Europalov - uke 37/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 372013 - Europalov - uke 37/2013

UKE 37/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 09.-15.09.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.9.2013. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 12.9.2013.
EFTA-domstolen avsa 11.september 2013 en dom som fortolker deler av EUs trygdeforordning fra 1971. Ifølge dommen er norsk forvaltningspraksis om barnetrygd delvis i strid med EØS-retten. EUs trygdeforordning ble i 2004 erstattet av en ny, oppdatert forordning, med i krafttredelse 1. mai 2010 i EU og 1. juni 2012 i EØS/EFTA-landene.

- Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.9.2013

ENERGI
- Miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.9.2013.
Kommisjonen la i oktober 2012 fram forslag til endringer av EU-direktivene om kvaliteten på bensin og dieselolje og fremme av bruk av fornybare energikilder. Forslaget er et ledd i omleggingen til biodrivstoff og flytende biobrensler som leverer vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp også når utslipp fra indirekte arealbruksendringer medregnes. Europaparlamentet ferdigstilte 11. september 2013 sin førstegangsebehandling av forslaget uten å ha fremforhandlet et kompromiss med Rådet. Det betyr sannsynligvis at Rådet, som representerer medlemslandenes regjeringer, vil insistere på ytterligere endringer, slik at forslaget må gå en ny runde i to de EU-institusjonene før det kan bli vedtatt.

- Energiforsyningssikkerhet og internasjonalt samarbeid - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.9.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 11.9.2013
- Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - Svensk departementsnotat offentliggjort 11.9.2013
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 13.9.2013
- Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel - Europaparlamentets 1. gangsbehanding 10.9.2013

FORBRUKERVERN
- Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom - Europaparlamentets foreløpige plenumsbehandling 10.9.2013.
Europaparlamentet bekreftet 10. august 2013 et kompromiss med Rådet om Kommisjonens direktivforslag som skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Det foreslåtte direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere.

FORSKNING OG UTDANNING
Ny europeisk indikator for måling av innovasjonsresultater - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.9.2013.
Europakommisjonen presenterte 13. september 2013 en ny indikator for innovasjon. Det nye ved den foreslåtte indikatoren er at den fokuserer på innovasjonsresultater. I tillegg til EU-medlemslandene, inkluderer den Norge, Island, USA og Japan. Norge havner som nr. 22 i gruppen "mellomlave prestasjoner", et stykke under EU-gjennomsnittet.

- Offentlig-private partnerskap i forskningsprogrammet Horizon 2020 - Svensk departementsnotat offentliggjort 10.9.2013.
Kommisjonen la 10. juli 2013 fram forslag til ti fellesforetak og felles forskningsprogrammer (se egne faktaark) under rammeprogrammet Horizon 2020, ledsaget av en meddelelse om offentig-privat partnerskap (dette faktaarket). Et svensk departementsnotat om forslaget ble offentliggjort 10. september 2013.

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om emulgeringsmidlet Polidicanol - Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Mattilsynet 10.9.2013
- Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Tiltak for det europeiske indre marked for elektronisk kommunikasjon - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 11.9.2013
Kommisjonen la 11. september 2013 fram forslag til en forordning (dette faktaarket) som, hvis det blir vedtatt, innenbærer en kraftig reform av markedet for telekommunikasjon. Forslaget medfølges av en meddelelse (se under) med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre marked for telekommunikasjon. Blant konkrete tiltak som foreslås er fjerning av roaminggebyrer og gebyrer for internasjonale oppkall innenfor Europa, sikring av nettnøytralitet, forenkling av regelverket for telekommunikasjonsoperatører og samordnet frekvenstildeling.

