjenester - Forslaget trukket av Kommisjonen 12.9.2012. Kommentar fra statsråd Bjurstrøm i Arbeidsdepartementets pressemelding 13.9.2012.
Kommisjonspresident Barroso informerte 12. september 2012 Europaparlamentets president Martin Schultz om at Kommisjonen trekker tilbake forslaget. I en pressemelding fra Arbeidsdepartementet 13. september 2012 omtaler statsråd Hanne Bjurstrøm dette som en klok beslutning, gitt den motstanden forslaget har møtt.

ENERGI
° Energieffektiviseringsdirektivet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.9.2012 (kompromiss med Rådet).
Kommisjonen la 22. juni 2011 fram forslag til et direktiv om energieffektivitet. Direktivet skal erstatte to eksisterende direktiver om henholdsvis kraftvarme og energitjenester. Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom i juni 2012 fram til et kompromiss om forslaget. Kompromisset ble 11. september godkjent av Europaparlamentets plenumsforsamling. Etter tilsvarende godkjenning i Rådet, vil direktivet bli publisert i EU-tidende.

FINANSIELLE TJENESTER
° Forsikringsdirektivet (Solvens II) : endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.9.2012
° Europeiske sosiale iverksetterfond - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 13.9.2012
° Europeiske venturekapitalfond - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 13.9.2012
AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for ikke-EU-AIFM'er - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 28.8.2012
AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for "opt-in"-AFIM'er - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 28.8.2012

FORSKNING OG UTDANNING
Studieavgifter og støtte til studenter i Europa - Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.9.2012.
En rapport publisert av Europakommisjonen 10. september 2012 viser store variasjoner i studieavgiftene mellom landene i Europa. Storbritannia topper listen med 11 500 euro per år, mens ni land, inkludert Norge, i de fleste tilfeller ikke tar noen avgifter. Kommisjonen fremhever i sin pressemelding at de nordiske land synes å være de mest generøse, selv om Finland og Sverige nylig har innført studieavgifter for internasjonale studenter, slik tilfellet er i Danmark. Alle land, unntatt Island og Norge, krever nå gebyrer for ikke-europeiske studenter.

EU-strategi for internasjonalt forskningssamarbeid - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.9.2012
EU-strategi for transportforskning- og teknologi - Meddelese lagt fram av Kommisjonen 13.9.2012
EU-strategi for unge 2010-2018: rapport 2012 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.9.2012
° Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv - EØS/EFTA-kommentarer vedtatt 10.9,2012 og oversendt EU-institusjonene

HELSE
° Legemiddeldirektivet: endringer vedrørende overvåking av medisiner - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.9.2012 (kompromiss med Rådet)
° Overvåking av legemidler: endringsbestemmekser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.9.2012 (kompromiss med Rådet)
° Overvåking av legemidler: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.9.2012
Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.9.2012

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 13.9.2012 (kompromiss med Rådet)

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.9.2012.
Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene. IMI benyttes bl.a. til samarbeid om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og til tilsyn med tjenesteytere. Europakommisjonen la 29. august 2011 fram forslag til en forordning om IMI. Forordningen tar blant annet sikte på å legge til rette for at IMI kan tas i bruk på nye områder. Europaparlamentet ferdigstilte 11. september 2012 sin førstegangsbehandling av forslaget.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Liberalisering av visum-bestemmelsene for Vest-Balkan: 3. rapport - Omtale av rapporten publisert av Norges EU-delegasjon 14.9.2012

MATTRYGGHET
Veterinære forhold
° Vaksinasjon mot blåtunge: endringsbestemmelser - Høring igangsatt av Mattilsynet 12.9.2012 (frist 10.12.2012),
Blåtunge som rammer drøvtyggere (storfe, får og geiter) har de siste ti år bredt seg, blant annet i Sentral- og Nord-Europa. Store vaksinasjonsprogrammer med bruk av modifisere, svekkede levende vaksiner som ble tatt i bruk fra 2000, har bedret situasjonen, men slike vaksiner kan medføre uønsket spredning av vaksineviruset hos uvaksinerte dyr. Det er imidlertid blitt utviklet inaktiverte vaksiner som er blitt utprøvd i EU med godt resultat, og det er nå bred enighet om at slike vaksiner bør foretrekkes i bekjempelsen av blåtunge. I tråd med dette la Kommisjonen i november 2010 fram forslag til endring av vaksineregelverket for blåtunge. Endringsdirektivet er vedtatt og ble publisert i EU-tidende 21. mars 2012 og skal anvendes i EU-landene senest fra 24. september 2012. Mattilsynet sendte 12. september 2012 på høring utkast til gjennomføringsforskrift for dette direktivet og for forordning (EU) nr. 456/2012.

° Merkeforordningen for storfe: endringsbestemmelser for elektronisk identifikasjon - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.9.2012.
EUs merkeforordning fra 2000 innførte en mer effektiv ordning for identifikasjon og registrering av storfe på produksjons­stadiet og en ordning for merking av storfekjøtt basert på objektive kriterier. Kommisjonen la 30. august 2011 fram forslag til endringer av merkeforordningen og endring av et direktiv fra 1964 for å innføre en ordning med frivillig elektronisk identifikasjon av storfe og samtidig forenkle rapporteringsrutinene. Europaparlamentet ferdigstilte 11. september 2012 sin førstegangsbehandling av forslaget.

Bekjempelse av skrapesyke: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 13.9.2012
° Transport av kjæledyr: endringsbestemmelser om tekniske krav til rabiesvaksinasjon - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 12.9.2012
° Forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge: endringsbestemmelser - Høring igangsatt av Mattilsynet 12.9.2012 (frist 10.12.2012)
° Tiltak mot echinococcose hos hunder - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 12.9.2012

Fôrvarer
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om melamin i hermetisk mat til kjæledyr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 14.9.2012
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjærkre - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 13.9.2012
Godkjenning av visse fôrtilsetninger til fjærkre - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 12.9.2012
Maksimumsinnhold av visse mikroorganismer i fullfôr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 12.9.2012
Godkjenning av praparater av Lactobacillus plantarum som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 10.9.2012
Godkjenning av et preparat av P. acidipropionici som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 10.9.2012

Næringsmidler
Bruk av tilsetningsstoffet E-242 i visse alkoholholdige drikker - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 30.8.2012
Bruk av tilsetningsstoffet Potassium diacetate i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 30.8.2012
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 3.9.2012

MILJØ
Status for EUs maritime politikk - Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.9.2012
° Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.9.2012
° Miljøvirkningsdirektivet (til 2012) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.9.2012
° Vanndirektivet - Fortolkningsdom avgitt av EU-domstolen 11.9.2012
° Miljøkvalitetskrav til vann: prioriterte stoffer - EØS-notat offentliggjort 12.9.2012
° Flytende brennstoffer: endringsbestemmelser for svovelinnhold og marint brensel - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.9.2012 (kompromiss med Rådet)
° Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Tyskland - EØS-notat offentliggjort 11.9.2012
° Biociddirektivet: inkludering av flufenoxuron som aktivt stoff - EØS-notat offentliggjort 12.9.2012

NÆRINGSPOLITIKK
Blå vekst: EU-strategi for marin og maritim bærekraftig vekst - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.9.2012
° EUs konkurranseevneprogram for foretak og små og mellomstore bedrifter - COSME (2014-2020) - EØS/EFTA-kommentarer vedtatt 10.9.2012 og oversendt EU-institusjonene

STATISTIKK
° Miljø-økonomiske nasjonalregnskap - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 14.9.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
EU-strategi for transportforskning- og teknologi - Meddelese lagt fram av Kommisjonen 13.9.2012

VARER
° Standardiseringsforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.9.2012 (kompromiss med Rådet)