Det indre marked for telekommunikasjon - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.1.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Hasteprosedyre for innføring av visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.9.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Bekjempelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 13.9.2013
- Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: endringsbestemmelser om EU-referanselaboratorier - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013
- Transitt av fjærkrekjøtt fra Hviterussland gjennom Litauen til Kalingrad - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.9.2013
- Maksimale restmengder av stoffet monepantel i næringsmidler av animalsk opprinnelse - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013
- Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 13.9.2013
- EUs referanselaboratorium for munn- og klovsyke - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013
- Munn- og klovsykedirektivet: endringsbestemmelser om laboratorier for håndtering av levende virus - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013
Beskyttelsestiltak knyttet til høypategon fugleinfluensa av subtype H7N7 i Italia: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.9.2013
- Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg - Høring om endringer til norsk gjennomføringsforskrift kunngjort 9.9.2013

Fôrvarer
Godkjenning av bentonit som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.9.2013
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til kalver, killinger og hunder - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.9.2013
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalver for oppdrett - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.9.2013
Godkjenning av fumarsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.9.2013
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff til storfe for slakting - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.9.2013
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende griseunger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.9.2013
Godkjenning av et preparat til fôrtilsetningsstoff til slaktegriser og -kalkuner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.9.2013
Godkjenning av L-cystin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.9.2013
Godkjenning av et preparap av Lactobacillus som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.9.2013
Godkjenning av et preparat av Coriobacteriaceae-familien som fôrtilsetningsstoff til griser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.9.2013
Godkjenning av propionsyre, natrium-propionat og ammonium-propionat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.9.2013

Næringsmidler
- Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 13.9.2013.
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 14. juni 2011 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag til ny forordning om merking av matvarer. Forordningen ble publisert i EU-tidende 22. november 2011. Norges EU-delegasjon har i en rapport av 7. november 2011 benyttet gangen i denne saken til å illustrere hvordan et EU-regelverk blir til. Utkast til EØS-komiteneslutning om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen ble oversendt til EUs utenreikstjeneste til vurdering 13. september 2013.

- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om visse tilsetningsstoffer i næringsmidler - Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Mattilsynet 13.9.2013
- Bruk av tilsetningsstoffet kaliumdiacetat i næringsmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013
- Maksimumsgrenser for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013

Veterinærmedisin
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet diklazuril i matvarer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet monensin - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om prednisolon - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013

MILJØ
- Miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.9.2013.
Kommisjonen la i oktober 2012 fram forslag til endringer av EU-direktivene om kvaliteten på bensin og dieselolje og fremme av bruk av fornybare energikilder. Forslaget er et ledd i omleggingen til biodrivstoff og flytende biobrensler som leverer vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp også når utslipp fra indirekte arealbruksendringer medregnes. Europaparlamentet ferdigstilte 11. september 2013 sin førstegangsebehandling av forslaget uten å ha fremforhandlet et kompromiss med Rådet. Det betyr sannsynligvis at Rådet, som representerer medlemslandenes regjeringer, vil insistere på ytterligere endringer, slik at forslaget må gå en ny runde i to de EU-institusjonene før det kan bli vedtatt.

- Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 12.9.2013
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1,4-diklorbenzen - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.9.2013

NÆRINGSPOLITIKK
- EUs konkurranseevneprogram for foretak og små og mellomstore bedrifter - COSME (2014-2020) - Pressemelding offentliggjort av Nærings- og handelsdepartementet 11.9.2013.
Regjeringen meddelte 11. september 2013 at det tas sikte på norsk deltakelse i EUs program for konkurransekraft i næringslivet og for små og mellomstore bedrifter i perioden 2014-2020 (COSME). I mai 2013 varslet regjeringen at Norge ønsker å gå inn som fullt medlem i EUs kommende forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. COSME er ment å fungere godt sammen med Horisont 2020. Disse to programmene og en rekke andre EU-programmer vil i høst bli formelt vedtatt av Europaparlamentet og Rådet. For å sikre norsk deltakelse i 2014 må Stortingets samtykke til norsk finansiering innhentes og det må gjøres vedtak om innlemmelse av programmene i EØS-avtalen før sommeren 2014.

OFFENTLIGE INNKJØP
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.9.2013

STATISTIKK
Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 13.9.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Frontavskjerming av kjøretøyer mot overkjøring - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013
Oppvarmingsanlegg til kjøretøyer og tilhengere - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 10.9.2013
EUs handlingsprogram for kanaltransport - NAIADES II - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.9.2013
Fremme av innlands kanaltransport - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 10.9.2013
- Utstyr for screening av personer på flyplasser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 13.9.2013
- Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 13.9.2013

VARER
- Betegnelser og merking av vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013
- Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013
- EØS-relevant regelverk for vinsektoren: fjerning av visse eksisterende beskyttede vinbetegnelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.9.2013